Jag har inte hunnit kolla upp det ännu, men enligt riksdagsmannen Jan Ericsson's blogg så har nu en motion om slopande av byggfelsförsäkringen för egenbyggare röstats igenom i riksdagen:


http://www.ericsoniubbhult.se/


2010-04-10 Mina motioner om energideklarationer och byggfelsförsäkring

"...
Betydligt bättre framgång hade jag med min motion från i höstas om avskaffande av kravet på byggfelsförsäkring. Dagens regler innebär att den som bygger ett hus själv måste teckna en dyr byggfelsförsäkring för att skydda sig mot sina egna eventuella byggfel som byggföretaget gör, detta trots att vanliga garantier normalt täcker kostnaderna. Till och med den som bygger sitt egna hus alldeles själv måste teckna en sådan försäkring. Detta är givetvis fullständigt orimligt. I den nya Plan- och Bygglagen som riksdagen röstade igenom för några veckor sedan genomförs nu vissa lättnader när detr gäller kravet på byggfelsförsäkring, viktigaste förändringen är att byggfelsförsäkring inte längre behöver tecknas av självbyggare. Alltid en liten förändring i rätt riktning.
..."

Hurra i så fall !! :D

/K
 
Mikael_L
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GX03170
Någon som vill nysta vidare.

Ur innehållet. Det är väl i så fall det som står i sista stycket som glädjer oss...

113
2.18 Lag om ändring i lagen (1993:320) om
byggfelsförsäkring m.m.
Härigenom föreskrivs att 1, 1 a, 13 och 22 §§ lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring
m.m.
1 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
1 §
En byggfelsförsäkring skall finnas
när
1. en byggnad som helt eller till
övervägande del skall användas
som bostad för permanent bruk
uppförs, eller
2. när det i fråga om en sådan
byggnad utförs åtgärder som kräver
bygganmälan och som avsevärt
förlänger byggnadens brukstid
.
En byggfelsförsäkring ska finnas
vid en nybyggnad eller ombyggnad
som avses i 1 kap. 4 § plan- och
bygglagen (2010:000), om byggnaden
helt eller till övervägande
del är avsedd att användas som
bostad för permanent bruk.
1 a §
I fråga om en- eller tvåbostadshus
(småhus) gäller i stället för vad
som sägs i 1 § att en byggfelsförsäkring
skall finnas
I fråga om en- eller tvåbostadshus
(småhus) gäller i stället för det
som sägs i 1 § att en byggfelsförsäkring
ska finnas
1. när ett småhus uppförs, och 1. vid en nybyggnad, och
2. när ett småhus byggs till eller
är föremål för en åtgärd som avses
i 9 kap. 2 § första stycket 3–5
plan- och bygglagen (1987:10)
och det finns behov av en sådan
försäkring.
2. vid en tillbyggnad eller åtgärd
som är anmälningspliktig enligt
föreskrifter som har meddelats
med stöd av 16 kap. 8 § plan- och
bygglagen (2010:000), om det finns
behov av en sådan försäkring.
En byggfelsförsäkring som avses
i första stycket behövs dock inte,
om åtgärden enligt 8 kap. 4 §
plan- och bygglagen inte kräver
bygglov.
Trots första stycket behöver en
byggfelsförsäkring inte finnas för
åtgärder som enligt 9 kap. 4 §
plan- och bygglagen inte kräver
bygglov eller åtgärder som utförs
av byggherren i egenskap av konsument
av huset.
1 Lagen omtryckt 2004:552.

Prop. 2009/10:170
 
Mikael_L
Verkar ha varit uppe, men bordlagts .... ????
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2009/10:94

20 § Bordläggning och beslut om förlängd motionstid

Anmäldes och bordlades
Redogörelse
2009/10:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse om verksamheten under 2009

Kammaren biföll talmannens förslag att motionstiden för prop. 2009/10:139 Fokus på kunskap – kvalitet i den högre utbildningen skulle förlängas till onsdagen den 7 april, samt att motionstiden för propositionerna 2009/10:115 En ny radio- och tv-lag, 2009/10:155 Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete, 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet, 2009/10:170 En enklare plan- och bygglag, 2009/10:172 Kärnkraften – förutsättningar för generationsskifte och 2009/10:173 Kärnkraften – ökat skadeståndsansvar skulle förlängas till onsdagen den 14 april.
 
Propositionen om ny plan- och bygglag (som tar bort kravet på byggfelsförsäkring för självbyggare) lades fram i slutet av mars och är ännu inte färdigbehandlad. Det är alltså inte längre frågan om enskilda motioner, utan om att regeringen lagt en proposition, men det innebär inte att beslut fattas på en gång.

Nu har riksdagsledamöterna till den 14 april på sig att lägga motioner med anledning av propositionen och sedan fortsätter behandlingen.

Lagen är tänkt att träda i kraft den 2 maj 2011.
 
Jag har lagt den föreslagna lagtexten och remissinstansernas svar under artikeln. Översvallande postiva remissvar, så om det inte går igenom så måste slarv, egenintresse eller korruption vara inblandat. Tyvärr är väl alla tre ganska troliga, så man ska inte ropa hej för tidigt.

Frågan är om man behöver teckna byggfelsförsäkring om man påbörjar bygget innan nya lagen träder ikraft?

Visst, rent juridiskt måste man det, men vad kommer handläggarna på kommunen säga i praktiken. En försäkring som inte gäller för den som tecknar den, inte ger kommunen en spänn extra och dessutom inte längre krävs inom 12 månader, sannolikt innan bygget avslutats. Kan kombineras med månadens specialerbjudande, pungspark och nackskott. :rolleyes:
 
Men en undran här, om självbyggaren säljer inom 10 år, så står den nya köparen utan försäkring.
En annan fråga kan också bli aktuell för mig själv som är självbyggare. Mitt bygge blir färdigt efter den 2 Maj 2011, då kravet om byggfelsförsäkring upphör...........kan jag begära få tillbaka mina pengar jag betalt för en byggfelsförsäkring då?
 
saturnus skrev:
Men en undran här, om självbyggaren säljer inom 10 år, så står den nya köparen utan försäkring.
Det gör väl köparen i praktiken ändå? Endast arbete utfört av entreprenörer med skriftliga ABS-entreprenadkontrakt täcks väl? (i varje fall av Garbo)

En annan fråga kan också bli aktuell för mig själv som är självbyggare. Mitt bygge blir färdigt efter den 2 Maj 2011, då kravet om byggfelsförsäkring upphör...........kan jag begära få tillbaka mina pengar jag betalt för en byggfelsförsäkring då?
Nej, generellt går det inte att säga upp en byggfelsförsäkring. Bara för att tvånget försvinner för en liten grupp så försvinner ju inte försäkringen.
 
Det gör väl köparen i praktiken ändå? Endast arbete utfört av entreprenörer med skriftliga ABS-entreprenadkontrakt täcks väl? (i varje fall av Garbo)
-----------------------------
Jo, men om det inte finns någon försäkring, så täcks inte entreprenörernas jobb heller.


Vad gäller "pengarna tillbaka" så tänkte jag kanske för snabbt, i min iver.
att Försäkringen inte börjar gälla förrän slutbesiktningen, men det var nog långsökt, så mina 12.000 är borta =stöld
 
saturnus skrev:
Det gör väl köparen i praktiken ändå? Endast arbete utfört av entreprenörer med skriftliga ABS-entreprenadkontrakt täcks väl? (i varje fall av Garbo)
-----------------------------
Jo, men om det inte finns någon försäkring, så täcks inte entreprenörernas jobb heller.


Vad gäller "pengarna tillbaka" så tänkte jag kanske för snabbt, i min iver.
att Försäkringen inte börjar gälla förrän slutbesiktningen, men det var nog långsökt, så mina 12.000 är borta =stöld
För det första så omgärdas dessa försäkringar av så mkt regler och undantag så att de väldigt väldigt sällan faller ut ändå - det är mao en mkt svag försäkring för konsumenten.

För det andra så gäller dom som sagt bara entrepenörers arbete - i vissa fall - och har ofta en hög självrisk. I 1a hand är det dessutom entrepenörens försäkring som skall gälla (inom garantitiden)

Så om du köper ett självbyggt hus så spelar det i praktiken inte ngn roll om det finns en "byggfelsförsäkring" eller inte. Tyvärr gäller detta även om du köper ett icke-självbyggt hus har det visat sig - men det är en annan sak...

/K
 
Hej!

Hittade dessa:
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19930320.htm
https://lagen.nu/1993:320#P1

<A name=P1_aS1>1 a § /Träder i kraft I:2011-05-02/ I fråga om en- eller tvåbostadshus (småhus) gäller i stället för det som sägs i <A title="1 § /Upphör att gälla U:2011-05-02/ En byggfelsförsäkring skall finnas när" href="#P1">1 § att en byggfelsförsäkring ska finnas
1. vid en nybyggnad, och
<A name=P1_aS1N2>2. vid en tillbyggnad eller åtgärd som är anmälningspliktig enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av <A title="8 § Regeringen får meddela föreskrifter om att anmälan krävs för vissa åtgärder enligt 9 kap. 16 §." href="20100900.htm#K16P8">16 kap. 8 § plan- och bygglagen (2010:900), om det finns behov av en sådan försäkring.

Trots <A title="1 a § /Upphör att gälla U:2011-05-02/ I fråga om en- eller tvåbostadshus (småhus) gäller i.." href="#P1_aS1">första stycket behöver en byggfelsförsäkring inte finnas för åtgärder som enligt 9 kap. 4 § plan- och bygglagen inte kräver bygglov eller åtgärder som utförs av byggherren i egenskap av konsument av huset. Lag (2010:914).

Pratade idag med Varbergs kommun och jo de hade hört något om en ny PBL men de visste inte om kravet tas bort för självbyggare.

Sedan:

(Träder i kraft 2011-05-02 00:00:00)
1 § En byggfelsförsäkring ska finnas vid en nybyggnad eller ombyggnad som avses i 1 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900), om byggnaden helt eller till övervägande del är avsedd att användas som bostad för permanent bruk. Lag (2010:914).

Betyder detta att fritidshus är undantagna?

Någon som har färskare info?

/Anders
 
Mikael_L
I nya PBL har det lagts till en möjlighet att slippa byggfelsförsäkringen.
Detta kommer endast gälla när byggherren bygger 100% helt själv, i kommuner där man väljer att tolka lagen så strängt som möjligt.
Hur kommuner som vill vara sina invånare och skattebetalare lite mer till lags kan tolkningen bli aningens snällare ... kanske ...
 
Så du menar att om man saknar behörighet för el och inte vill köra vedspis och fotogenlampor (eller 12V) måste man i princip fortsätta med denna meningslösa försäkring även om man gör allt annat självt?

/Anders
 
Byggherren slipper byggfelsförsäkring om han söker bygglov efter 2. maj, men tro inte att det är till fördel för honom!
Med alla de nya kraven som kommer samtidigt är jag ganske säker på att det blir dyrare i slutändan än vad det är i dag.
 
Mikael_L
Anders_Nilsson skrev:
Så du menar att om man saknar behörighet för el och inte vill köra vedspis och fotogenlampor (eller 12V) måste man i princip fortsätta med denna meningslösa försäkring även om man gör allt annat självt?

/Anders
Du eller någon annan får gärna snoka lite.
Jag har inte själv kollat själva lagförslagstexten t.ex. Jag tror att min information är hörsägen ifrån byggnadskontoret, så det är nog en anings osäker källa.
 
Mikael_L
haavard skrev:
Byggherren slipper byggfelsförsäkring om han söker bygglov efter 2. maj, men tro inte att det är till fördel för honom!
Med alla de nya kraven som kommer samtidigt är jag ganske säker på att det blir dyrare i slutändan än vad det är i dag.
Jag har hört att med nya PBL så kommer det ställas lite högre krav på alla KA, minst ett platsbesök på bygget måste göras.
Undrar om detta kommer påverka deras prissättning?
Om dom nu plötsligt måste lägga en timma på bygget dom "övervakar" så kanske dom inte tycker det räcker med 25.000:- i avgift längre ... :x
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.