Byggahus.se
Hej Forummedlemmar,
Jag befinner mig i en utmanande situation med kommunen angående en altan/sidoentré som har varit en del av huset sedan det byggdes på 70-talet. Efter en renovering som en del av ett dräneringsprojekt (utfört 2018), har kommunen efter en tillsynsanmälan från vår granne 2019-02-25 nu efter flera års utredning - 2023-12-19 bedömt att åtgärden är bygglovspliktig och vi riskerar en byggsanktionsavgift om 29 767:-. Enligt vår uppfattning har altanens storlek och höjd bibehållits som den varit historiskt och att inga nya element som ökar volymen har lagts till.

Altanen är placerad direkt på mark/slänt - slänten har av kommunen en uppmätt höjd om 1.78 cm. (uppmätt av kommunen på plats)

Förslag till beslut i miljö- och stadsbyggnadsnämnden:

Altanen har uppmätts till 1,8 meter hög och 3 meter djup. Nämnden bedömer att den nu aktuella altanen har en sådan höjd och storlek att den utgör en volymskapande tillbyggnad. Den ger även ett visuellt intryck av att vara en tillbyggnad. Huruvida utrymmet under altangolvet är användbart eller mätvärt enligt Svensk Standard (SS 21054:2020) har ingen betydelse (se Mark- och miljööverdomstolens dom den 18 oktober 2016 i mål nr P 11268- 15). Altanen kräver sålunda bygglov. Eftersom den i sin helhet är placerad på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas, strider den mot planen. Det är inte fråga om en liten avvikelse.

Vi står nu inför ett beslut i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Jag skulle uppskatta alla insikter eller råd gällande följande punkter:
 • Erfarenheter med liknande ärenden där befintliga strukturer bedömts som bygglovspliktiga.
 • Hur man bäst argumenterar mot en bedömning av detta slag, som underlag till beslut hänvisar kommunen till ärende P 11268-15 - den enda likhet jag kan hitta är att båda ärendena avser prickmark?
 • Rekommendationer av experter inom bygglovsjuridik eller liknande.
Som bilaga finns bilder av altanen före och efter åtgärden samt en höjdjämförelse från lantmäteriet som tycks vara kommunens huvudsakliga bevis för att marknivån/altanen har ändrats
Är det någon här som har varit med om något liknande eller som kan peka mig i rätt riktning?
All hjälp och vägledning skulle vara enormt värdefull.

Tack på förhand!
 
 • Wow
 • Gilla
 • Arg
MasterM och 6 till
 • Laddar…
Hur hög den är i förhållande till omkringliggande mark är väl en sak och verkar väl uppmätt men hur är konstruktionen nu i förhållande till den jordhögen som den föregående konstruktionen såg ut att ha bestått av?

Om den som föregående konstruktion mestadeles består av massor i en hög är det nog relevant att veta hur den höjden är i förhållade till föregående och om höjden förändrats mer än 0.5m. Om nuvarande konstruktion är en uppreglad konstruktion och den föregående högen är bortforslad kanske det blir en annan diskussion
 
 • Gilla
Ulric och 2 till
 • Laddar…
Utan att mäta tycker jag väl ändå att du höjt nivån över 50cm på flertalet ställen och du har ju onekligen byggt en konstruktion som är en del av huset. Idag är ju altanen i höjd med dörren där det tidigare var en trapp upp samt längs källarväggen är nu horisontalplanet på trälådorna betydligt högre än stentrappan som var där tidigare. Varför någon bråkar med dig om detta är jag förstås oförstående till då det verkligen inte kan påverkar någon annan negativ och blivit väldigt snyggt.

Men jag skulle själv bedöma detta på samma sätt som kommunen. Det du kan göra är väl att antingen åtgärda detta på det vis som kommunen kräver, dvs riva eller bygga om så att det inte höjer marken mer än 50cm och inte är sammanbyggt i liv med huset. (För att slippa byggsanktionsavgiften). Alternativt är att du låter dem ta ett beslut som du kan överklaga, men jag personligen tror du kommer förlora.

Har du möjlighet att räkna det som attefallstillbyggnad? De får ju vara på prickmark. (vet inte vilka krav som ställs på dessa, om det måste vara invärtes rum eller något sånt)
 
 • Gilla
Sigge1960 och 12 till
 • Laddar…
M myrstack skrev:
Hur hög den är i förhållande till omkringliggande mark är väl en sak och verkar väl uppmätt men hur är konstruktionen nu i förhållande till den jordhögen som den föregående konstruktionen såg ut att ha bestått av?

Om den som föregående konstruktion mestadeles består av massor i en hög är det nog relevant att veta hur den höjden är i förhållade till föregående och om höjden förändrats mer än 0.5m. Om nuvarande konstruktion är en uppreglad konstruktion och den föregående högen är bortforslad kanske det blir en annan diskussion
Hej!

Föregående konstruktion/altan bestod av stenplattor placerade direkt på massorna/slänten.
Nuvarande konstruktion/altan vilar på fyllnadsmassor (makadam och sten) och altanen i trä är placerad som en ram direkt ovanpå slänten. Det finns alltså ingen uppregling eller möjlighet att glesa ut konstruktionen utan att ta bort fyllnadsmassorna som allt vilar på.

Den nuvaranden höjden är uppmätt till 1.80 cm från marken nedanför, det är någon centimer högre än tidigare för att anpassa mot dörren till huset, om vi räknar baklänges så kan vi konstatera att tidigare slänt var högre än 1.30 om vi mäter från dörr och sockelkant på huset (1.80m - 0.50m) marken / höjden har inte förändrats med mer än 50cm
 
 • Gilla
linneac
 • Laddar…
T TypRätt skrev:
Utan att mäta tycker jag väl ändå att du höjt nivån över 50cm på flertalet ställen och du har ju onekligen byggt en konstruktion som är en del av huset. Idag är ju altanen i höjd med dörren där det tidigare var en trapp upp samt längs källarväggen är nu horisontalplanet på trälådorna betydligt högre än stentrappan som var där tidigare. Varför någon bråkar med dig om detta är jag förstås oförstående till då det verkligen inte kan påverkar någon annan negativ och blivit väldigt snyggt.

Men jag skulle själv bedöma detta på samma sätt som kommunen. Det du kan göra är väl att antingen åtgärda detta på det vis som kommunen kräver, dvs riva eller bygga om så att det inte höjer marken mer än 50cm och inte är sammanbyggt i liv med huset. (För att slippa byggsanktionsavgiften). Alternativt är att du låter dem ta ett beslut som du kan överklaga, men jag personligen tror du kommer förlora.

Har du möjlighet att räkna det som attefallstillbyggnad? De får ju vara på prickmark. (vet inte vilka krav som ställs på dessa, om det måste vara invärtes rum eller något sånt)
Hej, tack för input - uppskattat.

a) trälädorna är en "estistik" fasad, under trälådorna finns slänten kvar, tanken var att lägga en trappa ner men eftersom glasräcket går hela vägen runt byggde vi trälådorna för att det skulle se klart ut.
Tror du om jag tar bort trälådorna och har slänten synlig att det påverkar bedömningen ?

b) sammanbyggt i liv med huset
Altanen vilar på en ram placerad på mark/slänten, och är sammansatt med huset det blir svår att frigöra den.
(Det finns en altan/slänt med pelare utritad på orginalritningen för huset) bifogar ritning

c) attefallstillbyggnad
Tyvärr inte, fastigheten är inom Nacka kulturmiljöprogram (fastigheten är dock inte kulturskyddad) attefallsåtgärder är därmed inte godkända inom området.
 
 • Ritningar av hus, markerade ändringar, text om byggårsbestämmelser och en nutida altan.
 • Gilla
Riverground och 5 till
 • Laddar…
Är det inte dessutom två frågor/aspekter angående lov.

För att ändra marknivå mer än +/- 0.5 meter (eller vad just din kommun nu har för gräns) krävs oftast marklov.

Att bygga en altan kräver vanligtvis inget bygglov, men kan göra det om den hamnar högre än 1.8 (eller vad just din kommuns gräns är) ovan den omgivande marken (då man börjar prata om byggnadsvolym, etc.).

Sticker altanen ut utanför jordhögen (dvs marken) den står på, så att avståndet från överkanten till marken är mer än 1.8 m? Annars har jag svårt att se hur de kan få det där till att vara mer 1.8 m ovanför marken vid altanen sidor. Avståndet från kanten till marken verkar ju bara vara några tiotals cm.

Som jag skrev i ett tidigare inlägg, som jag tog bort, så är ju en lösning för att kringgå höjdkrav ibland att skotta upp jord max 0.5 meter, för att minska exv bygghöjden mätt från marken.
 
 • Gilla
erikjakan och 3 till
 • Laddar…
A Alexander HB skrev:
Är det inte dessutom två frågor/aspekter angående lov.

För att ändra marknivå mer än +/- 0.5 meter (eller vad just din kommun nu har för gräns) krävs oftast marklov.

Att bygga en altan kräver vanligtvis inget bygglov, men kan göra det om den hamnar högre än 1.8 (eller vad just din kommuns gräns är) ovan den omgivande marken (då man börjar prata om byggnadsvolym, etc.).

Sticker altanen ut utanför jordhögen (dvs marken) den står på, så att avståndet från överkanten till marken är mer än 1.8 m? Annars har jag svårt att se hur de kan få det där till att vara mer 1.8 m ovanför marken vid altanen sidor. Avståndet från kanten till marken verkar ju bara vara några tiotals cm.

Som jag skrev i ett tidigare inlägg, som jag tog bort, så är ju en lösning för att kringgå höjdkrav ibland att skotta upp jord max 0.5 meter, för att minska exv bygghöjden mätt från marken.
Du har en poäng i att det är två olika aspekter, det ena rör marklov och det andra bygglov.
Marklovsfrågan har igentligen aldrig lyfts mer än att de skriver i texten att utifrån flygfoto bedömer de att altanen har utökats i storlek och senare bifogar de bilden med laserskannad flygdata "vid en jämförelse framgår att marknivån har sänkts någon gång efter 2016".

Altanen vilar på en ram som ligger på befintlig mark/slänt som är monterad i fasaden det finns ingen del som sticker ut längre än slänten. - om vi mäter nedanför slänten så blir högsta punkt 1.8meter men om man mäter där altanen tar slut så är det betydligt mindre.

Beslutet avser att detta är en volumskapande tillbyggnad, det enda underlag som kommunen har lagt fram för att påvisa detta är laserskannad flygdatat som säger att marken har sänkts.

Det kan vara värt att nämna att tidigare kommunikation från kommunen i ärendet var:
"Altanen skulle kunna ses som en altan som inte längre kräver bygglov eftersom den är byggd inom 3,6 meter från bostadshuset, inte högre än 1,8 meter och är placerad minst 4,5 meter från tomtgräns."
 
 • Gilla
November3 och 2 till
 • Laddar…
Maalox
Känslan jag får är att kommunen gjort en helhetsbedömning, att åtgärden sammantaget ger ett volymskapande intryck.

Jag tror (obs: vet ej) att rättspraxis ungefär säger att en sådan typ av bedömning kan komma att aktualiseras för allt högre 120cm. Och 180cm är snarare en hård övre gräns för bygglovplikt.
 
 • Gilla
tracker och 4 till
 • Laddar…
Jag tror någonstans här att vägen framåt i diskussionen med kommunen är att trycka på att:
1) Höjderna av den nya entrén är inom 0,5 meter från den gamla (detta med liknande fotodokumentation som du visat)
2) Att den underliggande konstruktionen (dvs jordhögen/fyllnadsmassahögen) är den samma och att det som kan klassas som en altan inte är uppbyggd över 0.5 meter
3) Att du ligger under de gränser som din kommun beskrivet som krav för marklov respektive altaner med avseende på höjd (förutsatt att du rimligt ärligt håller dig inom dessa gränserna givetvis)

Allt ovan givet att du faktiskt ligger inom rimliga gränser där. En kommun kan givetvis inte veta exakt föregående höjd även om dina två bilder ger ett bra jämförelsematerial.

Dock tror jag denna hamnar i den mer subjektiva kategorin av att ändringen "som påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt" dvs något som kommunen uppfattar som lovpliktigt. Se tex https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...malningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/altan/

Detta är ju något som då blir mer subjektivt så en vettig fråga till kommunen är väl givetvis att om de uppfattar detta som annat än en jordhög med överbyggd altan att de då ger dig vägledning vad som ger detta intrycket. Om det tex är terraseringen på långsidan eller det som kan uppfattas som luckor/dörrar på kortsidan. I princip är väl frågan till kommunen om vad en rättning tillbaka till något som är inom ett marklov samt altan skulle innebära.

Sedan tror jag det är lite skillnad på om kommunen varit på plats (vilket jag förutsätter har skett då grannen enligt dina uppgifter fått en tillsynsanmälan) eller om de utgår från flygfoto. Att en ny uppreglad altan kommer se betydligt större ut en föregående hög av plattsatta mattor är rimligtvis troligt. Om de däremot redan varit där, stuckit ner en tummstock och sett höjd på din altan över mark osv och ändå gjort denna bedömningen kanske det är både är lite förvånande men likväl lite mer uppförsbacke
 
 • Gilla
Anna_H och 7 till
 • Laddar…
Jag gissar ju lite här men jag tror faktiskt att du skulle fått ett annat utfall om "lådorna" inte var där utan att djupbäddarna fortsatte upp mot fasaden. Det skulle bli tydligare att det bara var en tillsnyggning av jordhögen och en altan på toppen av den. Nu blir ju helhetsintrycket att det (efter som det även är en mur med och denna träramskonstruktion) är en del i byggnaden och inte en tillsnyggnig av tomten. Men om du kan visa för kommunen att högen är kvar under samt att träramen bara bildar estetiska volymer som går upp några dm över marken längs kanten kanske de gör en annan bedömning. Jag gissar på att de antar att du grävt bort hela högen och byggt upp denna konstruktion.

Jag skulle försöka få till ett möte med dem för att gå igenom själva konstruktionen och försöka jobba fram ett förslag som de anser inte ger ett volymskapande intryck, tex låta djupbäddarna gå in närmare mot väggen eller något annat. Det är ju helt klart problematiskt när man i princip blir låst vid någon annans rätt fluffiga tolkning kring något som är helt subjektivt och att de samtidigt inte kan peka på någon konkret fel, eller hänvisa till en regel som man bryter på ett mätbar vis.
 
 • Gilla
Roger Fundin och 9 till
 • Laddar…
Maalox Maalox skrev:
Känslan jag får är att kommunen gjort en helhetsbedömning, att åtgärden sammantaget ger ett volymskapande intryck.

Jag tror (obs: vet ej) att rättspraxis ungefär säger att en sådan typ av bedömning kan komma att aktualiseras för allt högre 120cm. Och 180cm är snarare en hård övre gräns för bygglovplikt.
Tack för input, ja känslan jag får är att det handlar mer om hur altanen uppfattas i sitt sammanhang och dess inverkan på omgivningen. Jag har läst igenom det mål som man hänvisar till P 11268-15 där nämner Mark och Miljööverdomstolen att en altan kan ge ett visuellt intryck av att vara en tillbyggnad dock för att det ska vara fråga om en tillbyggnad måste konstruktionen innebära en ökning av byggnadens volym vilket jag försöker förstå om detta är.
 
 • Gilla
Gunnar Johansson69
 • Laddar…
Maalox
Tror säkert att @Claes Sörmland kan ge TS lite klarhet i hur detta kan tolkas.

Edit: Lägger med hans altan-mall som delvis sammanfattar rättsläget
 
 • Flödesschema för att avgöra om bygglov krävs för altanbygge, med beslutspunkter och utfall.
 • Gilla
 • Älska
petersthlm och 30 till
 • Laddar…
T TypRätt skrev:
Jag gissar ju lite här men jag tror faktiskt att du skulle fått ett annat utfall om "lådorna" inte var där utan att djupbäddarna fortsatte upp mot fasaden.
Tror jag också.
En lösning skulle vara om lådorna faktiskt är lösa och inte fastbyggda.
 
 • Gilla
Skodic och 5 till
 • Laddar…
Jag har varit i en liknande situation, i mitt fall så hade jag en existerande altan och ville bygga ut huset med en inglasning. Den befintliga altanen bedömdes dock vara byggnadsarea då den var för hög, detta trots att den ingick i det ursprungliga bygglovet. Dvs, den maximala byggbara ytan för huvudbyggnaden på tomten överskreds. Så det blev inget bygglov för mig utan jag tvingades göra en mindre inglasning som höll sig inom Attefallsreglerna (max 15 kvm).

I mitt fall hade jag två problem, dels så hade man ändrat detaljplanen (vilket egentligen hade en mindre betydelse), dels så hade man i samband med att man införde Attefallsreglerna striktat till tolkningen av hur hög en altan får vara innan den räknas som (del av) byggnad som kräver bygglov. Dvs, den byggnad som fanns på tomten var inte i enlighet med detaljplanen längre då reglerna numera tolkas annorlunda.

Problemet är att det spelar ingen roll att du har haft en altan där tidigare, du får inte ersätta den med en ny, det blir då rivning och nybyggnad, inte renovering av den befintliga. Du måste därför ha samma mått och byta ut delarna stegvis om du skall behålla den altan du hade tidigare. Precis som att man inte får riva ett befintligt hus och sedan bygga upp det igen, istället så måste det hela tiden finnas delar av huset som fortfarande står kvar.

Edit: Hur altanen uppfattas hade betydelse fram till den nya tolkningen efter att Attefallsreglerna infördes, nu är det strikt 180cm som gäller.
 
 • Gilla
Dilato och 1 till
 • Laddar…
En sak till, er altan är inte 180 cm hög, den är väl ett par decimeter hög. Den ligger ju på mark och därmed så utgår den från markens höjd. Det är samma markhöjd som fanns där innan?

Om ni har schaktat bort gjorden så krävde det i så fall ett marklov och då har ni brutit mot det kravet. Markhöjden får enbart ändras 50cm.
 
 • Gilla
erikjakan och 8 till
 • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.