En fråga om bygglov på prickmark bredvid tomtägarföreningens samfällighet:

Vi vill bygga ett attefallshus på vår fritidshustomt. Enligt gällande detaljplan har varje bostadsfastighet inom området en möjlig byggnadsarea motsvarande 200 m2.

Vårt önskemål är att bygga huset där en snickarbod i dag står. Snickarboden ligger bara någon meter från tomtgränsen på prickmark. Marken på andra sidan tomtgränsen tillhör vår tomtägarförening (som äger marken på båda sidor om en grusväg).

Det finns bygglov för snickarboden från 1980. Vi har ett dokument där ”rågrannarna” och tomtägarföreningens ordförande ger sitt godkännande till placeringen.

I beslutet/bygglovet från byggnadsnämnden står följande:

”Den aktuella fastigheten är belägen inom byggnadsplanelagt område. Fastigheten är idag bebyggd med ett fritidshus och ett uthus. Av i ärendet företedd situationsplan framgår att nu sökt byggnad till viss del avses att lokaliseras till mark som enligt byggnadsplanen ej får bebyggas. Vid sådant förhållande får ansökningen ses såsom en framställning om dispens. Det antecknads att av företaget berörda grannar skriftligen godtagit detsamma.

Beredningen föreslår byggnadsnämnden besluta

att med utnyttjande av sin dispensrätt jämlikt 67 § 2 mom byggnadsstadgan bevilja byggnadslov för ifrågavarande byggnadsföretag.”


Såvitt jag förstår behöver vi söka bygglov då det är bredvid en allmänning, attefallsreglerna gäller inte. Utan att veta säkert tror jag att vi kan få ok från grannar och förening för att upprätta ett nytt hus där snickarboden i dag står. För omgivningen gör det således ingen större skillnad.

Dock blir jag pessimistisk när jag försöker hitta liknande exempel. Det verkar som kommuner blivit mer restriktiva? Enligt handläggaren på kommunen är det inte en förmildrande omständighet att det där i dag redan står en byggnad.

Någon som har något tips eller råd i detta fall?
 
Hur stor är snickarboden ?
 
Ca 15 m2.
 
Ok, synd. Jag har läst tidigare att samtliga medlemmar i tomtägarföreiningen måste godkänna placeringen av byggnaden. Har kommun nämnt något om det?
 
Tycks ha hört att man får bygga attefallshus på prickad mark.
 
Nej, snarare ”rågrannarna”, dvs de närmaste. Förhoppningen är att samma ska gälla i dag som 1980.
 
J jannesspånodamm skrev:
Tycks ha hört att man får bygga attefallshus på prickad mark.
Ja men inte när det gränsar till allmänning.
 
Ok, hoppas du har rätt, jag kan blanda ihop med en samfällighetsförening.
 
Men kanske inte på allmänning, ursäkta svarade lite för snabbt...
 
Claes Sörmland
Det stämmer att attefall närmare än 4,5 m från gränsen ofta blir problematiskt med samfälld mark. Men det beror på vad den samfällda marken används till.

Har den ett allmänt ändamål som t ex en väg öppen för allmän trafik så blir det nämligen omöjligt att inhämta medgivande från "de grannar som berörs" (lagens lydelse) eftersom att mängder av okända människor är grannar som berörs. Kan man däremot definiera de grannar som berörs och verkligen inhämta deras medgivande så är det nog inget problem. Så förstår jag i alla fall domen MÖD 2013-06-07 mål nr P 105-13.

Från domen:

"Det som kvarstår att bedöma är hur termen ”granne”, som förekommer i paragrafens andra stycke, ska tolkas. Granne-begreppet har inte i samma utsträckning som gränsbegreppet varit föremål för problematisering och diskussion i olika förarbeten. Klart är dock att med granne avses inte enbart någon som har ett ägarintresse utan även andra, som har av rättsordningen accepterade intressen avseende markanvändning. Det är också klart att man, för att uppfylla rekvisitet i andra stycket, måste erhålla godkännande från alla grannar som är berörda. Många har ett berättigat intresse i användandet av en väg eller en gata. Någon som skulle kunna representera alla dessa intressenter finns inte. Detta gäller oberoende av vem som äger marken och oberoende av om marken är planlagd eller inte. Med stöd av ovanstående anser Mark- och miljööverdomstolen att det i detta sammanhang inte finns möjlighet att uppfylla rekvisitet i andra stycket när det gäller mark som används som väg eller gata. Det medför att en byggnad som är placerad inom ett avstånd av 4,5 meter från en gräns mot väg eller gata alltid kräver bygglov."
 
Claes Sörmland
När jag nu läser mer i domen så framgår det också att 4,5 m till "gränsen" inte nödvändigtvis syftar på fastighetsgränsen. Det kan även vara gränsen till vägen/vägområdet. Så attefall kan bli aktuellt om vägområdet ligger längre än den 4,5 m från den planerade byggnaden och det bara finns en liten oanvänd markstump där emellan. Attefall kan också bli aktuellt om vägen är helt privat natur och enbart används av ett antal väldefinierade grannar som kan kontaktas och ge medgivande.
 
O
Hej!

Vad är det för användning på marken enligt gällande detaljplan intill där du vill bygga attefallshuset? Dvs. på marken som tomtägarföreningen har.
 
  • Gilla
Claes Sörmland
  • Laddar…
Rimligen får tomtägarföringen frågan såsom fastighetsägare, vad styrelsen svarar bär bero på vilka beslut ex kring policy som fattats av årsstämma, alt. Bör de kalla till extra årsstämma för att antingen ta specifikt beslut eller en policy, ex att två meter alltid är Ok.
/A
 
Det är ett begränsat antal grannar, vägen passerar dock en sjösättningsramp som används en del. Den kan nås från två håll, varav ena vägen passerar oss.

Claes Sörmland Claes Sörmland skrev:
När jag nu läser mer i domen så framgår det också att 4,5 m till "gränsen" inte nödvändigtvis syftar på fastighetsgränsen. Det kan även vara gränsen till vägen/vägområdet. Så attefall kan bli aktuellt om vägområdet ligger längre än den 4,5 m från den planerade byggnaden och det bara finns en liten oanvänd markstump där emellan. Attefall kan också bli aktuellt om vägen är helt privat natur och enbart används av ett antal väldefinierade grannar som kan kontaktas och ge medgivande.
 
Det framgår inte på detaljplanen, men gissar att det handlar om att vägen tillhör samfälligheten.

O oxöga skrev:
Hej!

Vad är det för användning på marken enligt gällande detaljplan intill där du vill bygga attefallshuset? Dvs. på marken som tomtägarföreningen har.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.