Juridik, Ekonomi

Ska bli enklare att snabbt godkänna serietillverkade hus

En utredning har tillsatts för att arbeta fram förslag som underlättar byggandet av standardiserade bostäder.

Utredningsförslag ska leda till sänkta byggkostnader.

Utredningsförslag ska leda till sänkta byggkostnader.

På platser där det finns planlagd mark där standardiserade bostäder ryms inom planen vore det lämpligt att serietillverkade hus skulle slippa prövas enskilt på detaljnivå vid varje nybyggnation, det skulle underlätta i bygglovsprocessen. Men idag måste varje byggnad bedömas individuellt eftersom lagstiftningen är formulerad på ett sådant sätt. Detta vill nu regeringen ändra på.

- Såväl för leverantörer av serietillverkade hus, byggbolag och kommuner finns fördelar att vinna om en byggnad som bedömts motsvara lagstiftningens krav kan uppföras på flera platser på samma villkor. Ett system med en decentraliserad bedömning och tillsyn i 290 kommuner kan göra det svårt att uppnå dessa fördelar eftersom varje kommun möter den aktuella byggnaden bara vid något enstaka tillfälle, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Boverket har därför fått i uppdrag att, tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) utreda huruvida det skulle gå att skapa en mer enhetlig kontroll av den här typen av bostäder. Målsättningen är att Boverket ska ta fram förslag som innebär att byggnadsverk som i allt väsentligt är likadant utformade bedöms på samma sätt vid tillämpning av vissa krav i plan- och bygglagen.

Utredningen ska vara färdig i slutet av juni nästa år. Förhoppningen är att förslagen som presenteras ska leda till sänkta byggkostnader och därmed en ökad försäljning.