Värme

Vi använder allt mindre el

Elanvändningen i Sverige minskade 2013 enligt färska siffror från Energimyndigheten.

2,1 procent, så mycket mindre el använde vi i Sverige 2013 jämfört med året före. Mest minskade elanvändningen inom industrin, främst på grund av att ett antal pappersmaskiner, som dragit mycket el, nu har stängts ner. Men också inom bostadssektorn använde vi mindre mängd el året före.

Precis som de preliminära siffrorna visat så blev 2013 ett år där trenden med minskad elanvändning i Sverige fortsatte. Att den minskade inom bostadssektorn kan bero på att 2013 var något varmare än 2012, säger Alexander Meijer vid Energimyndigheten.

Den totala elanvändningen slutade på 129,9 TWh. Även nettoelproduktionen minskade, totalt sjunk produktionen med 8,2 procent.