Energi, Värme, Värmepumpar

Välja värmepump

Välja värmepump

Planerar du att investera i en värmepump för uppvärmning av huset? Här beskriver vi vilka typer värmepumpar som finns, hur de fungerar och var de passar bäst.

1. Luft/luftvärmepump (komfortvärmepump)
2. Luft/vattenvärmepump
3. Frånluftvärmepump
4. Bergvärmepump
5. Ytjordvärme-/markvärmepump
6. Sjövärme-/grundvattenvärmepump

 

1. Luft/luftvärmepump (komfortvärmepump)

Allmänt: Luft/luftvärmepumpen är den enklaste typen av värmepump som enbart värmer upp inomhusluften och inte varmvattnet. Värmepumpen kan även användas för luftkonditionering sommartid – därav namnet komfortvärmepump – och för ökad luftväxling och luftrening inomhus. Den senaste generationens värmepumpar har även en funktion för underhållsvärme, särskilt anpassat för fritidshus.

Uppvärmningsteknik: Värmepumpen består av en utomhusenhet som tillvaratar värme från uteluften och överför den till inomhusluften via en eller flera invändiga fläktenheter. Värmeutbytet är relaterat till utetemperaturen och blir således bäst i ett milt klimat. Hos en genomsnittlig pump ligger årsvärmefaktorn en bit över 3 i södra Sverige, vilket innebär att den avger drygt tre gånger mer värmeenergi än den el som tillförs pumpen. I en elvärmd normalvilla brukar en värmepump täcka 25-40 procent av det årliga värmebehovet.
Användning: Värmepumpen lämpar sig bra för stödvärmning i hus med direktverkande el.

Utbud: Det finns ett mycket stort utbud av luft/luftvärmepumpar på marknaden. Branschorganisationen Svep varnar för köp av vissa importerade modeller som inte är anpassade och testade för nordiskt klimat och som ofta säljs via nätet. Framför allt är det dessa värmepumpar som blir föremål för skadeanmälningar.
Tänk på! En öppen planlösning underlättar värmespridningen inomhus. Kontrollera fläktens ljudnivå före köp. Var noggrann med att rengöra luftfiltren, då detta påverkar pumpens effektivitet. Kontrollera även att värmepumpen är testad för svenskt klimat.
Investeringskostnad: Varierande, men pumpar av högre kvalitet kostar i regel 15 000-25 000 kr, inklusive installation.

Installationskrav: Enligt lag krävs en behörig installatör (F-gas certifierad) för att utföra installationen.

Regler: Tillståndsplikt i vissa kommuner.

 

2. Luft/vattenvärmepump

Allmänt: Luft/vattenvärmepumpen ansluts till ett vattenburet värmesystem för distribution av värme och tappvarmvatten. Fördelen med tekniken är att det inte krävs några större ingrepp vare sig i huset eller på tomten, vilket gör att installationen är enklare och billigare i jämförelse med bergvärme eller jordvärme.
Uppvärmningsteknik: Värmepumpen hämtar, i likhet med luft/luftvärmepumpen, värmen ur utomhusluften. Aggregatet placeras vanligtvis utomhus, men det förekommer även värmepumpar som har värmepumpen inne, i kombination med ett utvändigt ”kylbord”. Värmeutbytet är relaterat till utetemperaturen och sjunker vid låga temperaturer: de bästa värmepumparna idag fungerar dock ner mot minus 15-20 grader. Är det kallare bör värmepumpen stängas av. Årsvärmefaktorn hos en modern pump ligger enligt tester kring 3-4 i södra Sverige, vilket innebär att den avger tre-fyra gånger mer värmeenergi än den el som tillförs pumpen. I jämförelse med ett direktelvärmt hus kan den årliga energibesparingen uppgå till 50-60 procent.
Användning: Luft/vattenvärmepump brukar rekommenderas för småhus med relativt lågt energibehov.

Utbud: Luft/vattenvärmepumpar är ett populärt alternativ till mer svårinstallerade pumpar, men under senare år har försäljningen sjunkit. I utbudet förekommer produkter av sämre kvalitet, och enligt Folksams statistik har antalet skadeanmälningar ökat markant för just denna typ av värmepump.
Tänk på! Placeringen av värmepumpsaggregatet är viktigt, både ur estetisk synvinkel och med hänsyn till störande buller. Kontrollera att värmepumpen är testad för svenskt klimat.
Investeringskostnad: I genomsnitt ligger investeringen, inklusive installation, kring 70 000-90 000 kr. Driftkostnaden blir dock generellt högre jämfört med t ex en bergvärmepump.

Installationskrav: Bör installeras av en fackman.

Regler: Tillståndsplikt i vissa kommuner.

 

3. Frånluftvärmepump

Allmänt: Frånluftvärmepumpen är integrerad med husets ventilation och kan generera både värme och varmvatten via värmeåtervinning. De flesta småhustillverkare använder idag frånluftvärmepump som standardvärmesystem då det är enkelt att installera vid nybyggnation och inte kräver mycket utrymme. I äldre hus behöver man oftast bygga om ventilationssystemet för att tekniken ska kunna fungera.
Uppvärmningsteknik: Värmepumpen hämtar värmeenergin från den använda inomhusluften via frånluftkanalen. En sådan värmeåtervinning kan spara 50-60 procent av energin för uppvärmning av huset. Under senare år har frånluftvärmepumparna blivit mer effektiva, delvis som en följd av att energikraven på nybyggda småhus har skärpts. I en del fall väljer man att kombinera värmepumpen med ett kortare borrhål eller en kortare ytjordslinga, som på så sätt kan bidra med en större del av uppvärmningen i huset.

Användning: Passar hus med mekanisk frånluftsventilation och ett relativt lågt energibehov.
Utbud: Eftersom frånluftvärmepumpar främst säljs vid nybyggnation påverkas marknaden av nybyggnadstakten för småhus.
Tänk på! Det är viktigt att ventilationsinjusteringen är utförd på korrekt sätt. I annat fall äventyras värmepumpens funktion, alternativt blir energiförbrukningen onödigt hög. Av samma anledning måste värmepumpens inbyggda luftfilter rengöras regelbundet.
Investeringskostnad: Priset varierar beroende på installationsförutsättningar. Vid nybyggnation uppskattas kostnaden till omkring 60 000-80 000 kr.

Installationskrav: Bör installeras av en fackman.

Regler: Tillståndsplikt i vissa kommuner.

 

4. Bergvärmepump

Allmänt: Bergvärmepumpen kan anslutas till ett konventionellt vattenburet system för distribution av värme och varmvatten. I jämförelse med andra värmepumpar anses bergvärme vara det tryggaste och driftsäkraste uppvärmningsalternativet, då energiresursen i berget är stabil. Samtidigt är det i regel den dyraste investeringen på grund av kostnaden för borrning. En fördel med bergvärme är att det även passar bra för kylning av huset under sommartid.
Uppvärmningsteknik: Värmepumpen hämtar värme från det omgivande berget via borrhål (energibrunn) på 80-200 meters djup. Borrhålets djup beror på geologiska förhållanden där man tar hänsyn till vattennivån i hålet (”det aktiva djupet”), men också värmepumpens storlek och husets energibehov. I det vattenfyllda borrhålet finns en kollektorslang fylld med vatten och köldbärarvätska som cirkulerar och hämtar upp värmen. En bergvärmepump sänker energiförbrukningen för all uppvärmning i huset med 65-75 procent.

Användning: Passar bäst för hus med stort energibehov, i synnerhet äldre och mindre välisolerade hus.
Utbud: Marknaden för bergvärmepumpar är relativt stabil och har ökat något i takt med strängare energikrav för småhus.
Tänk på! Borrhålets aktiva djup har avgörande betydelse för värmesystemets effektivitet och ett underdimensionerat hål ökar behovet av komplementvärme. Värmeutbytet kan även påverkas av omkringliggande borrhål som ”stjäl” värme, därför rekommenderas ett avstånd mellan borrhålen på minst 20 meter.
Investeringskostnad: Borrarbete och tillhörande utrustning påverkar kostnaden i hög grad, och investeringen kan variera kring 100 000-160 000 kr.

Installationskrav: Bör installeras av en fackman.

Regler: Det krävs i allmänhet tillstånd för bergvärme.

 

5. Ytjordvärme-/markvärmepump

Allmänt: Ytjordvärmepumpen är avsedd för ett vattenburet värmesystem och kan ses som en variant av en bergvärmepump, förutom att solen används mer som direkt energikälla. Samtidigt begränsas användningen i högre grad av markförhållanden kring huset. En nackdel är att installationen ytmässigt kräver större ingrepp på tomten. En fördel är att investeringen oftast blir väsentligt billigare jämfört med en bergvärmeanläggning.

Uppvärmningsteknik: Värmepumpen hämtar värme från marken via en nedgrävd slang, vanligtvis en tunnväggig plastslang, där det cirkulerar en frostskyddad vätska. För att kunna utnyttja systemet effektivt krävs en relativt stor markyta där kollektorslangen (ca 300-600 m) läggs på ett frostfritt markdjup (ca 90-150 cm). Vattenhaltiga jordar fungerar i regel bäst för systemet, och förutom markförhållanden påverkas värmeutbytet av klimatförutsättningarna på plats. Bäst passar systemet i södra delen av landet. Värmepumpen kan spara uppemot 60-70 procent av energin för all uppvärmning i huset.
Användning: Passar bra för hus med stor tomtyta och med normalstort-stort energibehov.
Utbud: Jordvärmepumpar ingår tekniskt i samma segment som bergvärmepumpar, där utbudet är stort.
Tänk på! Förutom att installationen kräver stora markingrepp kan värmeuttaget ändra temperaturförhållandena i marken och påverka t ex växtligheten. Ingreppet försvårar också för framtida markarbeten, och det går inte heller att bygga något på den mark där slangen är nedgrävd.
Investeringskostnad: Kostnaden påverkas delvis av omfattningen av markarbetet, men brukar ligga kring 80 000-100 000 kr.

Installationskrav: Bör installeras av en fackman.

Regler: Det krävs i allmänhet tillstånd för jord/markvärme.

 

6. Sjövärme-/grundvattenvärmepump

Sjövärme- och grundvattenvärmepumpar är avsedda för ett vattenburet värmesystem men utgör ett begränsat användningsområde, av det enkla skälet att få husägare har tillgång till närliggande vattendrag eller grundvattenbrunn med rikligt flöde (ska ej kombineras med vanlig dricksvattenbrunn). Systemen är främst anpassade för hus på landsbygden där det finns gynnsamma förutsättningar för att använda tekniken.

Uppvärmningsteknik: En sjövärmepump fungerar enligt samma princip som en markvärmepump där värmen hämtas via en kollektorslang med cirkulerande vätska. Slangen förankras på en jämn havs- eller sjöbotten där temperaturen är stabil (4°C). Grundvattenvärmepumpen hämtar värmen från en borrad vattenbrunn (upptagsborrhåll) med gynnsam temperaturnivå (4-12°C). Vattnet tas upp, värmen i vattnet överförs till husets värmesystem och vattnet återinfiltreras sedan genom en annan brunn (nersläppsborrhål). Såväl sjövärme som grundvattenvärme är driftsäkra system och ger i allmänhet ett bra värmeutbyte och energibesparing, ungefär i nivå med en jordvärme- eller bergvärmepump.

Användning: Passar bra för hus med närhet till sjö/hav eller lämplig grundvattentäkt och med högt energibehov.
Utbud: Värmepumparna ingår tekniskt i samma segment som bergvärmepumpar, där utbudet är stort.
Tänk på! Vid sjövärme är det viktigt att slangen är väl förankrad i botten så att den inte riskerar att flyta upp, den bör också märkas ut. Vid grundvattenvärme är vattnets kvalitet viktigt för driften och det är lämpligt att ta ett vattenprov vid borrning. I vissa fall krävs särskilda komponenter (mellanvärmeväxlare) som hindrar att systemet täpps igen och havererar.
Investeringskostnad: Kostnaden påverkas av förutsättningar och kringutrustning och kan variera kring 60 000-120 000 kr.

Installationskrav: Bör utföras av en behörig installatör med erfarenhet av liknande installationer.

Regler: Det är ofta svårare att få tillstånd för denna typ av värmepumpslösningar. Ta kontakt med din kommun på ett tidigt stadium för att undersöka möjligheterna för tillstånd.