Värme

Olagligt att elda med spillolja

Spillolja klassas som miljöfarligt avfall och att elda spillolja är ett miljöbrott som i värsta fall kan straffas med fängelse. Vi talade med kammaråklagare Jan Andersson om varför du inte får elda spillolja och vad som kan hända om du gör det.

Spilloljan ska omhändertas och renas på miljöstationer.

Spilloljan ska omhändertas och renas på miljöstationer. Foto: MISAK Miljö- och säkerhetsrådgivare KB

Spillolja är uttjänt olja som du t ex får när du byter olja på bilen. Spillolja räknas som farligt avfall eftersom det tillhör kategorin uttjänta rester av kemikalier med farlighetsmärkning. I spillolja finns tungmetallrester och andra miljö- och hälsofarliga ämnen som sprids i närområdet via röken om man skulle elda med den.

Ändå finns det personer, vissa med god tillgång till spillolja, som väljer att elda med den istället för att lämna in den.

– När du eldar spillolja bildas det farliga restprodukter, det blir utsläpp av tungmetaller och dioxiner. Dioxiner är de giftigaste ämnena vi har på jorden, säger Jan Andersson som är kammaråklagare på riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.

Därför är det en riktigt dålig idé att elda med spillolja. Trots det blossar det då och då upp diskussioner i Byggahus forum angående eldning av spillolja, eftersom det är ett billigt och effektivt sätt att snabbt värma upp en fastighet. Det finns även företag som marknadsför sk alloljebrännare som lämpliga att elda spillolja i. Men eftersom spillolja klassas som farligt avfall räknas även det som ett miljöbrott.

– Miljöbrott som att elda med spillolja kan ge allt från böter till upp till två års i fängelse, är det grovt kan det ge upp till sex år. Vid bedömningen tas bland annat hänsyn till om gärningen varit av särskilt farlig art, innefattat ett medvetet risktagande och om gärningsmannen gjort sig skyldig till försummelse av allvarligt slag, säger Jan Andersson och fortsätter:

– Är det en näringsidkare är det inte säkert att det blir ett personligt straff, det kan istället bli tal om företagsbot mellan 5 000 kronor ända upp till 10 miljoner. En lantbrukare som då eldar räknas som näringsidkare eftersom fastigheten är taxerad som jordbruksfastighet.

Vill du bli av med spillolja ska du lämna den till närmaste miljöstation där rening och avvattning av spilloljan sker innan den kan återanvändas.