VVS

Förslag om avgift för enskilda avlopp möter kritik

Enskilda avlopp smutsar ner och därför vill Havs- och Vattenmyndigheten införa större krav, ökad tillsyn och en avloppsavgift. Men förslaget möter kritik från Villaägarnas Riksförbund.

Havs- och Vattenmyndigheten har idag lämnat sin slutrapportering kring det projekt där de, på uppdrag av regeringen, sett över statusen för landets cirka 700 000 enskilda avloppsanläggningar. Resultatet innehåller förslag om bättre tillsyn från kommunerna, samt förslag om införandet av en avloppsavgift. Tanken är att det ska tvinga fram investeringar i nya avlopp, alternativt anslutning till det kommunala.

HaV skriver i sin rapport att de enskilda avloppen idag släpper ut lika mycket fosfor som de kommunala reningsverken gör, samt att de sprider bakterier och miljöfarliga ämnen. Ett förslag är därför att den nya lagstiftningen även ska innehålla krav på rening av smittämnen.

-  Det kan finnas ett samband mellan dåliga små avlopp och vattenkvaliteten i dricksvattenbrunnarna. Dessutom ser vi gärna att de regler som fastighetsägarna måste följa vid val av avloppsanläggning blir enklare att förstå, säger Åsa Gunnarsson, utredare vid Havs- och vattenmyndigheten.

Men förslaget går inte okritiserat. Villaägarnas Riksförbund menar att det skulle kosta landets småhusägare 39 miljarder kronor inom loppet av 14 år om det blir verklighet. De skriver att husägaren ställs inför beslutet att betala 2 000-4 000 kronor ovanpå driftkostnaderna för avloppet, eller betala för ett helt nytt avlopp. 

– Förslaget innebär omfattande kostnader för småhusägare med enskilda avlopp i utbyte mot synnerligen begränsade miljöeffekter. I praktiken kommer det att fungera som en ny fastighetsskatt, som paradoxalt nog slår mot de lägst värderade husen, säger Villaägarnas chefekonom Daniel Liljeberg.

De vill hellre se ett ökat tillsynsansvar hos kommunerna för att komma tillrätta med fosfor-problematiken.

Nedan följer ett utdrag ur slutrapporteringen:

"Författningsförslagen innehåller bland annat nya grundläggande krav på anläggningar, dess lokalisering, samt krav på åtgärder för miljö- respektive hälsoskydd inom tre olika skyddsnivåer. De nya reglerna ställer krav på tillstånd även för driften. Författningsförslaget innefattar därför övergångsbestämmelser där avloppsanläggningar som saknar längre gående rening än slamavskiljning ska åtgärdas inom 7 år och övriga anläggningar ska omprövas inom 10 år."

- Alla drabbas men de som drabbas hårdast ekonomiskt är de med enskilda avlopp med enbart slamavskiljare, säger Daniel Liljeberg.