Elanvändningen minskar

Trots normala temperaturer minskade elanvändningen i år samtidigt som befolkningen ökade.

Elanvändingen i år blir lägre än den under 2012. Förra året stannade den på cirka 143 TWh trots normala temperaturer och i år hamnar vi alltså under det. När Energimyndigheten jämför detta mot andra intressanta år visar det sig att elanvändningen minskat på både kort och lång sikt. 2010, som var ett kallt år, användes cirka 147 TWh. Jämför de istället med användningen år 2001 så har den minskat med hela 5 procent samtidigt som befolkningen ökat med 7 procent.

– Det senaste året som visade normala temperaturer var 2001. Då låg den svenska elanvändningen på 150 TWh. I ett längre perspektiv ser vi en minskning av elanvändningen, vilket är intressant med tanke på att många prognoser pekar på en ökande elanvändning, inte minst inom industrin, säger Daniel Kulin på Energimyndigheten. 

Myndigheten har även undersökt elproduktionen för i år och ser att kärnkraften står för den högsta årsproduktionen sedan 2007, tidigare år har präglats av stora moderniseringsarbeten, effekthöjningar och oplanerade stopp. Samtidigt ökade vindkraften med 30 procent, medan produktionen från vattenkraft minskade då tillrinningen av vatten var lägre än föregående år.

"Vattenmagasinens nivå har legat en bit under det normala men hämtat igen sig i slutet av året tack vare den hittills milda vintern. Som en följd av detta har produktionen av el med vattenkraft varit betydligt lägre än under 2012 som var ett toppår med en produktion på 78 TWh. Produktionen i år kommer troligtvis att bli omkring 61 TWh vilket tydligt visar hur stora variationerna kan vara mellan två år."