Energi

Eget vindkraftverk - en svårberäknelig investering

Eget vindkraftverk - en svårberäknelig investering

Foto: Windon

Med ett litet vindkraftverk på tomten kan du få miljövänlig el till ditt hus. Samtidigt måste du räkna med nyckfulla vindar och ett elpris som kanske inte motsvarar vad leverantören lovat.

Funderar du på att bli din egen energiproducent? I så fall är du inte ensam. I takt med att energipriserna stiger vill allt fler husägare investera i teknik som genererar värme och el.

Förutom solenergi, i form av solfångare eller solceller, ökar intresset för privatägda vindkraftverk. Det säger Örjan Hedblom som är kanslichef på Svensk Vindkraftförening.

Örjan Hedblom
Örjan Hedblom, SVIF

 

– Vi får allt oftare samtal från privatpersoner som planerar att skaffa en vindsnurra för hemmabruk och som vill veta hur tekniken fungerar.

Under senare år har antalet återförsäljare och importörer av små vindkraftverk vuxit snabbt. Idag handlar det om drygt ett 30-tal varav en del även bygger ihop komponenterna själva.

– Trots att utbudet ökat är priserna på små vindsnurror fortfarande höga, eftersom det ännu inte förekommer någon riktig serieproduktion. Men det är rimligt att tro att priserna kommer sjunka när marknaden mognat.

Kvaliteten på produkterna har inte alltid varit den bästa, konstaterar Örjan Hedblom. Det har inträffat tekniska problem och ibland även vådliga haverier med hemmabyggda vindsnurror.

– Det är viktigt att vindsnurrorna är noggrant testade innan de saluförs på marknaden. Leverantören bör kunna redovisa uppgifter som visar att tekniken fungerar som utlovat.

Ett av problemen med små vindkraftverk är att beräkna produktionen. Vindläget spelar naturligtvis en stor roll, men även omgivningen och placeringen av vindsnurran är betydelsefull.

– För att få bra produktion krävs det som regel att man bygger högt, gärna över 20 meter. Tyvärr har tillverkarna en tendens att bygga för låga torn och utlova lite större kapacitet än vad man brukar få under normala förhållanden, säger Örjan Hedblom.

I många fall väljer husägaren att enbart utnyttja vindkraftselen för eget bruk och inte koppla in sig på elnätet. Möjligheterna att sälja överskottsel till det lokala elbolaget kan annars vara ett intressant alternativ, men regelverket har hittills inte varit ekonomiskt fördelaktig. Nu är dock ett lagförslag på gång som ska underlätta möjligheten att sälja el från egen anläggning.

– Den nuvarande lagen kräver att alla elproducenter som levererar till nätet har en timmätare, men denna mätare kostar mycket pengar för en enskild producent. I den nya lagen slopas detta krav och istället tillåts en schablonmätning per månad, utan mätare.

Energy ball
EnergyBall Foto: greenupgrader

 

Om man ska investera i egen vindsnurra bör man först göra en vindkartering, det vill säga mäta vindförhållandena på sin tomt. Om vindläget är gynnsamt kan man gå vidare och jämföra olika aggregat.

Den vanligaste typen av vindkraftverk har en rotor med horisontell axel (”propellern”). Men även andra modeller förekommer nu på marknaden, till exempel den sfäriskt utformade EnergyBall som är tystgående och mer lämpad för tätbebyggda områden. Även vertikalaxlade vindkraftverk börjar nu introduceras i Sverige. Fördelen med denna vertikala rotorn är att den kan fånga vinden oavsett riktning och är tystgående till skillnad från ett konventionellt vindkraftverk.

I en framtid med stigande elpriser lär det bli vanligare med privata vindsnurror, tror Örjan Hedblom. Men redan idag kan det vara ett lönsamt alternativ om förutsättningarna är de rätta.

– Det kan även vara en bra lösning för till exempel ett fritidshus som inte är inkopplad på elnätet. Vindsnurran kan i detta fall bidra med el som kan lagras i ett batteripaket och försörja belysning, tv och eventuellt kylskåp. Det kan bli en klart billigare investering jämfört med kostnaden för att dra in el.

Att tänka på
– Ta dig tid att studera tekniken, jämför olika modeller och tester och undersök mycket underhållsarbete som anläggningen kräver.

– Kontrollera leverantörens referenser, support och vilken garantitid produkterna har. Det är oftast en fördel med en lokalt förankrad leverantör.

– Leverantören ska kunna visa att produkten är kvalitetsmärkt (CE-märkning).

– Om vindkraftverket ska anslutas till elnätet ska du kontakta det lokala nätbolaget och höra dig för om villkoren.

– Glöm inte dina grannar. Ett vindkraftverk kan uppfattas som störande och bullrigt.

Mer information om små vindkraftverk finns i Energimyndighetens faktabroschyr: ”Vindkraft – bygga och ansluta mindre vindkraftverk för eget bruk”.

Läs mer
Fakta

Vindkraftverk för hemmabruk kan ha olika prestanda, från små snurror på 500 W-2 kW till större modeller på 3-6 kW.

Det finns vissa tekniska skillnader mellan olika modeller, till exempel hur de hanterar vindförhållanden och hur mycket buller de avger. Ett mindre vindkraftverk på 2 KW kan vid en medelvind på 7 m/s producera omkring 3000 kWh/år.

Det krävs inget bygglov om vindsnurran har en turbindiameter på två meter eller lägre.

För information om beräknad elproduktion samt priser – se leverantörernas hemsidor och kontaktuppgifter.