Juridik, Tomt

Var går tomtgränsen och vad får jag göra i tomtgräns? - 11 frågor om tomtgräns

Medlemmen syops upptäckte att grannen höll på med ett altanbygge som sträckte sig över deras tomtgräns.

Medlemmen syops upptäckte att grannen höll på med ett altanbygge som sträckte sig över deras tomtgräns. Foto: syops

Att känna till var tomtgränsen går och vilka regler som gäller kan vara avgörande både för att undvika konflikter med grannarna och för att kunna nyttja din fastighet på bästa sätt. Här får du reda på vilka rättigheter och skyldigheter du har vid tomtgränsen.

Tomtgränsen ramar in din tomt. Det ska sitta gränspinnar utplacerade i tomtgräns, som anger var tomtgränsen för tomten löper.

I detaljplanerat område utgör tomten också en fastighet, men tomten kan också ingå som en avgränsad del i en större fastighet. Tomt på jordbruksfastighet innehåller ofta förutom gårdsbyggnaderna även köksträdgård med mera.

Här besvarar vi 11 frågor om tomtgräns, dvs fastighetsgräns, tillsammans med Gunnar Ersbo vid Lantmäteriet.

Innehåll

1. Varför är det viktigt att känna till var tomtgränsen går?
2. Hur ser jag exakt var min tomtgräns går?
3. Hur exakta är tomtgränserna som visas i hitta.se och eniro?
4. Hur ska jag göra om det saknas gränsmärken och/eller om jag och grannen inte är överens om var tomtgränsen går?
5. Vilka regler gäller för insynsskydd i tomtgräns?
6. Hur nära tomtgränsen får man bygga hus, garage eller attefallshus?
7. Hur nära tomtgränsen får jag bygga förråd eller växthus?
8. Vilka regler gäller för träd i tomtgräns?
9. Hur nära tomtgräns får jag bygga altan och trädäck?
10. Vilka regler gäller för häck i tomtgräns?
11. Vilka regler gäller för staket i tomtgräns?

1. Varför är det viktigt att känna till var tomtgränsen går?

Det är viktigt att känna till tomtgränsen, för när du ska bygga något är det generellt så att du måste hålla dig 4,5 meter innanför tomtgränsen, annars behöver du skriftligt medgivande från grannen. Det gäller inte bara tillbyggnader eller byggnader såsom attefallshus och växthus, utan även saker som plank och murar.

Det är också viktigt att känna till du ska sätta upp staket, häck och liknande eftersom du vill att dessa hamnar rätt så att du inte får för lite (eller för mycket) mark och för att du ska kunna sköta om underhållet.

I Jordabalkens tredje kapitel kan du läsa följande om grannar: “Var och en skall vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom taga skälig hänsyn till omgivningen.”

Bygger du utan att grannen har gett sitt medgivande kan det dels uppstå osämja med grannen, dels kan du behöva riva det du har byggt.

2. Hur ser jag exakt var min tomtgräns går?

Vanligen sitter det gränsmärken som markerar tomtgränsen. Dessa utgör nedslagna metallrör som sticker upp en bit ur marken.

Ibland kan det vara svårt att hitta tomtpinnarna, de kan exempelvis vara gamla och överväxta - eller i vissa fall till och med saknas. Ibland kan man även vilja göra en ny tomtbestämning.

Gunnar Ersbo lantmäteriet
Gunnar Ersbo, Lantmäteriet. Foto: Privat

– Gränsmarkeringar på backen gäller i första hand. Om de av någon anledning har flyttats vid något grävarbete eller liknande så kan man kontakta den statliga lantmäterimyndigheten eller den kommunala om det finns en sådan i din kommun, säger Gunnar Ersbo, verksamhetsutvecklare vid Lantmäteriet.

Behöver du återställa gränsmarkeringar är det sedan Lantmäteriet eller den kommunala lantmäterimyndigheten som gör detta för att det ska bli juridiskt bindande.

– Är det moderna mätningar med bra koordinater kan man återställa dem ganska enkelt, du kan ansöka om särskild gränsutmärkning. Men om det uppstått en tvist eller om det är en äldre gräns med decimeter-noggrannhet kan det behövas en fastighetsbestämning. Man får se till det specifika fallet, säger Gunnar Ersbo.

Detta påverkar i sin tur priset på tjänsten.

Det är den enskilda förrättningsakten från när gränsen tillkom som är den som gäller efter gränsmarkeringarna. Man kan logga in på Lantmäteriets hemsida och se de förrättningsakter som berör den egna fastigheten. Det du hittar på öppna karttjänster på nätet bygger på en sammanställning av olika kartor och är inte juridiskt bindande.

– Vår registerkarta är en sammanställd översiktskarta som visar hur de olika fastigheterna ligger mot varandra. Du kan inte gå in i den och mäta säkert. Där finns det gränser som ligger med 5 centimeter noggrannhet, medan andra gränser ligger uppemot 10-20 meter fel beroende på hur kartorna digitaliserades, säger Gunnar Ersbo.

Registerkartans redovisning är lite klurig då den har tagits fram under många år och med olika metoder. Landsbygdsgränserna i dagens digitala fastighetskarta är därför godtyckliga. Lägesnoggrannheten varierar med medelfel upp till flera tiotals meter och gränserna har i många fall schablonvärde för lägesnoggrannheten.

3. Hur ska jag göra om det saknas gränsmärken och/eller om jag och grannen inte är överens om var tomtgränsen går?

Om det råder osäkerhet om var en tomtgräns går, särskilt när det saknas gränsmärken eller om du och din granne inte kan komma överens, kan du börja med att ta fram förrättningskartan och sätta dig ner med din granne.

Kommer ni ändå inte överens kan man göra en gränsutvisning. Denna är inte rättsligt bindande utan utgör snarare en kontroll av befintlig gräns. Förr utförde Lantmäteriet sådana åt privatpersoner, men nuförtiden gör de endast detta åt kommuner och landsting. Du kan anlita en extern aktör, alternativt - och då blir det också juridiskt bindande - så får du ansöka om en särskild gränsutmärkning hos Lantmäteriet. Det är i princip är en lantmäteriförrättning där man ser över gränsmärkena och vid behov flyttar eller placerar ut nya.

Kostnaden beror på hur komplext ärendet är. Handlar det exempelvis om två punkter som behöver tydliggöras och märkas så kan det landa på runt 40 000 kronor enligt Lantmäteriets räkneexempel.

4. Hur precisa är tomtgränserna som visas på Hitta.se och Eniro?

Tomtkartor på hitta.se och liknande sajter har varierande kvalitet och är inte att betrakta som precisa, noggrannheten kan skilja på flera meter. De hämtar data från flera källor, exempelvis Lantmäteriet, kommuner, Metria, Cnes och OpenStreetMap och informationen uppdateras en handfull gånger om året, men kartorna utgör en sammanställning av kartor från olika årtal. Man kan säga att söktjänsterna ovan ger en fingervisning av hur gränserna förhåller sig, och den sammanräknade arean kan användas för att ge en indikation om storlek på tomt, men för exakta uppgifter måste man kontakta Lantmäteriet. Precis som i fallet ovan bör du dock i första hand utgå från gränspinnarna på tomten.

5. Vilka regler gäller för insynsskydd i tomtgräns?

Ska du bygga ett plank eller liknande insynsskydd behövs normalt sett inget bygglov (om det inte överskrider 1,8 meter i höjd eller det råder särskilda bestämmelser i området). Bygger du det däremot närmare än 4,5 meter till tomtgräns behöver du berörda grannars skriftliga medgivande, annars måste du söka bygglov.

6. Hur nära tomtgränsen får man bygga hus, garage eller attefallshus?

Dessa regler kan variera beroende på lokala bestämmelser och detaljplaner, men generellt sett gäller regeln att du får bygga 4,5 meter från tomtgräns. Bygger du närmare tomtgräns än så behövs även ett skriftligt grannmedgivande utöver bygglovet/bygganmälan.

friggebod tomtgrans
Friggebog i tomtgräns. Foto: medlemmen helenakohl

7. Hur nära tomtgränsen får jag bygga förråd eller växthus?

Förråd och växthus är vanligen bygglovsbefriade, är de större än 15 kvadratmeter krävs dock en bygganmälan, och du får bygga dem upp till 4,5 meter från tomtgräns. Bygger du närmare tomtgräns än så krävs skriftligt godkännande från berörda grannar.

8. Vilka regler gäller för träd i tomtgräns?

Du får plantera träd på den egna tomten men det är också på ditt ansvar att ta hänsyn till grannarna. Om trädet växer i tomtgräns har grannen rätt att ta bort rötter och grenar som befinner sig på den egna tomten, dock ska den som äger trädet först få en chans att rätta till detta själv om det finns risk att handlingen skadar trädet. För trädstam i tomtgräns krävs grannens medgivande för att man över huvud taget ska få ta bort den.

altan mot trädäck
Medlemmen Annislay bad om råd när grannen byggde ut sin altan. Foto: Annislay

9. Hur nära tomtgräns får jag bygga altan och trädäck?

Altan i marknivå får du bygga ända fram till tomtgräns. Vad som räknas som marknivå kan dock skilja stort från fall till fall beroende på kommun och förhållandena på din tomt. Kontakta därför din kommun för att höra vilka regler som gäller för ditt bygge.

10. Vilka regler gäller för häck i tomtgräns?

Häck kräver inte grannens medgivande, även om det är att föredra för grannsämjan. De generella riktlinjerna i många kommuner är att häckar bör (ej krav) placeras 60 centimeter från tomtgräns för att du ska komma åt att hålla efter dem. Du har dock enligt lag rätt att plantera en häck i tomtgräns och beträda grannens mark (efter förfrågan från ditt håll) för att sköta om den. Står det en häck i tomtgräns har grannen vidare rätt att ansa det som växer in över dennes tomt.

plank tomtgräns
Medlemmen Tslindgren sökte råd i forumet efter att hens granne byggt detta plank. Foto: Tslindgren

11. Vilka regler gäller för staket i tomtgräns?

Staket i tomtgräns kräver inte grannens medgivande, även om det är att föredra för grannsämjan. Tänk på att, om du placerar staketet precis i tomtgräns behöver du stå på grannens tomt när du ska underhålla det. Placerar du det istället en bit in på din egen tomt slipper du röra dig på grannens tomt när du ska utföra underhåll eller reparera det. Vidare är det viktigt att notera att reglerna för hur genomsiktliga och hur höga staket ska vara för att räknas som staket varierar mellan olika kommuner, kolla med byggnadsnämnden i din kommun om du är osäker på vad som gäller på din tomt.

Tänk på att det kan råda lokala bestämmelser utifrån detaljplan, särskilda förutsättningar på tomten och liknande som gör att ovan generella regler inte gäller. Exempelvis kan du ha prickad mark på tomten som gör att du inte får bygga din altan ens 4,5 meter från tomtgräns. Därför bör du kontakta stadsbyggnadskontoret i din kommun om du känner dig det minsta osäker.