Valkompass bostadspolitik 2018

Vilket parti tycker mest som du när det gäller bostadspolitik? Svara på 27 frågor och få svaret.

De bostadspolitiska påståendena i valkompassen som du får ta ställning till handlar bland annat om bostadsbristen, ränteavdrag, amorteringskrav och ROT-avdrag som de olika politiska partierna har olika åsikter om. Men också om HYBER-avdrag, bygglovsbefriande åtgärder, attefallshus, kommunala särregler, byggregler, byggkostnader, strandskydd, reavinstbeskattning, anvisningslagen, EBO-lagen och riksintressen.

Ibland blir man förvånad över att vad de olika partierna tycker. När du har svarat på frågorna i vår bostadspolitiska valkompass så får du veta var de olika partierna står i de olika specifika frågorna och jämföra med dina egna svar.

Information som du lämnar inom ramen för Valkompassen Bostadspolitik 2018 på Byggahus.se anonymiseras. Den kan komma att användas för journalistiska ändamål på sajten.

Fråga 1 av 27

Tredubbla ROT-avdraget till 75 000 kr per person och utöka det till att omfatta fler tjänster.

Fråga 2 av 27

Trappa ner ränteavdraget från 30% till 20% under en tioårsperiod med en procent i taget och kompensera samtidigt hushållen med sänkta inkomstskatter i motsvarande mån.

Fråga 3 av 27

Riv upp det skärpta amorteringskravet som infördes i mars 2018.

Fråga 4 av 27

Vi behöver många fler bygglovsbefriade åtgärder.

Fråga 5 av 27

Avskaffa anmälningsplikten för fler typer av åtgärder och byggnader som t ex Attefallshus.

Fråga 6 av 27

Tillåt inte kommunala särregler för bygglov som bakbinder folks kreativitet.

Fråga 7 av 27

Verka för mer standardisering av byggreglerna samt för att vi får gemensamma byggregler i Norden.

Fråga 8 av 27

Ta fram typgodkända småhus som bara behöver prövas mot byggnormen en gång för att sedan vara förhandsgodkända.

Fråga 9 av 27

Vad gäller bostadsbristen behöver vi främst fler hyresrätter, bostäder för äldre och studenter snarare än fler småhus.

Fråga 10 av 27

Ändra strandskyddet radikalt så att det går att bygga i attraktiva lägen, såväl på landet som i staden.

Fråga 11 av 27

Utöka investeringsstödet för hyresbostäder och inför statliga topplån motsvarande 25 % av investeringen. 5 procent skjuter investeraren till och resterande 70 % finansieras av banksektorn.

Fråga 12 av 27

Inför ett HYBER-avdrag som ger dig sänkt skatt på vanliga varor du hyr, köper begagnat eller reparerar.

Fråga 13 av 27

Avskaffa lagkrav på tillgång till parkeringar vid bostadshus och bredda Trafikverkets uppdrag i syfte att fler ska gå och cykla.

Fråga 14 av 27

Bygglovsbefria fler åtgärder som rör inredning av uthyrningsdelar i ett småhus, så att det blir lättare att börja hyra ut en del av huset.

Fråga 15 av 27

Prioritera att införa fler bygglovsbefriade åtgärder som leder till fler bostäder.

Fråga 16 av 27

Bostadsbristen ska lösas genom att staten tar ett större ansvar och bygger de bostäder som behövs.

Fråga 17 av 27

Ta bort bygglovskravet för fler företagslokaler knutna till gårdsbyggnader.

Fråga 18 av 27

Inför ett grönt skatteavdrag som ersätter dagens riktade miljöstöd och sänker skatten på bland annat solceller.

Fråga 19 av 27

Ta bort taket för uppskov på reavinstskatten och gör så att man även kan skjuta upp räntan på uppskovet på framtiden, så länge man är kvar i den ägda bostadsmarknaden.

Fråga 20 av 27

Avskaffa anvisningslagen som tvingar kommuner att ordna och prioritera bostäder till nyanlända invandrare.

Fråga 21 av 27

Inför ett landsbygdslån som skapar bättre förutsättningar att bygga utanför storstäderna.

Fråga 22 av 27

Återinför den avskaffade förköpslagen som ger kommunen förköpsrätt till en fastighet som uppfyller kriterierna som lagen ställer, så att man mer offensivt kan bygga de lägenheter som behövs.

Fråga 23 av 27

Se över antalet riksintressen för att få fram mer byggbar mark.

Fråga 24 av 27

Slopa lagen om egenbosättning (EBO-lagen) för asylsökande.

Fråga 25 av 27

Vad vi ska bygga ska styras av vad människor/marknaden efterfrågar. Politiken ska bidra med att skapa rätt förutsättningar.

Fråga 26 av 27

Välkomna konkurrens från utlandet på byggarbetsmarknaden, för att sänka byggkostnaderna.

Fråga 27 av 27

Återställ subventioneringsgraden för ROT till 50%.