Tomt

Stycka av en tomt

Stycka av en tomt

Foto: Lantmäteriet

Det är inte tomtens storlek som avgör om du får stycka av. Tomten ska vara lämplig för ändamålet och ett förhandsbesked om bygglov krävs innan du kontaktar Lantmäteriet.

Ett förhandsbesked om bygglov kräver inte en färdig husritning. En fyrkant på en karta räcker för att tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret ska kunna fatta beslut. Förhandsbeskedet krävs om förfrågan gäller utanför planlagt område.

Är området redan planlagt så finns i princip redan ett förhandsbesked eftersom planen talar om till exempel tomtstorlekar och placeringar. Att ändra på planen är svårt. Tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret tar betalt per timme då ett förhandsbesked ska utredas. Här kan du alltså kanske snabba på processen, och därmed spara lite pengar, genom att fråga grannarna själv. Visserligen kontrollerar stadsbyggnadskontoret att rätt personer blivit tillfrågade men du får i alla fall en indikation på om någon är avigt inställd till avstyckningen eller bygget.

Om någon granne överklagar eller andra problem uppstår måste ärendet tas upp i byggnadsnämnden och då tar det längre tid.

Ett förhandsbesked kan ta mellan 8 till 15 veckor och kosta mellan 5000 och 10 000 kronor, beroende på lokala variationer och hur komplicerat ärendet är.

För att vara säker på ett bygglov gäller det att ansöka om det inom två år efter du har fått förhandsbeskedet.

Nu är det dags att kontakta Lantmäterimyndigheten och ansöka om styckning av tomten. Lantmätaren arbetar också på timpeng om man inte kommit överens om annat och även här kan man alltså försöka spara in på tid och pengar. Om alla berörda är överens är det bra att dokumentera det och skicka med den handlingen i ansökan. Om någon har invändningar kallar förrättningslantmätaren till sammanträde som det är viktigt att du går på. Tänk på att taxametern tickar samtidigt.

Alla handlingar måste skrivas på av samtliga ägare till tomten som ska styckas av.
För att lantmätaren ska kunna avgöra om tomten kommer att vara lämplig för sitt ändamål tar han kontakt med bland annat byggnadsnämnd och länsstyrelsen och kontrollerar till exempel naturintressen, fornlämningar, vatten och avlopp, utfartsvägar och ledningar. Det finns också ett aktualitetskrav – tomten ska vara lämplig nu, inte i framtiden eller om den ena eller andra förutsättningen uppfylls senare.

I samband med avstyckning kan det bli nödvändigt att upprätta servitut. Det kan till exempel gälla utfartsväg, brunnar eller båtplats som behöver ta en annan fastighet i anspråk. Det bästa är förstås att bli överens om detta men det finns fall då lantmäteriet kan tvinga till servitut, en procedur som kan ta mycket tid och därmed pengar.

När allt är kontrollerat och alla hinder undanröjda tas ett beslut om avstyckning. Det finns också ansökningar som inte kan godkännas, även då tar Lantmäteriet ut ersättning för nedlagd tid.

Efter ett beslut om avstyckning startar lantmäteriet sitt fältarbete som innebär utstakning och inmätning av nya gränser. Kan du hitta gamla gränsmarkeringar och göra dem tydliga så kan du spara tid och pengar.

Därefter ritar lantmätaren en ny karta. Du som styckar av får också ett lagfartsbevis på den nya tomten.
När förrättningen är klar redovisas besluten i ett protokoll, registrering sker och den nybildade fastigheten får en egen beteckning. Sakägarna får kopior på förrättningsakten.

Lantmätaren kostar 1 150-1 825 kronor per timme och nedlagd tid varierar förstås på hur komplicerat ärendet är och var det gäller. En avstyckning inom detaljplanlagt område kan kosta 50 000 kr.
Räkna med en viss väntetid innan ditt ärende kan behandlas. Normalt är det cirka tre till fyra månaders väntetid innan man kan börja och på vissa orter kan det vara runt sex månaders väntetid.

Läs mer

Vad kostar det att stycka av en tomt?
Lantmäteriet

Bra att veta

- Stamfastighet kallas den fastighet som styckas av.

- Ska du köpa en avstyckad tomt så lita inte bara på ägaren eller mäklaren utan förvissa dig om att det finns ett giltigt förhandsbesked om bygglov.

- Tänk på att en tomt med byggrätt har ett högre värde. Står du fortfarande som ägare till den avstyckade tomten kan fastighetsskatten/avgiften alltså bli högre än före avstyckningen.

- Priset på den nya tomten sätts av marknaden, alltså säljare och köpare, men du kan ta hjälp av en värderingsman eller mäklare.

- Vissa kommuner tar ut avgift för att bygga gator. Även om en tomt har en gata är det inte säkert att avgiften har tagits ut, den kan vara vilande. Finns det ingen väg kan kostnaden också hamna på dig. Kontrollera med lantmätaren eller kommunen.

- Du som köper en del av en tomt innan avstyckning måste göra en ansökan om avstyckning inom sex månader från köpet annars kan det gå tillbaka.