Koll på fastigheter

Testa dina kunskaper. Se vad du kan om tomter, fastigheter och servitut.
Fråga 1 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlem Sannasund

Vad är en fastighetsgräns?

Markering var på en tomt ett hus är placerat
Skiljelinjen mellan två fastigheter
En ungefärlig markering av var din tomt är, som du hittar t ex på hitta.se
Fråga 2 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Svensk fastighetsförmedling

Vad är ett servitut?

En anläggning som flera fastigheter har behov av, t ex en väg
Samma sak som fastighetsbevis
En rätt för en fastighet att använda en annan fastighets väg
Fråga 3 av 10

Vad av följande kan vara en gränsmarkering för tomtgräns?

Ett träd
Ett metallrör
Ett staket
Fråga 4 av 10

Vilket av följande är ett exempel på en fastighetsbeteckning?

Stora vägen 68
Lomma Lomma 23:1
Skåne Lomma 46
Fråga 5 av 10

Vilket juridiskt dokument är det som gäller angående var en tomtgräns går?

Lantmäteriets tomtkarta
Förrättningskartan
Grundkartan
Fråga 6 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlemmen bjornsson

Du vill ha ett staket mellan dig och grannen. Du och grannen pratar inte med varandra. Var bör du placera staketet?

I tomtgränsen
En halvmeter in på din tomt
Du får inte alls bygga staket nära tomtgräns utan grannes medgivande
Fråga 7 av 10

Om lantmäteriets karta visar att tomtgränsen går på ett annat ställe än vad metallrören i marken visar. Vad gäller då?

Lantmäteriets karta
Metallrörens markering
Inget av dem, då måste Lantmäteriet göra en ny bestämning av tomtgränsen via en lantmäteriförrättning
Fråga 8 av 10

Om du köper en bit mark av din granne och får en ändrad tomtgräns. Vad ska du ansöka om hos lantmäteriet?

Fastighetsreglering
Lagfart
Lantmäteriförrättning
Fråga 9 av 10

Vilket av följande påstående om officialservitut (OS) och avtalsservitut (AS) är sant?

OS bildas genom beslut från myndighet och AS bildas genom avtal mellan fastigheternas ägare
OS har alltid fler än två avtalsparter och AS har alltid bara två avtalsparter
AS bildas genom beslut från myndighet och OS bildas genom avtal mellan fastigheternas ägare
Fråga 10 av 10

I Sverige är totalt 1 182 224 hektar bebyggd mark. Hur stor yta av den är bebyggd med småhus?

416 777 hektar
41 677 hektar
4 177 hektar