Solceller

Offerter, installation och drift av solcellsanläggningen

Offerter, installation och drift av solcellsanläggningen - Solcellsskolan del 3

Foto: Svenska Mäklarhuset

Som solcellskund bör du ha höga krav på din leverantör – från offertunderlaget till installationen och efterkontrollen. I den sista delen av Solcellskolan går vi igenom frågorna du bör ställa för att din solcellsanläggning ska fungera så bra som möjligt.

Sida 1 av 8

Hämta in offerter

Marknaden för solceller har expanderat snabbt och många aktörer, såväl stora som små, erbjuder idag installation av solcellsanläggningar. För att underlätta sökandet finns webbtjänster där du kan hämta in offerter från lokala firmor. Vanligtvis fyller du i ett enklare formulär och inväntar några dagar på att företagen hör av sig. Alternativt kan du själv söka och ta kontakt med leverantörer via deras hemsidor. Läs gärna in dig på varje företag och kolla upp referenser och kundomdömen.

Tips! Många husägare som installerat solceller delar gärna med sig av sina erfarenheter. Se dig om i grannskapet och ta kontakt! Du kan också söka i sociala medier: många solcellsägare bildar lokala facebookgrupper där man utbyter tips och information. Energi- och klimatrådgivaren i din kommun kan förmodligen också ge handfasta solcellsråd.

Sida 2 av 8

Uppgifter som bör ingå i offerten

Solceller på tak

Foto: Carlsson Ring Fastighetsmäklare

Offerter kan vara mer eller mindre utförliga. Följande punkter är viktiga att ha med.

 1. Referens och kontaktuppgifter till installatör/företag.
 2. Information om leveranstid och leveransvillkor.
 3. Uppgift om behörighet för elinstallation.
 4. Kostnader för material och arbete, inkl/exkl moms. Det ska framgå om extrakostnader tillkommer, till exempel för projektering, transporter och byggställningar. Eventuella rotavdrag ska anges.
 5. Uppgifter om fabrikat och modellnummer för solcellspaneler, växelriktare och montagesystem.
 6. Eventuell övervakningstjänst
 7. Garantivillkor. Garantitider för installation, funktion, produkter och effektgaranti bör specificeras. När det gäller produkter (solceller, växelriktare, monteringssystem, ev. optimerare) bör även dessa specificeras var för sig.
 8. Beräknad produktion från anläggningen. Baseras i regel på solinstrålning för området under normalväderår.
 9. Eventuellt besparingskalkyl med beräknad återbetalningstid. Dessa uppgifter är av naturliga skäl osäkra.
 10. För- och efteranmälan hos nätägare samt eventuell bygglovshandledning. Leverantören brukar åta sig det administrativa arbetet kring detta.

Sida 3 av 8

Att tänka på vid installation av solcellanläggningen

När du kommit överens med en leverantör om installation av en solcellsanläggning får du skriva under ett köpeavtal. Avtalet baseras i regel på uppgifterna som ingår i offerten. Inför installationen måste vissa administrativa uppgifter vara klara, till exempel föranmälan till elnätsbolaget och eventuella bygglovshandlingar (krävs i undantagsfall).

En installation av en vanlig villaanläggning tar i normala fall 1-3 dagar. Installatörerna anländer med materialet, monterar byggställningar och utför montaget och en auktoriserad elinstallatör ansvarar för inkopplingen till elsystemet.
Det finns goda skäl att vara på plats när arbetet utförs. Praktiska frågor kan behöva lösas, men det är även bra att se och dokumentera hur monteringen utförs. Det är inte ovanligt att det förekommer brister i solcellsinstallationer. Läs gärna denna rapport om besiktningar.

När installationen väl är genomförd bör anläggningen besiktigas. I regel är det installatören själv som utför besiktning (enligt egenkontrollprogram). Protokollet från denna besiktning bör ingå i dokumentationen över anläggningen. Du kan överväga att även anlita en oberoende besiktningsman.
Efter installationen måste även elnätsbolaget godkänna systemet på plats och koppla in en ny elmätare. Nätbolaget har enligt avtal tre månader på sig att utföra detta, men brukar vanligen kunna utföra arbetet inom några veckor.

Sida 4 av 8

Dokumentation om anläggningen

Solceller på tak

Foto: Fastighetsmäklare HusmanHagberg

När anläggningen ska driftsättas är det viktigt att du har tillgång till relevant dokumentation om din anläggning. Dokumentationen kan behövas användas vid underhåll, felsökning och eventuella reparationsåtgärder. Det är också viktigt att bevara dokumentationen ifall du i framtiden säljer ditt hus och överlåter solcellsanläggningen till en ny ägare.
Utöver offertunderlaget kan följande ingå i dokumentationen:

 • Ritningar över anläggningen.
 • Monteringsanvisning, inklusive komponenter och dimensionering av monteringssystemet.
 • Manual/datablad för solcellsmoduler och växelriktare.
 • Eventuella reservdelar (säkringar, överspänningsskydd)
 • Egenkontroll före och efter driftsättning (ska innefatta kontroll av anläggningens status, mätning av till exempel strängspänningar samt skyddsfunktioner).
 • Instruktioner för underhåll, felsökning och felavhjälpning.

Installatören bör också gå igenom och förklara för dig hur anläggningen fungerar i samband med driftsättning.

Sida 5 av 8

Drift och skötsel av solcellsanläggningen

Som anläggningsägare har du själv ansvar för drift och underhåll av din solcellsanläggning. Information om hur anläggningen ska skötas ska ingå i leverantörens manualer. Här är några allmänna punkter för skötsel och kontroll:  

 • Se över din anläggning årligen, gärna på våren efter att snön smält. Titta efter synliga skador på panelerna. Kontakta din leverantör om du upptäcker missfärgningar eller sprickbildningar. Kom ihåg att solcellerna är känsliga för belastning – kliv aldrig på modulerna! Glöm inte heller säkerhetsregler när du vistas på taket.
 • Kontrollera kablaget. Är alla synliga kablar hela? Var uppmärksam på skav, sprickor eller skador efter gnagare.
 • Inspektera fästen och genomföringar från anläggningen. Undersök taket inifrån för att se att det inte förekommer eventuella vattenläckage.
 • Se över larmindikatorer på växelriktare regelbundet. Vissa tillverkare ställer krav på säkerhetstestning av systemet. Läs mer på Elsäkerhetsverkets webbplats.
 • Fungerar produktionen korrekt? Om anläggningens elproduktion avviker eller försämras väsentligt jämfört med tidigare bör du kontakta din leverantör.
 • Behöver panelerna rengöras? Smuts och nedfall brukar spolas bort naturligt av regnet. Bildas det alger på panelerna kan du torka av panelerna försiktigt med en mjuk, fuktad trasa. Snö bör i regel inte skyfflas bort, då det riskerar att skada panelerna. Se leverantörens skötselråd för mer specifik information. 
 • Behöver anläggningen besiktigas noggrannare? Kontakta din solcellsleverantör eller ett elinstallationsföretag för en servicebesiktning om du bedömer att det behövs.

Sida 6 av 8

Din solcellsekonomi – när lönar sig solcellerna?

Solceller på tak

Foto: Fastighetsmäklare HusmanHagberg

Solceller är en långsiktig investering och många faktorer påverkar utfallet, såsom investeringskostnad, eventuella lån och ränta, anläggningens placering och kapacitet, antalet soltimmar, värdet på elen (vid köp respektive försäljning) och subventioner (rotavdrag, skattereduktion för överskottsel mm). När du planerar din anläggning kan du ta hjälp av beräkningskalkyler på nätet (se Solcellsskolan del 1 om solcellskalkyler). Även leverantörerna ska kunna ge en väl underbyggd kalkyl i sina offerter (Se ovan om offerter).

Byggahus har i en tidigare artikel visat räkneexempel baserat på olika offerter som fortfarande kan ses som aktuella. Lönsamt med solceller - så mycket kostar en installation. Märk dock att reglerna för investeringsbidrag ändrats sedan artikeln publicerades – och i skrivande stund behandlas ett förslag om regeländring till rotavdrag på 15 procent (Se Solcellsskolan del 1 om Solcellsbidrag och rotavdrag). Med det nya regelförslaget är det rimligt att tro att återbetalningstiden för privata solcellsanläggningar i allmänhet förlängs, uppåt 2-3 år.

Som solcellsägare kan du aldrig förvänta dig att leverantörens kalkyl blir hundra procent korrekt, då mycket kan hända under anläggningens livslängd. Det är säkerligen så att solcellerna, med 30 års förväntad livslängd, blir en lönsam investering på sikt. Frågan du kan ställa är om det är värt att vänta 10, 15 eller kanske upp mot 20 år?
 

Sida 8 av 8

Jämför priser på populära solceller