Solceller

Förutsättningar och regler för solceller - Solcellsskolan del 1

Solceller på nybygge.

Solceller på nybygge. Foto: Fastighetsbyrån

En solcellsanläggning är en långsiktig investering för hushållet – vilket ger anledning att planera installationen med omsorg. I den första delen av vår solcellsskola beskriver vi förutsättningarna för en solcellsinstallation och vilka regler du bör hålla koll på för att producera egen el.

Sida 1 av 15

Rätt läge för solpanelerna?

I normala fall installeras solcellspaneler på husets takytor i söderläge, men även östlig och västlig riktning brukar fungera bra. Paneler som vetter mot öst eller väst producerar ungefär 15–20 procent mindre el totalt jämfört med paneler i optimalt söderläge. Å andra sidan blir produktionen under dygnet annorlunda fördelad: Söderläge ger mest el mitt på dagen, medan öst ger mer under morgnar och väst under kvällar. Detta faktum kan vara intressant i relation till hushållets elbehov under dygnet, det vill säga hur stor andel av solelen som du kan använda i hushållet och hur stort överskott som matas till det externa elnätet.

Tips! En interaktiv solkarta kan ge viss vägledning för att bedöma solinstrålning på takytorna. Branschföreningen Svensk Solenergi har en lista över solkartor i olika kommuner i landet.  

Sida 2 av 15

Takets utseende och anläggningens storlek

Solceller på lutande tak

Solcellerna syns knappt på det svarta taket. Foto: Erik Olsson Fastighetsförmedling

Takets utformning och arkitektur avgör var och hur panelerna kan placeras och därmed också anläggningens potentiella storlek. Det kan även påverka valet av paneler, storleksmässigt och estetiskt. Du bör kontrollera att ytorna inte skuggas av byggnadsdelar (takkupor, skorsten mm) eller omgivande byggnader och växtlighet. I vissa fall kan skuggningar hanteras med hjälp av effektoptimerare, eller mindre skuggkänsliga paneltyper, men det kan ändå innebära en märkbar energiförlust.

Ett tips är att granska ljusförhållandena på taket under olika tidpunkter. När det gäller anläggningens dimensionering brukar man utgå från solpanelernas storlek (standard 1,7x1 m2) och dela takytan med 1,7, minus 20 procent. Man kan räkna med att en takarea på 50 m2 ger plats för en anläggning med 24 standardpaneler (cirka 7 kW).

Sida 3 av 15

Takets lutning

Solceller platt tak

Solceller på ett platt tak. Foto: Svensk Fastighetsförmedling

35 och 45 grader brukar anges som den optimala taklutningen för att tillvarata solenergin, men skillnaden blir ganska marginell om taklutningen är lägre (ner mot 15 grader) eller högre (upp mot 60 grader).

På höglutande tak blir installationen mer komplicerad och därför i vissa fall dyrare.

På låglutande tak (under 5 grader) brukar man kompensera lutningen med hjälp av ett montagesystem på stativ som riktas mot söder. Man brukar här välja en relativt låg lutning, cirka 15–20 grader, för att kunna få plats med fler solpaneler utan att de skuggar varandra.

Sida 4 av 15

Takets skick

Solcellsanläggningen utgör en extra tyngd på taket, ca 12–15 kg/m2, vilket de allra flesta villatak bör klara (inklusive beräknad snölast). Likafullt är det viktigt att undersöka taket före en installation. Det gäller även när anläggningen ska placeras på en ekonomibyggnad (som inte sällan har en svagare konstruktion).

I regel är det installatörens uppgift att kontrollera takets bärighet, men du kan även anlita en oberoende fackman för en bedömning.

Sida 5 av 15

Takets och solcellsanläggningens livslängd

Solcellsanläggningar ska kunna uppnå en livslängd på minst 30 år, vilket bör vägas mot den beräknade tekniska livslängden på takbeläggningen.

Att demontera solpaneler för att utföra takunderhåll kan bli onödigt kostsamt. Bedömer du att taket behöva bytas i närtid är det lämpligt att göra solcellsinstallationen i samband med takomläggningen. Då kan du även överväga ett byggnadsintegrerat solcellssystem (BIPV) som delvis ersätter det ordinarie takmaterialet (läs mer om tekniklösningar i solcellsskolan del 2).

Sida 6 av 15

Takbeläggningen spelar roll

Monteringen av solpaneler anpassas efter vilken typ av takbeläggning huset har och kan bli billigare eller dyrare på grund av vilket monteringssystem som krävs och hur taket är utformat.

Generellt är det enklast och billigast att montera paneler på plåt- och papptak, medan det blir något dyrare på tak med tegel- eller betongpannor. Tak med eternitplattor är särskilt känsliga för sprickbildning och kräver ett speciellt infästningssystem. I nuläget är det bara ett fåtal solcellsfirmor som erbjuder installation på eternittak.

Mer info om takmontering: Vill du veta mer om förutsättningar för takmontering kan du läsa handboken ”Solceller på tak - Möjligheter och fallgropar”

Sida 7 av 15

Alternativ: markbaserad solcellsanläggning

Solceller fristående

Fristående solceller. Foto: Egendomsbyrån

Om du kommer fram till att det är olämpligt eller omöjligt att ha solpaneler på takytorna kan du överväga en markbaserad anläggning. Vanligtvis monteras panelerna på förankrade stativ med cirka 20–30 graders lutning, alternativt på ett gjutet fundament. Kostnaderna för färdiga montagesystem är jämförelsevis högre än vid vanlig takmontering. En lösning kan då vara att bygga en egen konstruktion, vilken en del händiga husägare gör. Kolla gärna paneltillverkarens rekommendationer för montering – ett icke fackmässigt montage kan påverka garantivillkoren. 

Solpanelerna kan placeras i rader, med tillräckligt avstånd så att de inte skuggar varandra. Det är även möjligt att montera paneler på solföljare som via en motor styr panelen efter solens läge under dagen.

En viktig sak att tänka på är anläggningens placering i relation till elcentralen. Ett långt kabeldike innebär merkostnader för grävning och material. I vissa fall behövs även en tjockare kabel för att kompensera eventuella energiförluster i kablaget. 

En fördel med en markbaserad anläggning är att den är lätt att komma åt och underhålla. En nackdel är att åtkomsten gör den stöldbegärlig. Tala med ditt försäkringsbolag om vilka regler som gäller.

Sida 8 av 15

Kalkyler för solcellsinstallation

Det finns både enkla och mer avancerade beräkningsprogram som du kan ta hjälp av vid planering av en solcellsinstallation. Det kan vara bra att testa olika program för att jämföra utfallet och även kontrollera vilka parametrar som ingår. Här är exempel på kalkylprogram som du kan hitta på nätet:
Solcellskollen.se
Hemsol.se  
Energimyndigheten

Sida 9 av 15

Krävs det bygglov?

Solceller

Solceller på platt tak Foto: Svensk Fastighetsförmedling

Beroende på var du bor och hur din solcellsanläggning är utformad kan det krävas tillstånd för din solcellsanläggning. Generellt behövs endast bygglov om anläggningen strider mot något som finns angivet i ditt områdes detaljplan, om anläggningen avviker väsentligt från byggnadens form eller om taket ska bytas. Särskilda regler gäller också för kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller om byggnaden ligger i nära anslutning till militära verksamheter eller flygfält.

I regel krävs inget bygglov för markbaserade system, men undantag kan finnas beroende på var anläggningen placeras. Oavsett förutsättningarna bör du höra med byggnadsnämnden i din kommun vad som gäller innan du påbörjar en installation.

Sida 10 av 15

Fördel att vara mikroproducent

De allra flesta villaägare som installerar solceller hamnar i kategorin ”mikroproducenter”, vilket innebär ekonomiska fördelar. För att uppfylla villkoren krävs att husets mätarsäkring är max 63 Ampere och att inmatningen sker med en effekt om högst 43,5 kW. Förutom dessa villkor måste din årliga elförbrukning (uttag från elsystemet) vara högre än solcellsanläggningens årliga produktion (inmatning till elsystemet).

Som mikroproducent innebär det att:

  • Du slipper betala elnätsavgiften för inmatningsabonnemang till nätägaren.
  • Du slipper betala energiskatt.
  • Du behöver inte registrera dig för moms, eller F-skatt, förutsatt att du inte att har en försäljning på 30 000 kronor eller mer före moms.
  • Du får skattereduktion för överskottsel som matas in till elnätet, 60 öre per kilowattimme (kWh), upp till max 18 000 kronor per år. (Det är mätningen vid anslutningspunkten som avgör skattereduktionen, så det har ingen betydelse hur mycket solcellerna producerar för din egen förbrukning.)

Värt att kolla upp!  Solcellsanläggningens kapacitet kan begränsas av huvudsäkringens storlek. En anläggning över 11 kW kräver i regel en huvudsäkring över 16 Ampere. Läs mer om mikroproduktion och skattereduktionen på Skatteverkets hemsida.

Sida 11 av 15

Solcellsbidrag för grön teknik

Solceller

Solceller på carport.

Sedan januari 2021 har det tidigare solcellsstödet ersatts av ett nytt skatteavdrag, kallat ”Grön teknik”, som omfattar såväl solceller som solcellsbatterier och laddboxar. För installation av solceller är avdraget 15 procent av den totala kostnaden (material och arbete) upp till max 50 000 kr per person och år. Avdraget fungerar enligt samma princip som rotavdraget och dras direkt på leverantörens faktura.

Avdraget för solcellbatterier och laddboxar är 50 procent av totalkostnaden, upp till max 50 000 kr per person och år.

Installerar du en solcellsanläggning för 120 000 kr blir alltså avdraget 18 000 kr, dvs totalt 102 000 kr.
Mer information om avdraget finns på Skatteverkets hemsida.

Sida 12 av 15

Kontakta din nätägare

En nätansluten solcellsanläggning måste vara godkänd av ditt elnätsföretag innan den får tas i bruk. Av detta skäl bör du, eller din installatör, anmäla installationen i förväg för en bedömning. I undantagsfall, till exempel i svaga landsbygdsnät, kan elnätet behöva förstärkas för att ta emot solel – detta gäller dock sällan för normala villaanläggningar. Elnätsföretaget är också ansvarig för mätning och redovisning av produktionsresultat till Skatteverket. 

Sida 13 av 15

Sälj din överskottsel!

Under sommarhalvåret levererar en solcellsanläggning ofta mer el än vad hushållet använder. Överskottselen matas in i det externa elnätet och berättigar till skattereduktion (se stycke ovan). Samtidigt har du möjligheten att sälja överskottselen till ett elhandelsbolag. En del bolag erbjuder fortfarande relativt fördelaktiga avtal, men i regel under förutsättning att du också blir elkund hos företaget. Med nuvarande villkor är det ekonomiskt ingen större skillnad mellan att använda sin egen solel och att sälja och få skattereduktion för överskottselen. Tänk dock på att regelverket kan komma att ändras. Många solcellsexperter menar att egenanvändning av solel på sikt kommer att bli mer fördelaktigt, i synnerhet om skattereduktionen avvecklas.

I Solcellsskolan del 2 berättar vi mer om vilka tekniklösningar du kan välja vid installation av solceller.

Sida 15 av 15

Jämför priser på populära solceller