Byggahus.se
Y
I ett markupplåtelse avtal så står följande:

§4b
 • Ledningsägaren har rätt och skyldighet vid överlåtelse av ledningen sätta nya ägaren i sitt ställe beträffande rättigheter och skyldigheter enligt avtal.
 • Vid försäljning/överlåtelse av ledningen äger dock Fastighetsägaren rätt att omförhandla markupplåtelse avtal med den nya ledningsägaren.
 • I så fall skall följande gälla: Ersättning för markupplåtelse betalas av den nya ledningsägaren och beräknas enligt de ersättningsregler som användes vid upplåtelse av ledningsrätt för allmänna ledningar vid tidpunkten för lednings försäljning.
 • Vid värderingen ska marknadsvärdet för marken beräknas utifrån den markanvändning som gälles vid tidpunkten för överlåtelsen.
 • Kan överenskommelse i ersättningsfrågan inte träffas, skall tvisten avgöras vid ledningsförrättning om sådan pågår eller av domstol.
 • Denna omförhandlingsrätt gäller ej vid överlåtelse eller upplåtelse till annan ekonomisk fiberförening eller vid sammanslagning av sådana föreningar.

Denna vill föreningen nu ta bort. Och jag undrar vad betyder texten och vad går man miste om ifal l paragrafen tas bort?


- Och är jag ledningsägaren eller dom?# # #


Och dom gör om en punkt.
§4f Ersättningsbeloppet ska erläggas senast 90 dagar från dagen för detta avtals undertecknande och/eller skadetillfälle. Om betalningen sker därefter utgår ränta enligt räntelagen från förfallodagen till dess betalning sker.

Till att bli: §4f Ersättningsanspråk ska inkomma till xxx Fiber Ekonomisk förening senast 90 dagar efter skadetillfälle. Ersättningsbeloppet utbetalas senast 90 dagar efter detta. Om betalning sker därefter utgår ränta enligt räntelagen från förfallodagen tills dess betalning sker.


# # #


Men det har ju gått över 500 dagar sedan det grävdes så varför ändra då?
Och jag som gick i tro samt väntan på att 'sista åtgärden' skulle göras i evigheter, och det visade sig att deras avsikt aldrig var en sista åtgärd, har nu alltså ingen rätt alls att begära denna skadeersättning?

Som jag nämnt tidigare så har jag bekännelse att dom ljugit för få första underskriften av mig och lov att gräva. Dom erbjuder ingen extra kompensation för detta. Och någonstans i dessa paragrafändringar är jag rädd att jag tappar viktiga rättigheter. Men att låta en jurist hjälpa mig för 2775kr i timmen mäktar inte min ekonomi med.

Fast Lantmäteriet kan väl gå in och medla om man är oeniga, eller är det bara när det är ledningsrätter? (har mailat dom)
Vilket det är påväg att omvandlas till nu. Eller den långa tunga §4b nämner ju något om domstol. Ska jag vända mig till domstol?

:oops:
 
Redigerat:
Att ta ut lösryckta delar ur ett avtal är mycket vanskligt att besvara, risken är att du kan få helt felaktiga förklaringar eller råd.
Däremot är du inte ledningsägare utan det är den som äger nedlagd fiber enligt förslag till avtal.
Tidigare råd att anlita ett juridiskt ombud då du inte ville och orkade med avtalsfrågorna, har det nu helt förkastats? För att vara ärlig så ger dina frågor ett ganska förvirrat intryck av hur du hanterar pågående avtalsförhandling.
 
 • Gilla
Yrrol
 • Laddar…
Y
A AndersS skrev:
Tidigare råd att anlita ett juridiskt ombud då du inte ville och orkade med avtalsfrågorna, har det nu helt förkastats? För att vara ärlig så ger dina frågor ett ganska förvirrat intryck av hur du hanterar pågående avtalsförhandling.
Ja jag har gått genom flera stadier såsom upprördhet, stress, förvirran i vilken ände man ska börja, vad saker betyder osv. Nu när jag landat lite och förstod att det gällde korta punkter tänkte jag försöka igenom då juristerna tog lång tid på sig att svara att deras timkostnad är såpass höga. Min förhoppning var ju på att bara få ett kort enkelt gratisråd av dom som "du är körd" eller "ta det med domstol" eller något, men fick bara prisuppgift efter dagars väntan.

Har även ställt frågor till lantmäteriet och andra men ingen vill beröra det. Trots att lantmäteriet benämns kunna vara medlare.

Kruxet är att slutdatumet är nu på tisdag så gjorde sista rycket försök nu på forumet.
 
Lantmäteriet kan hantera frågeställningar men även det kostar pengar.
Men som jag noterade tidigare är det svårt att ge råd utan att vara insatt i helheten och hur hela avtalet är utformat.

Om jag vänder lite på det. Kan du konkretisera vilket/vilka problem du ser med att fibern finns på din mark och hur det påverkar nyttjandet av din fastighet. Har kanske besvarats tidigare men skulle vara bra att få det det beskrivet igen då tiden nu verkar att bli knapp.
 
 • Gilla
Yrrol
 • Laddar…
Y
 • Gäller åkermark som brukas. Där dom grävt på olika sätt och lagt fiberstam.
 • Muntligt lovad, före och efter, av föreningen att en kopplingsbrunn skulle bli nedgrävd på åker och icke hinder för jordbruk. Troligen även skriftligt i mail men när jag gick över till fiber så låstes mina gamla mailkonton.
 • Gått över ett år sedan slutfört byggprojekt. Grävfirma sa att föreningen beställt synlig brunn. Annan grävfirma erbjöd senare att göra jobbet i samband med annat jobb, men förening avstod.
 • Under ett nyligt möte gällande ersättning konfronterade jag talespersonen att detta ännu ej var uppfyllt och har ljudinspelat där talespersonen svarar i stil med att det var aldrig deras avsikt ifrån början.
 • Föreningen presenterade mycket stort överskott [genom högsta månadskostnaderna i sverige] och beslutat kompensera markägare trots markavtalet sa vi inte skulle ersättas - därav 1 av 3 paragrafändringar i markupplåtelseavtalet.
 • Men jag erbjöds inget särskilt erbjudande om ekonomisk ersättning för brutet löfte istället vändes jag ryggen till och fick svar att skriver jag inte under förändringen på ovannämnda paragrafer i markupplåtelseavtalet så får jag inget alls. Svar ska ges inom mindre än 1 månads tid.
 • Fick sedan personlig brev på posten med förtydligande att avtalet gäller enbart "om du vill ha pengar eller inte" ledningsrätt upprättas vilketsom.
Dessa svikna muntliga löften och överdrivet positiva talespersoner samt korta slutdatum skapar då givetvis misstro att deras ändringar i ursprungsavtalet är en fälla där jag tappar mina sista chanser för vad jag anser vore rättvisa.


Jag har inte väckt förslaget om särskild ekonomisk ersättning som konfliktlösning då nedgrävd brunn är det jag faktiskt önskade och aldrig godkänt bygget från första början. Beloppen är så, enligt mig, låga (10t) så principen om hållna löften är mycket mer värt. Till deras frustration.

Alltså: brunn hinder för jordbruket, vilket förening lovade inte skulle hända.
Problem:
muntliga löften.

Problem2: Kabeln lades på ett sätt för det pratades på att föreningen bar ansvar att flytta den ifall markägaren skulle bygga. Men med ledningsrätt så lär kabeln aldrig flyttas för framtida byggen. (?)
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.