Byggahus.se

Underrättelse bygglov, "Odling betesmark. Marken får inte bebyggas"

 1. M
  Medlem Nivå 1
  Hej!

  I nära anslutning till vår tomt ligger en större odlingsmark/betesmark som nu har/skall avstyckas och där man nu tänkt bygga ett hus med carport och paddock, och vi har nu fått möjlighet att yttra oss i frågan.

  Till saken hör att för området gäller en detaljplan som antogs för ca åtta år sedan och i denna står det att läsa att där de planerar att bygga sitt hus med carport anges "Odling betesmark. Marken får inte bebyggas". Enligt underrättelsen så sägs det "Åtgärden avses alltså avvikelse i detaljplanen".

  Vi har ännu inte bestämt oss för om vi har någon erinran emot förslaget, och vi bedömer att åtminstone två grannar till är berörda. Det tilltänkta huset med carport kommer dessutom ligga närmare dem än oss.

  Nu till frågan. Vad har vi teoretiska chanser att stoppa detta om vi skulle önska göra så?

  //Mellberger
   
 2. H
  Moderator · Nivå 25
  Det låter helt klart som en avvikelse som är för stor för att gå som mindre avvikelse. Är det kommunen som gått ut med grannehörande? Eller är det exploatören som gör någon sorts inledande pejling av stämningen?

  I teorin så kan man få igenom hur stora avvikelser som helst så länge ingen överklagar beslutet.
   
 3. P
  Medlem · Nivå 3
  Det låter inte som en liten avvikelse från detaljplanen. Av det som framkommit strider åtgärden både mot användningen och att marken inte får bebyggas. Det kan inte vara en godtagbar avvikelse. Ring kommunen och fråga hur de motiverar. Ibland kan grannhörande skickas ut fast handläggaren kommer föreslå avslag om hen vet att byggnadsnämnden tänker ge bygglov.
   
 4. Hep
  Medlem · Nivå 9
  En intressant fråga är väl vad ni känner inför bygget. Kul med nya grannar, eller något som stör utsikten?
   
  • Laddar…
 5. M
  Medlem Nivå 1
  Tack alla för era snabba svar!

  Det är kommunen som skickat ut dokumenten.

  Ja det är både ock. Det stör utsikten, men mer för våra grannar. Dock är vi mest rädda för att de kommer stycka av marken för att sedan sälja tomter för fler hus - som då kommer störa oss.
   
 6. M
  Medlem Nivå 1
  Vad innebär skillnaden mellan stor och mindre avvikelse, för min eventuella erinran?
   
 7. H
  Moderator · Nivå 25
  En detaljplan är "helig", den skall följas. Kommunen får inte bevilja bygglov som strider mot planen. Men det finns ett undantag. Kommunen får bevilja en mindre avvikelse mot planen. Det innebär att man ex. kan få lov att bygga lite närmare en gräns än 4,5m (eller vad planen godkänner). Man kan få bygga några procent större än planen tillåter osv.

  Men här handlar det om bygge där ett helt hus skall byggas på mark som explicit inte får bebyggas. En mindre avvikelse hade kunnat vara om 10% av byggnaden hade hamnat på förbjuden mark. Men även det är tveksamt.

  En mindre avvikelse är inget man har rätt till, men kommunen kan välja att godkänna utan att bryta mot lagen. I bedömningen av en mindre avvikelse skall kommunen bla. lägga in att det måste vara en avvikelse som inte bryter mot syftet med planen.
   
 8. H
  Moderator · Nivå 25
  Om nu marken absolut skall bebyggas så kan kommunen välja att ändra detaljplanen. Det är ett ganska omfattande och dyrt projekt. Eftersom det gäller mer än en tomt så är jag osäker på om kommunen kan göra en förenklad planeändring (kallas även frimärksplan, som gäller för en enda fastighet). En förenklad plan brukar ta ett år eller mer och kostar typ 100 000, som debiteras den aktuella fastighetsägaren.

  Om de skulle utarbeta ny detaljplan för hela betesområdet, så handlar det om åratals arbete, och en kostnad på typiskt 5 -10 milj eller mer. Där finns då också många möjligheter att framföra synpunkter under arbetet och överklaga planen om man inte blir nöjd som granne. Bara överklagandena brukar kunna ta 5 - 10 år.
   
 9. H
  Moderator · Nivå 25
  Men,

  Rubriken här är "underrättelse om bygglov". Det borde betyda att ett bygglov, eller förhandsbesked till bygglov har beslutats?

  En korrekt ärendeföljd vid en mindre avvikelse från det. plan. Är att INNAN kommunen fattar ett beslut, så skall grannarna höras, ett s.k grannehörande. Det måste kommunen skicka till alla grannar, och en del andra som anses berörda. Om så inte sker så kommer bygglovet att ogiltigförklaras automatiskt vid ett överklagande. När kommunen sedan fattar beslut om bygglov, där resultatet av grannehörandet är en del av beslutsunderlaget (man får bara ge synpunkter, man har inte vetorätt), då skall information om bygglovet skickas till alla grannar (och publiceras i "post o inrikes tidningar"). tre veckor efter det så har bygglovet vunnit laga kraft, och kan då inte backas oavsett hur grovt fel det är.

  OM kommunen här har beviljat ett bygglov, utan förberedande grannehörande så kan man få bygglovet hävt på den grunden enbart.
   
  • Laddar…
 10. M
  Medlem Nivå 1
  Kanske min rubriksättning är vilseledande.

  Som det är skrivet i brevet från kommunen, säger det att det inkommit en ansökan om bygglov, och att vi som berörd sakägare har vi rätt att yttra oss om ansökan, vilken även är bifogad i brevet till oss.

  Kommunen har gett oss tid till mitten av januari med att inkomma med yttrande. Efter denna tidpunkt kommer kommunen besluta i ärendet.

  Som du beskriver det så låter det som det finns en ganska stor chans till att få kommunen att inte acceptera bygglovet, eftersom detta skulle betecknas som en stor avvikelse mot detaljplanen. Rätt?
   
 11. H
  Moderator · Nivå 25
  Det är iallafall min gissning.

  Begreppet stor avvikelse finns egentligen inte utan det är antingen en avvikelse, eller en mindre avvikelse. En avvikelse skall per definition inte gå att få igenom, såvida den inte är mindre.

  Det varier väldigt mycket mellan kommuner om hur kompetenta de är på att följa lagen. Ex. så fick Ekerö kommune sin rätt att handläägga bygglov indragen för en del år sedan. Det var en alltför stor andel av besluten som vann gehör vid överklagande, besluten följde inte lagen. Vissa kunde få bygga i princip vad som helst utan hänsyn till detaljplanen, andra fick avslag trots att de följde planen. Det grymtades en del om korruptionsmisstankar. Då tog länsstyrelsen över alla handläggning, kommunen återfick uppgiften efter att ha bytt ut chefen för bygglovsenheten. Jag antar att kommunen fick betala för länsstyrelsens hantering.
   
  • Laddar…
 12. M
  Medlem Nivå 1
  Har ni några tips på vad man kan komma med i sitt yttrande om man är emot detta eventuella nybygge - förutom att de vill bygga på en mark som är sagd att inte få bebyggas enligt detaljplanen?

  Tacksam för hjälp!
   
 13. L
  Medlem Nivå 8
  Liksom detta, det har man ju hört förut "dyrt ändra detaljplan"...

  Men för en kommun som alltså äger detaljplan, vad kostar egentligen?
  Om man är petig, ändra detaljplan = ta bort meningen "får ej bebyggas". Klart! ;):thinking:

  Utredningar, höra grannar etc - vad kostar så mycket?
   
 14. Appendix
  Medlem · Nivå 12
  Här ute är man extremt ovillig att bebygga betesmark och det öppna landskapet. Däremot är man väldigt positiv till att man bebygger skogsområdena i anslutning till ängarna (därmed får ju bebyggelsen den lantliga utsikten utan att förstöra landskapet)

  Vill TS att det inte ska bebyggas är det bara hänvisa till just den delen. Ängs och betesmark är skyddvärd och att bebygga den förstör landskapets karaktär.
  Det kommer fungera mycket bättre än känslomässiga och estetiska synpunkter.

  Är dessutom planen så ny som 8 år är det verkligen bara lusläsa den och hitt alla punkter som den nya bebyggelsen bryter mot och ange dessa som besvär. Det kommer säkert kommunens tjänstemän redan ta med. Men varje ytterligare som anger besvär är bra. Det är väldigt dumt att inte yttra sig och sen stå med hus fulla ängen. Då får man skylla sig själv. Även om det mest är grannen som drabbas denna gång :)
   
  • Laddar…
 15. A
  Medlem · Nivå 7
  Jag väljer att tro att det handlar om en påstridig sökande som tror sig kunna få igenom ett lov bara de får det prövat då jag verkligen hoppas att det inte finns kommuner idag som på allvar överväger att bevilja lov som strider helt mot en detaljplan som antogs enligt nya PBL (Om det är 8 år sedan) eller iallafall i modern tid... Då kan de enligt mig lika gärna lägga ner verksamheten.

  Är det en sökande som ligger på och vill få ärendet prövat så kan det vara så att de måste höra grannar osv för att kunna ta ett beslut, även om jag har för mig att det står någonstans att kommunen inte ska påföra sökanden onödiga kostnader om det är uppenbart obehövligt (eller så var det en policy min kommun hade när jag var verksam..?), vilket det i detta fall bör vara då det till 100% strider mot detaljplan.

  Oavsett ska det inte behöva stå mer i din överklagan att det strider mot detaljplanen och att det inte är en liten avvikelse som är förenlig med planens syfte att bebygga mark som enligt detaljplan inte får bebyggas. Har området utvecklats så mycket på så kort tid att det nu kan bedömas som lämpligt att bebygga marken ska detaljplanen ändras.