Byggahus.se

Strandskydd servitut och allemansrätt

 1. M
  Medlem · Nivå 7
  Är det värt allt besvär, tid och kostnader som det innebär att pröva ärendet i EU-domstolen? Till vilken nytta? För ett staket? Du skriver att du vill ta enklaste vägen? Mitt tips, lägg ner.

  Jag skulle fortfarande vilja se strandskyddsdispens och även bygglovet på stugan som du fick i efterhand. Det skulle underlätta fortsatt diskussion.
   
 2. R
  Medlem · Nivå 9
  Håller med @MetteKson Det är jättesvårt att komma någonstans i diskussionen om vi inte får veta vad det är som myndigheten egentligen har sagt och hur de själva har motiverat sitt beslut. Du förmedlar bara att det är fel och vad som är din egen syn. Men för att kunna bedöma helheten så behöver vi få ta del av vilka sakargument det är som framförs från andra sidan också.
   
 3. D
  Medlem · Nivå 8
  Du kommer troligen inte vinna något i EU-domstolen heller. Du har inget dokument eller något som visar på att du skulle varit undantagen något strandskydd.

  Begreppet "sjötomt" är ingen juridisk term. Strandskyddet är. Du måste låta allmänheten ha tillgång till stranden även om du har sjötomt. Sen kanske kommunen är lite hårda nu som kräver staketet så högt upp + att du inte får ha grindar.

  Hade jag varit dig så hade jag besökt kommunen, erkännt att jag troligen haft fel med strandskydd och så. Sen försökt sitta ner och i lugn och ro hitta en lösning med att tex ha stora grindar, eller kunna bygga närmare vattnet.

  Men att lägga pengar på jurister och eu domstol tror jag inte. Eventuellt ta en timme med jurist och få fram papper som kan hjälpa dig i diskussionen med kommunen.
   
 4. Dowser4711
  Renoverare · Nivå 8
  Även om det verkar meningslöst att komma med inlägg omdebatterade här debatten så är jag lite förvånad över att ingen gjort en observation här:
  TS har en hastighet med en sjönära byggnad som eventuellt kan ansetts ha en hemfridszon som undantag för strandskyddet då den var byggd innan de ny regelverken.

  Men, den byggnaden finns inte kvar. Den är riven och därmed bör undantaget från strandskyddet vara förverkat.
  Sedan har TS byggt en ny byggnad på samma plats, men det har skett *långt* efter de nya regelverken, och jag har inte sett något i det retroaktiva bygglovet som antyder att det ska ha upprättats någon ny strandskyddsdispens för en eventuell hemfridszon kring denna byggnad.
   
  • Laddar…
 5. M
  Medlem · Nivå 7
  Jag skulle vilja se bygglovet och eventuell strandskyddsdispensen för att läsa motiveringarna och myndigheternas ställningstagande i frågan. Nu har vi bara tagit del av TS tolkningar som tydligt visat sin åsikt i ärendet. Men myndigheternas bedömningen i ärendet har inte framkommit (förutom dokument från Lantmäteriet (som jag inte vill se en gång till.) Flera i tråden har frågat efter detta men TS ignorerar våran förfrågan.
   
  • Laddar…
 6. HasseTeknik
  Medlem · Nivå 15
  • Laddar…
 7. N
  Medlem Nivå 1
  Du har rätt att det är mina egna slutsatser men jag anser mig ha den kunskapen som krävs för att kunna göra de slutsatserna, jag är lantmätare. Det innebär inte att jag har rätt bara för det men jag hoppas det gör att min slutsats är närmare sanningen än din. Du verkar tyvärr inte vara så väl insatt i vare sig fastighetsrätt eller miljörätt. Det är dock inget man behöver vara men då kanske man ska lyssna på vad andra som är lite mer insatta har att säga, det är många här som har vettiga saker att säga. Sen kan jag och säkert många andra här tycka att man ska få göra som man vill på ens egen fastighet men nu är det inte så lagen ser ut så du får nog acceptera det.

  Det är mycket troligt att du betalar din fastighetsavgift beräknat på att du har en strandtomt men vad Skatteverket definierar som tomt har ingen betydelse här. Det används endast för att beräkna ditt taxeringsvärde.
  Det finns dock en legal definition av ordet tomt som jag faktiskt inte tänkte på tidigare, jag fokuserade på att det inte finns någon definition av tomt i fastighetsbildningslagen och ordet tomt i avstyckningsakten inte har någon tyngd där. Definitionen finns i plan och bygglagen och bör i alla fall väga lite tyngre än skatteverkets definition och lyder enligt följande:

  ”tomt: ett område som inte är en allmän plats men som omfattar mark avsedd för en eller flera byggnader och mark som ligger i direkt anslutning till byggnaderna och behövs för att byggnaderna ska kunna användas för avsett ändamål,
  underhåll: en eller flera åtgärder som vidtas i syfte att bibehålla eller återställa en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde, och

  ändring av en byggnad: en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. Lag (2019:949) .”

  Boverket som man ändå får anse har koll på dessa saker menar att man ska tolka lagen enligt följande.
  ”En tomt
  • är inte samma sak som en fastighet
  • kan aldrig omfatta allmän plats
  • är mark som är bebyggd med byggnader och marken i anslutning till byggnaderna som behövs för byggnadernas ändamål
  • kan vara bebyggd med flera byggnader.”
  Det viktiga här är det jag fetmarkerat. Det är alltså endast den mark du behöver för att kunna använda ditt hus som en bostad som är tomt. I vissa fall bedöms tex.stranden vara så viktig och i andra fall inte. I ditt fall ansåg helt enkelt inte de olika instanserna att den var så viktigt för att du skulle kunna använda ditt hus som bostad.
  Tomt är förknippat med byggnaderna på din fastighet och avstyckningsakten från när din fastighet bildades har alltså inget med din tomt att göra.
   
 8. M
  Medlem · Nivå 7
  .

  Vilken del på TS fastighet som utgör tomten framgår inte i det material som TS presenterat. Har TS sökt strandskyddsdispens nyligen i samband med det retroaktiva bygglovet bör en tomtplatsavgränsning gjorts, en avgränsning som bygger på hur stor plats som krävs för att byggnaderna ska kunna användas för avsett ändamål. Vilket inte behöver vara hela fastigheten och ner till strandkanten. Precis som ovan skriver. Det skulle underlätta mycket om vi fick tillgång till handlingar i strandskydd och bygglovsärendet.
   
 9. N
  Medlem Nivå 1
  Helt rätt men jag tror problemet är att TS fortfarande inte accepterat att hennes hemfridszon/tomt/tomtplatsavgränsning inte är det samma som hennes fastighet.
   
 10. D
  Medlem Nivå 6
  Tror fler har sett och tänkt det i alla fall jag. Var väl något inlägg från ts som nämnde att nya handläggaren ville ha in dispens från strandskyddet sedan för mig någon som kommenterade ts hade sökt dispens och där borde varit medveten det behövs dispens.

  Skrev nog inte men får mig tänka på den som faktiskt hade sökt dispans/bygglov/rivning men inte fått huset klart efter rivning för svår sjukdom och tiden hade gått. Tror inte det nämndes hur det gick men var väl risk inte skulle kunna få nytt dispans/bygglov då det hade skulle ha gått 5 år.
   
 11. N
  Medlem Nivå 3
  Rättsstaten bygger på den grundläggande idén att statens makt bör ha begränsningar, särskilt hur makt får utövas och användas. Rättsstaten handlar om att skydda den enskilde mot godtycklig maktutövning

  Inte minst gäller detta förhållandet att man har öppnat upp för godtycke och egenmäktiga tolkningar av tjänstemän i kommuner och länsstyrelser.

  Det följer av regeringsformen att varje inskränkningar från statens sida av den enskildes äganderätt måste kunna motiveras med att det föreligger ett ”angeläget allmänt intresse”.

  En prövning om ett sådant angeläget allmänt intresse föreligger i det enskilda fallet
  Man kan enkelt konstatera att det icket görs när kommuner, länsstyrelser och domstolar hanterar strandskyddsärenden.
  Det borde istället slås fast att det, med stöd av den övergripande grundlagen i regeringsformens ord, är ett angeläget allmänt intresse att slå vakt om äganderätten, och att egendomsskyddet är en överordnad princip.

  Grundlagsutredningen från 2008 konstaterade att domstolarna har en viktig roll för att ”värna rättsstaten och den enskilde medborgarens rättigheter bl a genom uppgiften att se till att de i demokratisk ordning beslutade författningarna tillämpas på ett korrekt sätt”.

  För det första har frågor rörande äganderätt och markägares rådighet över sin egen egendom inte behandlats alls. Detta är anmärkningsvärt eftersom konflikten mellan det grundlagsfästa egendomsskyddet och reglerna om strandskydd utgör ett centralt problem i diskussionen om hur strandskyddet tillämpas.

  Det kan på goda grunder ifrågasättas varför markägare ska stå för kostnader för en hantering som syftar till att allmänheten ska ha tillträde till hans mark samtidigt som hans rådighet inskränks.

  Den nuvarande godtycklig myndighetsutövningen är icket acceptabel
  Strandskyddet utgör en kränkning av äganderätten, och respekt för äganderätten ska var utgångspunkten för en reform. Lagen och dess tillämpning måste vara grundad på Europakonventionens bestämmelser om egendomsskydd.
   
 12. M
  Medlem Nivå 17
  Det finns(fanns?) ett forum politik, där man kan dryfta hur lagarna borde vara. Kanske passar den här diskussionen bättre där.
   
  • Laddar…
 13. N
  Medlem Nivå 3
  Men det är ju som så att grundlagens egendomsskydd gäller.
  Liksom gällande EU rätt som Sverige skrivit under att följa.
  De gäller övergripande alla andra. :
  Punkt slut.
  Den gäller oavsett andra lagar eller, hur enskilda tjänstefolk tycker på grund av sina egna poiltiska eller aktivistiska ideer.
   
 14. H
  Medlem Nivå 4
  Omöjligt att diskutera detta med dig på detta forum men jag blev sugen att fråga dig en sak som jag redan vet vad du tänker svara på. Tycker du man ska få göra vad man vill på sin egendom? Förstöra miljön för lång tid framöver? Skövla skog oavsett allmänt intresse? Osv.
   
  • Laddar…
 15. G
  Medlem Nivå 6
  Egendom är en sak, mark en annan. Att äga en del av den värld vi lever i och sedan inte tillåta andra att vara där är inte demokrati. Man måste skilja på att äga något som är förädlat, då har man betalat för ett arbete. Att äga mark är en helt annan sak.
  Jag tycker att den avvägning vi gjort i Sverige med allemansrätt och begränsat ägande av allmänna ändliga resurser är väldigt bra.

  I princip är all försäljning av mark häleri.