Byggahus.se

Samfällighet, hur fungerar det?

 1. A
  Medlem · 39 inlägg

  Anna_O

  Medlem
  Min familj och jag håller precis på att förhandlar ang. en tomt där vi ska bygga hus. Tomten är en av ca 50 stycken tomter och dessa ska ingå i en samfällighet. Nu undrar jag vad detta innebär och vad det kan tänkas kosta?
   
 2. H
  Moderator · Stockholm · 43 043 inlägg

  hempularen

  Moderator

  Re: Samfällighet, hur fungerar det?

  Det kan innebära lite vad som helst.

  En samfällighet är en egen juridisk person, en ekonomisk förening. Ungefär som ett bolag. Man kopplar att antal fastigheter till samfälligheten, i samband med det så bestämms det dels vilka fördelningstal som gäller (används sedan för att fördela kostnaderna), dels vilka verksamheter samfälligheten skall ha. Verksamheten är att förvalta någon form av gemensam egendom. Typiskt är vägar, parkområden, vatten, värme, kabelTV, parkeringshus etc.

  När väl samfälligheten är bildad så fördelas kostnader mellan de ingående fastigheterna efter andelstalet. Det går (i princip) inte att gå ur en samfällighet, den följer med fastigeheten så om ni säljer så får den nya ägaren ta över ansvaret inför samfälligheten. Samfälligheten styrs av en styrelse som väljs på årsmöte. Mycket av reglerna runt en samfällighet liknar regelverket för en bostadsrättsförening. Bygger delvis på samma lagar.

  Det är helt omöjligt att veta vad det kommr att kosta, framförallt om det inte framgår vilka ansvarsområden samfälligheten skall ha.

  En risk med samfällighet kan vara att samfälligheten kan besluta om kapitaltillskott i samband med större renoveringsprojekt, ett sådant beslut kan ju komma överaskande vid en tidpunkt när det inte passar den enskildes ekonomi. Detta är dock ganska ovanligt.  På samma sätt så tror jag att dte är ganska vanligt att delägarna skjuter till en del av investeringekostnaden när samfälligheten bildas. Dvs om samfälligheten drar vattenledningar till fastigheterna, så delar alla på hela eller delar av kostnaden, kan vara så att samfälligheten kan ta egna lån för en del av kostnaden.
   
 3. J
  Medlem · 32 inlägg

  jesse2

  Medlem

  Re: Samfällighet, hur fungerar det?

  En samfällighetsförening är inte en ekonomisk förening utan just en samfällighetsförening. Regler finns i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Brukar ofta vara problem med att få i hop fungerande styrelser, men vad skall man göra? Köper man en fastighet ( eller tomt som många kallar det) blir man medlem oavsett man vill eller ej, eftersom medlemskapet är knutet till fastigheten
   
 4. H
  Moderator · Stockholm · 43 043 inlägg

  hempularen

  Moderator

  Re: Samfällighet, hur fungerar det?

  jag var i tron att en samfällighetsförening var en variant på en ekonomisk förening, dvs lagen om ekonomiska föreninagr i botten. Och sedan en tilläggslag om det som är speciellt för samfällighetsföreningar?
   
 5. AnnaKanin
  Medlem · 534 inlägg

  AnnaKanin

  Medlem

  Re: Samfällighet, hur fungerar det?

  Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar reglerar ansvarsfrågor i en samfällighetsförening.
   
 6. F
  Medlem · Stockholms län · 1 970 inlägg

  Farzan

  Medlem

  Re: Samfällighet, hur fungerar det?

  Nej, föreningslagen (som ekonomiska föreningar lyder under) har nog inte så mycket med samfälligheter att göra. Själva samfälligheten (alltså den gemensamma egendom som ska förvaltas) kan bildas enligt flera lagar, bl a Anläggningslagen och Fastighetsbildningslagen. Samfällighetsföreningen (föreningen som förvaltar samfälligheten) bildas och sköts enligt den lag som jesse2 nämnde; vägsamhälligheter omfattas dock av en annan lag.

  Du skriver att tomterna "ska ingå i en samfällighet". Förmodligen gör de redan det. Det låter som att de 50 tomterna är en exploatering där det redan är bestämt att det ska finnas en samfällighet. De enskilda fastigheterna - tomterna - tycks redan vara bildade och i samband med förrättningarna som lantmäterimyndigheten höll för att göra detta har man antagligen också hållit förrättning för att bilda samfälligheten.
  Det innebär att det förmodligen redan finns ett anläggningsbeslut som talar om vad samfälligheten ska omfatta och det borde ni kunna få ta del av.
  Själva samfällighetsföreningen är förmodligen också redan bildad, för det ska lantmäterimyndigheten i normalfallet se till att det görs vid ett möte i samband med förrättningen. I fall som detta kan det vara ett möte med en enda deltagare, en representant för exploatören som i det läget är den som äger alla medlemsfastigheterna. Sedan kommer köparna att ta plats i föreningen allteftersom tomterna säljs.

  Kostnaderna för samfälligheten är av två slag.
  Anläggningskostnaderna är vad det kommer att kosta att göra själva anläggningarna. De fördelas på medlemsfastigheterna enligt de andelstal som har satts upp vid förrättningen. De kan antingen finnas inbakade i tomtpriserna eller tillkomma efteråt och säljaren måste kunna upplysa er om vilket som gäller. Om de inte ingår i tomtpriset borde det finnas en budgetsiffra för vad de kan tänkas hamna på.
  Driftskostnaderna är kostnad för löpande underhåll och förnyelse av gemensamhetsanläggningarna. Vad de kan bli är svårare att ta reda på. Andelstalen som de fördelas efter finns i anläggningsbeslutet (obs att det kan vara olika andelstal för anläggning och drift) men vad totalsumman som ska fördelas blir beror ju på hur medlemmarna väljer att sköta det, t ex hur mycket man fixar själva och hur mycket man lejer ut...

  Stora oförutsedda utgifter av den sort som hempularen nämner - t ex om en gemensamt ägd vägd behöver asfalteras om el dyl - kan man ju var rädd för. För att undvika såna överraskningar är samfällighetsföreningar skyldiga att upprätta en underhålls- och förnyelseplan och att löpande fondera medel för såna förnyelser som enligt plan kommer att behövas, ungefär som BRF:ar gör. Om föreningen sköts väl ska det alltså inte vara någon större fara - men just därför bör man som medlem hålla ett öga på att den verkligen sköts väl. Åtminstone gå på alla årsstämmorna...

   
 7. F
  Medlem · Stockholms län · 1 970 inlägg

  Farzan

  Medlem

  Re: Samfällighet, hur fungerar det?

  Såg inte ditt inlägg innan jag skrev mitt.
  Vad menar du med "ansvarsfrågor"? Det finns inget i lagen om ekonomiska föreningar som tyder på att den skulle gälla samfälligheter, och i lagen om förvaltning om samfälligheter finns bara en hänvisning till den om ekonomiska föreningar och det handlar då om vissa teknikaliteter vid registrering.
   
 8. A
  Medlem · 39 inlägg

  Anna_O

  Medlem

  Re: Samfällighet, hur fungerar det?

  Husleverantören verkar inte vara särskilt insatt i denna samfällighet. Men kanske tomtägaren (NCC) är det?
  Tack för alla svar!
   
 9. J
  Medlem · 32 inlägg

  jesse2

  Medlem

  Re: Samfällighet, hur fungerar det?

  "vägsamhälligheter omfattas dock av en annan lag" - vilken lag skulle det vara? Exempelvis är lagen om enskilda vägar upphävd. Lagen om ekonomiska föreningar gäller bara ekonomiska föreningar och samfällighetsföreningar handhar förvisso ekonomiska frågor,men är inte några ekonomiskaföreningar. Någon "föreningslag"finns överhuvud taget inte, men skulle kanske behövas för att reglera hur ideela föreningar sköts.

   
 10. AnnaKanin
  Medlem · 534 inlägg

  AnnaKanin

  Medlem

  Re: Samfällighet, hur fungerar det?

  Vad jag menar är att,

  Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter främst talar om hur samfällighetsföreningen ska skötas, vid både registrering och skadeståndsskyldighet gäller Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar. Det finns även en dom i hovrätten som stöder sig på Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar som säger att styrelsen i en samfällighet inte kan stämmas.

   
 11. F
  Medlem · Stockholms län · 1 970 inlägg

  Farzan

  Medlem

  Re: Samfällighet, hur fungerar det?

  Ja, NCC borde vara insatta, för om samfälligheten redan är bildad är de i egenskap av fastighetsägare med i den. Eller, om den inte är bildad än, så kommer de i a f att vara med i den om den (vilket verkar sannolikt) bildas innan alla tomter är sålda.
  Jag har f ö också bott i en samfällighet som hade bildats med NCC som ägare till alla medlemsfastigheterna.

  Mitt misstag, jag menade just Lag (1939:608) om enskilda vägar - glömde att den var upphävd.

  Det var Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar jag syftade på. Har hört och läst flera som kallat den "föreningslagen" i dagligt tal - bara menat som en enklare benämning, inte för att påstå att den skulle gälla alla föreningar.

  Så du menade ansvar i betydelsen skadeståndsskyldighet. Då är jag med.
  Men det är ett undantag - en av två saker i Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar som också gäller samfälligheter, och det bara för att Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter just i dessa frågor uttryckligen hänvisar till Lag (1987:667). (Den andra saken är påföljder om anmälan för registrering görs på ett felaktigt sätt.) I allt annat är det, precis som jesse2 säger, Lag (1973:1150) som gäller för samfällighetsföreningar och inte Lag (1987:667).
   
 12. T
  Medlem · Västra Götaland · 2 inlägg

  Trött på nya idioten

  Medlem
  • Västra Götaland
  • Medlem dec 2013
  • 2 inlägg

  En fråga.

  Vi har en vägförening där vi bor som håller på att spåra ur helt. Det är tre familjer som nu bestämmer och dikterar allt. De tar ut en avgift varje halvår och pengarna samlas på hög "i fall att något oförutsett skulle hända". Pengarna används ibland till korvgrillarfester, kräftskivor osv...

  Till saken hör att kommunen har tagit över vägen, detta beslutades när vi hade en annan ordförande (kommunen tog över skötseln av vägen mot att man fick bygga en busshållplats i närheten, kommunen köpte också en remsa mark utav en av de boende).

  Min fråga är, är vi tvungna av någon lag att vara med i den här "vägföreningen" och betala deras avgifter?

  Vi (två hus) har försökt att frysa avgiften alt. upplösa föreningen utan framgång. Jag vet att fler hushåll inte heller vill fortsätta betala men de "vill inte bråka". De struntar i att komma på mötena och då sitter dessa tre andra och bestämmer.

  Alltså, kan vi gå ur och skita i den j****vla skitföreningen?
   
 13. M
  Medlem · Västra Götalands · 9 163 inlägg

  -MH-

  Medlem
  Nej, antagligen inte. Varför kan ni inte lösa upp den, om den inte förvaltar någon väg?
   
 14. T
  Medlem · Västra Götaland · 2 inlägg

  Trött på nya idioten

  Medlem
  • Västra Götaland
  • Medlem dec 2013
  • 2 inlägg
  Ja du, bra fråga. Styrelsen (dessa tre som bestämmer, varav två är släkt + en bästa kompis) påstår att vägföreningen fortfarande äger vägen men att kommunen tagit över all skötsel vilket stämmer.
  Min (och andras invändning) är då varför vi ska fortsätta samla pengar på hög till obefintlig ränta när kommunen förbundit sig att stå för all skötsel av vägen. De kommer med argument som att nån dag kanske vi vill asfaltera (oljeasfalt nu), jag menar på att det ligger långt fram i tiden och vissa kanske inte ens bor kvar då. Den dagen, den sorgen är min inställning, jag vill spara mina pengar själv.
   
  Redigerat 18 dec 2013 07:54
 15. jac
  Medlem · Skåne · 3 318 inlägg

  jac

  Medlem
  Jag har hört något om att en förening/samfällighet inte får samla på sig alltför mycket pengar i kassan. Detta för att undvika att man "gömmer" undan kapital och därmed undgår förmögenhetsskatt. (Jag vet att denna skatt för tillfället är avskaffad men denna regel finns säkert kvar.)

  Jag har inte någon länk eller annat underlag men någon annan kanske vet mera och kan bekräfta detta?
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.