Byggahus.se

Planavgift?

 1. P
  Medlem · 4 inlägg

  projekt04

  Medlem
  Har varit på vårt första byggsamråd och fått reda på alla avgifter i samanband med nybygge! Det var inga små siffror!
  Är det någon som vet varför man betala planavgift? Vi har fått en planavgift på 34000:-! Medans en bekant i en annan kommun inte har fått någon planavgift.

  Känns som ett lotteri med alla dessa avgifter som gångras hit och dit beroende på storleken på bygget.
  >:(
   
 2. G
  Medlem · 2 147 inlägg

  Re: Planavgift?

  Kommunen har upprättat en plan för området som ni ska bygga i. Kostnaderna som kommunen har haft för att ta fram planen får de som bygger där dela på.
  Det är någon form av grundprincip (lag) att man får betala för de faktiska kostnaderna som kommunen har i samband med ett bygge. I praktiken så brukar nog kommunerna räkna fram kostnaderna schablonmässigt så deras kostnader stämmer kanske inte till 100% med vad ni får betala.
   
  • Laddar…
 3. B
  Medlem · 543 inlägg

  BoD

  Medlem

  Re: Planavgift?

  En avstyckad tomt behöver du inte betala någon planavgift för eftersom ägaren av stamfastigheten redan betalat den en gång i tiden. Är det däremot en helt ny fastighet (tomt) så åker du på planavgift. Därför måste en del betala planavgift medan andra slipper.
   
 4. G
  Medlem · 2 147 inlägg

  Re: Planavgift?

  En annan anledning till att några slipper är att kommunen inte gjort någon plan för området. Oftast är det lite mer lantligt belägna områden som inte är planlagda.
   
 5. K
  Husspekulant · Klövsjö · 102 inlägg

  knightpete

  Husspekulant
  Jag tror det råder viss ihop blandning i denna frågan och även om den är gammal tänkte jag reda ut den.

  När ett område detaljplaneras uppstår kostnader för kommunen i form av personalkostnader, utredningar och eventuella åtgärder som behöver komma tillskott för att genomförandet ska vara möjlig. Dessa kostnader kan vara fastighetsregleringar, inköp av mark eller andra fastigheter och anläggningar, utbyggnad av VA om ej kommunalt, VA ledningar, dagvattenanläggningar, i vissa fal gator, lekplatser, parkeringar, sprängning, schakt, ny infart och liknande. Dessa kostnader hamnar idag normalt på den person som begärt att detaljplanen tas fram kommunen eller markägare/exploatör.

  Kostnaderna blir sedan en del av priset när man köper tomt. Men ofta förr i tiden och ibland idag så tas inte dessa kostnader ut i planarbetet utan kommunen absorberar dessa kostnader och tar istället ut en avgift för detta vid bygglov. Det är viktigt när man köper en fastighet att kolla upp sådant och även detaljplanens övriga regleringar. Om det inte finns detaljplan tas ingen avgift ut.
   
 6. Jiji
  Medlem · 2 285 inlägg
  Nja, planavgiften är endast kostnad för att göra detaljplan. Utbyggnad av vägar och lekplats etc får inte ingå i planavgiften. Det regleras i andra avgifter / avtal. Kostnad för VA ingår i VA-avgiften. Etc.
   
  • Laddar…
 7. K
  Husspekulant · Klövsjö · 102 inlägg

  knightpete

  Husspekulant
  Från Boverkets hemsida:

  Planavgift
  Kommunen kan finansiera sitt planarbete på olika sätt. Finansieringen kan ske med skattemedel, genom avtal med exploatören om ersättning och genom planavgift i samband med bygglov. Planavgifter tas ut för att täcka kostnader som har uppstått vid framtagande av detaljplan eller områdesbestämmelser. Även kostnader för program i detaljplaneprocessen kan tas ut som planavgift. Kommunen får endast ta ut planavgift i samband med bygglov om planen är till nytta för fastigheten.

  Plan- och bygglag (2010:900) 12 kap 9 §
  9 §
  Byggnadsnämnden får ta ut en planavgift för att täcka programkostnader och kostnader för andra åtgärder som behövs för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, om
  1. nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av en byggnad, och
  2. den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna.

  Det som enligt första stycket gäller i fråga om en byggnad ska också tilllämpas på en anläggning som kräver bygglov enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §.

  Det är viktigt att avgifternas storlek, fördelning och tidpunkt för uttag tydliggörs för berörda fastighetsägare redan vid planarbetets start. Kommunen behöver därför en princip för hur planavgifter som tas ut i bygglovskedet fördelas inom ett planområde.
   
 8. K
  Husspekulant · Klövsjö · 102 inlägg

  knightpete

  Husspekulant
  Du har rätt i att vägar och va inte normalt ingår i planavgift. Jag jobbar med detaljplaner så har lite koll. Men exploateringsåtgärder kan ingå i planavgift om de är nödvändiga för planens gemförande och det kan vara vägar eller va ledningar där inte kommunen är tänkt att vara huvudmann. Men vägar brukar finansieras med gatukostnader och va genom va-kollektivet.

  Det normala och det dom följer lagar helt och hållet är som du säger kostnaderna för framtagande av detaljplan.
   
 9. E
  Allvetare · västra götaland · 270 inlägg

  eal

  Allvetare
  Så då kan man aldrig ta ut en planavgift?

  (Eller är jag bara en lantis som som inte fattar hur kass det är för min fastighet att den är utanför detaljplan)

  /Andreas
   
  • Laddar…
 10. K
  Husspekulant · Klövsjö · 102 inlägg

  knightpete

  Husspekulant
  Är du utanför detaljplanerat område kan ingen planavgift tas ut såvida inte marken detsljplaneras.

  Alltså när kommunen planerar mark och man inte vill skattefinansiera planen eller att fastighetsägaren inte vill betala för att ta fram en detaljplan kan planavgift tas ut vid bygglov.

  Finns ingen plan så kan ingen avgift för det tas ut.

  Så om du har en fastighet utan detaljplan och söker bygglov behöver du inte betala planavgift. Det kan dock uppstå krav på att marken detaljplaneras innan bygglov ges men det är oftast om flera tomter ska bebyggas eller att det är känsligt område och frågorna inte anses kunna utredas i bygglov.
   
  Redigerat 2 okt 2020 22:24
 11. E
  Allvetare · västra götaland · 270 inlägg

  eal

  Allvetare
  Jo, givetvis. Jag kände bara såhär på fredagskvällen ett oemotståndligt behov att raljera över det här med detaljplaner överhuvud taget. Skulle mitt område få en plan skulle jag nog hellre flytta tillbaks in till city än bo kvar...

  Jag kan till viss del förstå nyttan för kommunen med detaljplaner, men inte för fastighetsägaren.

  /Andreas
   
  • Laddar…
 12. K
  Husspekulant · Klövsjö · 102 inlägg

  knightpete

  Husspekulant
  Fördelen med detaljplaner är att alla vet vad som får byggas, den som äger och köper tomt. Grannar behöver inte tillfrågas om det man tänker bygga följer detaljplanen. På landet bortanför statliga intressen så är så klart detaljplaner oftast inte så intressant men i städer eller om flera hus ska byggas finns lagar och förutsättningar som ska utredas, buller, risker, milkökvalitetsnormer, barnperspektiv, naturvärden, strandskydd, vatten och avlopp, dagvatten, översvämning, skyfall, etc. Om ingen detaljplan finns ska detta utredas i varje bygglov utöver att grannar får tycka till. I en detaljplan är allt detta klart och du får bygglov på 10 veckor.
   
 13. Mikael_L
  Medlem · 41 486 inlägg
  Jag tror som Jiji.
  Det kan gå att baka in lite utredningsarbete ang vägar och VA, men inte den riktiga byggnationen av detta.
   
 14. N
  Medlem · Skåne · 342 inlägg

  Noell

  Medlem
  Varför skulle kostnader för utbyggnader av väg och VA där kommunen inte ska vara huvudman kunna tas ut som planavgift?

  Eller menar du ”ingår i planavgift” i bemärkelsen att man får det på köpet om man betalar planavgift? Det kan ju visserligen vara sant när det är kommunal huvudman. Men det har ju inget med planavgift att göra utan finansieras ju av skatte- respektive va-kollektivet.
   
  Redigerat 4 okt 2020 23:47
 15. K
  Husspekulant · Klövsjö · 102 inlägg

  knightpete

  Husspekulant
  Jag tar tillbaka det jag skrev om va och vägar. Projektering att det är möjligt att genomföra kan ingå i planavgift. Utbyggnaden ska inte ingå. Även om jag varit med om det men jag skulle varit tydligare. Syftet med mitt svar var att förklara varför avgift tas ut ibland och jag inkluderade då svajigt även special fall jag varit med om som inte är normalt.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.