Byggahus.se

Kommunen godkänner avloppsbrunn med infiltration grävd utanför den egna stugtomten på stranden

 1. N
  Medlem · 481 inlägg

  nord123

  Medlem
  Kommunen godkänner avloppsbrunn med infiltration som är grävd utanför den egna sommarstuge tomten på stranden som hör till stamfastigheten. Dessutom får den strandskyddsdispens enligt miljöballken!
  kommunen tycker tydligen att det är okej trots att den inte har följt kommunens tydliga anvisningar där kommunens handläggare ritat in den inne på den egna tomten. så anser kommunen att den följer kommunens anvisningar och får dessutom strandskyddsdispens.
  Är detta verkligen förenligt med rättsordningens grundlagsskyddet och miljöbalkens strandskydd?
   
 2. C
  Medlem · 75 inlägg

  cotillion

  Medlem
  En avloppsbrunn med infiltration hindrar knappast allmänheten eller djur från att nyttja stranden så strandskyddet bör inte sätta stopp. Infiltrationen behöver inte ligga på samma fastighet.

  Men det kan man givetvis inte göra utan ok från ägaren till fastigheten där den ligger.
   
 3. N
  Medlem · 481 inlägg

  nord123

  Medlem
  Saknar markägarens tillstånd!
   
 4. N
  Medlem · 641 inlägg

  Nils ST

  Medlem
  Det var väl ungefär det svaret du fick om vad som skulle hända i din andra tråd om samma sak. Din kära granne måste fortfarande ha någon sorts Rättighet att ha anläggningen på din mark även om strandskyddsdispens mm. finns. Men det lär inte vara några problem att få servitut för det om han går till lantmäteriet.
  Så ja helt förenligt med gällande lagstiftning skulle jag säga.

  Edit: Att grannen anlagt anläggningen på din mark utan tillåtelse är naturligtvis inte förenligt med gällande lagstiftningen men det går att läka.
   
 5. N
  Medlem · 481 inlägg

  nord123

  Medlem
  Inte förenligt med grundlagens egendomsskydd!
  Det finns ingen preskription för anläggningar utan tillstånd på annans mark.

  Det finns egendomsskydd i grundlagen där man är skyddad från intrång och skador av andra privata aktörer, eller avstå mark till dessa.


  Är det ett angeläget allmännt intressen att anlägga en privat brunn med infiltration på stranden i strid mot miljöbalkens strandskydd. Där det dessutom är utpekat som grönområde för intilligande stugtomter.

  Markägaren är skyldig att informera om någon har rätt att använda denna del av fastigheten som berörs tex av servitut eftersom rättigheten kan påverkas av förrättningen. Eftersom rättigheten kan skadas kan jag bli skadeståndsskyldig mot alla övriga fritidshusägarna nu och för all framtid om deras rätt till gemensamt grönområde äventyras. Förvaltas ej av någon samfällighetsförening/GA utan typ delägareförvaltning
   
  Redigerat 11 dec 2020 11:54
 6. SarB
  Medlem · Småland · 708 inlägg

  SarB

  Medlem
  Nej, det var dumt gjort av dem. I övrigt finns det inte ett tydligare svar att ge än vad @Nils ST säger ovan.
   
 7. N
  Medlem · 481 inlägg

  nord123

  Medlem
  Gällande rätt definieras formellt i lagen.
  Äganderätt motsvarande som den är idag, regleras i bland annat vår grundlag regeringsformen
  (RF) som en rättighet som staten ska skydda.
  Genom grundlagsändringen 1994 stärktes egendomsskyddet bland annat genom att Europakonventionen inkorporerades i svensk rättsordning.


  REGERINGSFORMEN 2:15
  RF 2:15 är Indispositiv lagstiftning.
  Vilket innebär att lagen är tvingande för parterna. Och kan ej avtalas bort.
  Vars och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller något annat sådant förfogande eller tåla att det allmänna inskränker användningen av mark och byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen.
  I regeringsformen 2:15 skyddas däremot äganderätten till bland annat fast egendom som en grundläggande rättighet för enskilda och juridiska personer.
  Bestämmelsen utgör en konstitutionell skyddsregel för en markägare och innebär att lagstiftaren liksom rättstillämparen måste beakta den i frågor som rör förfogandet över fast egendom. I bestämmelsen anges att ingen ska tvingas avstå sin egendom utom när angelägna allmänna intressen ska tillgodoses.

  Enligt miljöbalken 1:1 ska den bland annat tillämpas så att värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, samt den biologiska mångfalden bevaras. I miljöbalken 3:4 framgår vidare att jord- och skogsbruk är av nationell betydelse.
  Här finns alltså också en antydan om den avvägning mellan olika intressen som ska göras.

  Enligt 7 kap. 15 § Inom ett strandskyddsområde får inte:
  1. nya byggnader uppföras,
  2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
  3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
  4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter

  Det finns inte heller enligt min mening förutsättningar att tillämpa någon av dispensgrunderna

  Dispens från strandskyddet får bara ges om det finns så kallade ”särskilda skäl”, som räknas upp i miljöbalkens 7 kapitel.
  En trekammar brunn med infiltration kan inte utgöra särskilt skäl till strandskyddsdispens på stranden
  Skäl att meddela dispens från strandskyddsreglerna föreligger inte utanför tomten då skälet uppenbart är att utöka sin egen tomt utanför de lagliga förutsättningar.
  Inga särskilda skäl har angivits av kommunen i beslutet att inte granska misstänkt strandskyddsbrott
  Det är inte möjligt att upphäva strandskyddet genom att inte utreda saken närmare.

  Privaträttsligt finns en skyldighet att inte orsaka skada för annan och att visa respekt för andra rättighetshavares egendom.
  En sommarstugägare kan sålunda inte resa anspråk på att få bedriva vilken typ av verksamhet som helst

  Handläggningen skall utgå från lagstiftningen
  Myndigheten ska iaktta principerna om legalitet, objektivitet och proportionalitet.
  Dessa krav är också angivna som principer i regeringsformen
  Legalitetsprincipen framhålls som ett skydd mot en nyckfull och godtycklig maktutövning
  Objektivitetsprincipen är en skyldighet att agera sakligt och opartiskt
  Proportionalitetsprincipen innebär att en ingripande åtgärd ska vara ägnad att tillgodose det
  åsyftade ändamålet, vara nödvändig för att uppnå detta ändamål och medföra fördelar som står i rimlig proportion till den skada som åtgärden förorsakar.
   
 8. SarB
  Medlem · Småland · 708 inlägg

  SarB

  Medlem
  LM kan fatta beslut tvångsvis ändå.
  Som du själv skriver :
  Proportionalitetsprincipen innebär att en ingripande åtgärd ska vara ägnad att tillgodose det
  åsyftade ändamålet, vara nödvändig för att uppnå detta ändamål och medföra fördelar som står i rimlig proportion till den skada som åtgärden förorsakar

  En bedömning här torde landa i att nyttan för deras fastighet överstiger belastningen för din.
   
 9. C
  Medlem · 75 inlägg

  cotillion

  Medlem
  Det är uppenbart att du inte är ett dugg intresserad av de svar du får i tråden. Om du redan vet vad som gäller så är det väl bara att gå till domstol.
   
 10. Appendix
  Husägare · Roslagen · 2 759 inlägg

  Appendix

  Husägare
  Efter att ha läst alla TS trådar kring olika oförrätter och problem med vägföreningar med mera så vill jag mena att TS bara vill skriva av sig och inte lyssna på de råd som ges.

  TS bör kontakta en jurist som ger denne hjälp. Eller släppa saken,
   
 11. K
  Medlem · stockholm · 2 481 inlägg

  Kane

  Medlem
  Det gjorde jag också nu. Inte många man ser ett avslut i dock.
   
 12. N
  Medlem · 641 inlägg

  Nils ST

  Medlem
  Ja det är som vanligt med hans trådar.
   
 13. N
  Medlem · 641 inlägg

  Nils ST

  Medlem
  Enligt din tolkning av RF 2:15 så borde det aldrig gå att göra något med tvång då. Eller har du något exempel på när du tycker det är okej?
   
  Redigerat 11 dec 2020 12:46
 14. M
  Medlem · Västra Götalands · 9 157 inlägg

  -MH-

  Medlem
  Hur vet du att stranden är din? Har du gränsbestämt den än? Eller tillhör den kanske samfälligheten?
   
 15. N
  Medlem · 481 inlägg

  nord123

  Medlem
  Det kan inte vara rimligt att för att uppnå detta måste hen lägga brunn med infiltration utanför den egna tomten, när det redan finns plats inom den egna tomten vilket även kommunen före grävandet konstaterat och i tillståndet för avloppsanläggningen är den inritad inom den egna tomten.
  Stugägaren har senare sagt att" man kan för fan inte ha brunn med infiltration inne på tomten"
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.