Är du missnöjd med entreprenörens jobb måste du reklamera i tid, annars förlorar du din rätt att klaga. Det fick en konsument erfara när hon anmälde en bristfällig överlåtelsebesiktning till Allmänna reklamationsnämnden.

Du kan läsa artikeln här: Klagade inte i tid och förlorade rätten att klaga
 
Hur kan det vara en bristfällig besiktning om det nu inte fanns några synbara fel vid besiktnings tillfället .
 
Att det inte fanns synbara fel var besiktningsmannens ord. De står oemotsagda eftersom ärendet nu inte ens prövas.
 
Nej i detta fall förstår man att det inte prövas eftersom det inte går att säga att det var något fel vid besiktningen .
Det står i artikeln att taket var över 25 år . Och då får man räkna med ett viss undehåll och det kan man inte belasta en besiktningsman för .
 
Man ska nog hålla isär begreppen lite här. Det finns ingen garanti i detta fallet eftersom entreprenören utfört arbetet åt tidigare ägare. Det enda köparen kan åberopa är att besiktningsmannen borde ha upptäckt detta. Dock har han inte heller skrivit att taket är utfört korrekt, bara att skador saknas. Där finns alltså inget som besiktningsmannen kan bli skyldig till. Jag håller dessutom med om beslutet att avslå p.g.a. tiden som gått.

Köparen har en enorm undersökningsplikt när denne köper en fastighet. Detta är inget man överlåter åt besiktningsmannen, de kan också missa saker.
 
Jag uppfattade det som att de har inte ens har tittat på skälen han anger eftersom hon ändå klagade för sent. Men det är ju möjligt att han hade fått rätt ändå.
 
C
Nu handlade det ju om köparen vs. besikningsmannen och huruvida denne borde ha anmärkt på takets skick, och inte om huruvida köparen hade någon reklamationsrätt gentemot hantverkaren som reparerat taket 25 år tidigare.

Från artikeln:
ARN beslutade att avslå konsumentens begäran om ersättning för takbytet på grund av att hon inte hade underrättat besiktningsmannen om den felaktiga besiktningen inom skälig tid efter att hon upptäckt det. De hänvisar i sitt beslut till 17 § första stycket i konsumenttjänstlagen, där det står att man bör underrätta näringsidkaren inom två månader efter att man märkt felet. Om konsumenten inte reklamerar inom denna tid går rätten att åberopa felet förlorad, enligt 18 § i samma lag.

Nu har jag förvisso inte läst ARN:s utslag (en länk till källan skulle inte ha skadat), men det som jag fetat är lite intressant då det är nonsens i det avseendet att det faktiskt inte är så det står. Lagtexten man hänvisar till är:

17 § Vill konsumenten åberopa att tjänsten är felaktig, skall han underrätta näringsidkaren om detta inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (reklamation). Underrättelse som sker inom två månader efter det att konsumenten märkt felet skall alltid anses ha skett i rätt tid.
...

Dvs. konsumenten har minst två månader på sig att reklamera felet efter upptäckt, vilket är något helt annat än att konsumenten bör reklamera felet inom två månader.

Intressant nog har ARN i andra avgöranden tvärtom noterat att "skälig tid" inte närmare definieras av lagen och att det av förarbetena framgår att skälig tid åtminstone skall inrymma tid för köparen att överväga om fel kan åberopas och att rådgöra med sakkunnig i frågan, och därmed måste avgöras från fall till fall.

Har det uppstått något missförstånd på vägen här, månntro?
 
  • Gilla
injonil
  • Laddar…
Usch vad trött man blir på människor som flyttar till hus och tror att de ska slippa allt underhåll. När de märker att det inte är som att bo i lägenhet så ska nån annan betala.
Att plåtslagaren tyckte det var stora brister på taket är kanske inte så underligt. Han ville väl lägga ett nytt tak.
 
  • Gilla
falkn
  • Laddar…
Inget konstigt med det avslaget, inte heller besiktningen (med den info vi fått) - dock synd att nya ägaren är missnöjd!
 
Låg kvalitet på denna artikel.
 
injonil skrev:
Låg kvalitet på denna artikel.
Och på din och min kommentar ..
 
Jag ger feedback till Byggahus (skälen finns redan tydligt i cpalm's inlägg). Vad du pysslar med vet jag inte.
 
Då vill jag försvara artikeln med att det är en nyhetsnotis och inte ett djuplodande reportage. Jag baserar notisen på en summering av ett beslut från ARN. Sådana summeringar (som jag betalar för att ta del av) är på en sida och de har en rubrik med en sammanfattning om anmälarens krav, motpartens svar och nämndens beslut. Jag tyckte att den var intressant att skriva om eftersom den är sedelärande och har ett viktigt budskap, fastän det inte fanns så mycket information: Vänta inte inte med att reklamera, utan gör det så fort du kan!

Summeringarna får jag i en pdf-fil och jag kan inte publicera den som den är. Det gör inte ARN heller, så det finns inget att länka till.
 
  • Gilla
tompaah7503
  • Laddar…
Artikelns hänvisningar till lagen är helt felaktiga, det är problemet.
 
Så här skriver nämnden ordagrant:

Motiveringen till nämndens beslut
Bedömningen av om överlåtelsebesiktningen varit felaktig eller inte ska göras utifrån en analog tillämpning av konsumenttjänstlagen (1985:716). Vill konsumenten åberopa att besiktningen är felaktig måste han eller hon underrätta näringsidkaren om detta inom skälig tid efter att han eller hon märkt felet (17 § första stycket konsumenttjänstlagen). Om konsumenten inte reklamerar inom denna tid går rätten att åberopa felet förlorad (18 §) samma lag.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.