Byggahus.se
Och vad hjälper det att man har rätt att överklaga, PBL gäller ju i övrigt. Så länge som man håller sig inom reglerna så kan man ju aldrig vinna. Det finns marginalfall där berörda grannar har godkänt närmare än 4,5m eller liknande, men där en annan granne klagar som möjligen skulle kunna tas upp till omprövning. Men i slutänden så gäller ju ändå reglerna i PBL.

Jag planerar ett Attefallshus (har inte bestämt mig än dock) närmare tomtgräns än 4,5m. Alla berörda grannar har redan godkänt placeringen (de uppmuntrar till och med placeringen). Varför skall då en granne som inte berörs av detta tillåtas överklaga? Det blir ju som @Kortling skriver bara en rättighet att ha åsikter...
 
Jag kan tänka mig att en granne ska kunna överklaga om denne anser att det är ett område med stor kulturhistoriskt värde och attefallshuset förvanskas fastigheten/området.
Förbud mot förvanskning
8 kap. 13 §
En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas
Det finns några andra undantag som gör att en attefallshus kräver bygglov.
Men för övrigt finns det inte så mycket att överklaga i ett startbesked för ett attefallshus.
 
Fast reglerna runt detaljplaner innehåller ju några gummiparagrafer. Om att bygget skall passa in i miljön. Du får heller inte bygga så att du i onödan tar bort en grannes utsikt/sol.

Jag kan tänka mig att om du slår upp ett attefallshus så att du med precision tar bort grannens sjöutsikt, men där en liten flytt på 2 - 3 m skulle ge att grannen får behålla det mesta av sin utsikt. Så skulle det kunna innebära att du inte får bygga där.

En intressant sak med detta, är ju att eftersom det inte funnits några rutiner för att underrätta grannar om besluten för starttillstånd, så har de aldrig vunnit laga kraft. Med prejudikatet borde en granne nu kunna överklaga även ett attefallshus som byggdes första året man tillät attefallshus.
 
Boverket skriver lite om det på sin webbsida

https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...splikt/bygglovbefriade-atgarder/overklagande/
Överklagan av beslut om startbesked
I plan- och bygglagen, PBL, framgår det att ett beslut om startbesked endast får överklagas av sökanden eller anmälaren i ärendet. Det innebär att grannar och andra som berörs av åtgärden inte har rätt att överklaga ett startbesked för bygglovsbefriade åtgärder enligt lagtexten. Enligt förarbetena till PBL har grannar eller närboende i stället en möjlighet att initiera ett tillsynsärende. Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, har dock i flera avgöranden kommit fram till att detta inte gäller och att grannar i vissa fall har rätt att överklaga. (jfr prop. 2013/14:127 sid. 58-60, MÖD 2016-02-23 mål nr P 1948-15, MÖD 2017-12-01 mål nr P 1646-17, och MÖD 2018-03-26 mål nr P 12189–17)

Plan- och bygglag (2010:900) 13 kap 15 §
MÖD har dock i flera avgöranden kommit fram till att ett startbesked är ett gynnande förvaltningsbeslut som vinner negativ rättskraft. Det innebär att beslutet inte kan ändras till beslutsmottagarens nackdel om det inte grundar sig på vilseledande uppgifter. Enligt domstolen kan en tillsynsmyndighet därför i ett tillsynsärende gällande en bygglovsbefriad åtgärd som har fått startbesked i regel endast ingripa med tillsynsåtgärder om byggnaden inte överensstämmer med det som framgår av anmälan om åtgärden. Det innebär att om åtgärden har utförts enligt det underlag som lämnats vid anmälan och det startbesked som har getts så kan grannar och andra närboende inte få åtgärden prövad genom tillsyn. (MÖD 2016-02-23 mål nr P 1948-15, MÖD 2017-12-01 mål nr P 1646-17 och MÖD 2018-03-26 mål nr P 12189–17)

Eftersom grannar och andra närboende inte heller kan överklaga ett startbesked strider detta mot rätten till domstolsprövning enligt Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, Europakonventionen. Europakonventionen gäller som lag i Sverige. En lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden enligt Europakonventionen. MÖD har därför i flera domar konstaterat att grannar har haft rätt att klaga på ett startbesked för exempelvis ett attefallshus trots att det inte står i PBL att de får det. (MÖD 2016-02-23 mål nr P 1948-15, MÖD 2017-12-01 mål nr P 1646-17 och MÖD 2018-03-26 mål nr P 12189–17)

Avgörande för om grannar eller närboende har rätt att överklaga ett startbesked är enligt domstolen i vilken utsträckning som ett överklagande rör klagandens civila rättigheter enligt nationell rätt. Rätten till skydd mot egendom är enligt Europakonventionen en sådan civil rättighet. Krav på lokalisering, placering och utformning som bedöms i startbesked när det gäller till exempel attefallshus, kan enligt domstolen under vissa förutsättningar anses röra en grannes civila rättigheter. Det kan exempelvis vara om klaganden drabbas av en störning, värdeminskning eller annan olägenhet på grund av de åtgärder som startbeskedet avser. Innehavare av egendom har i PBL skydd mot olägenheter. MÖD har därför i två fall åsidosatt PBL:s bestämmelser om att grannar inte får överklaga ett startbesked och istället låtit grannar överklaga i de enskilda fallen. I ett av fallen konstaterade MÖD istället att grannen inte hade rätt att överklaga då åtgärden inte berörde grannens civila rättigheter enligt Europakonventionen. (MÖD 2016-02-23 mål nr P 1948-15, MÖD 2017-12-01 mål nr P 1646-17 och MÖD 2018-03-26 mål nr P 12189–17)

Detta innebär att det är en bedömning i varje enskilt fall om en granne har rätt att överklaga. Om någon överklagar ett startbesked ska byggnadsnämnden hantera det på samma sätt som ett överklagande av exempelvis beslut om förhandsbesked eller lov. Byggnadsnämnden ska göra en rättidsprövning och skicka överklagandet vidare till länsstyrelsen. Byggnadsnämnden ska inte ta ställning till om den som överklagar har rätt att överklaga, det gör länsstyrelsen.
 
Det är tydligen en mänsklig rättighet att ha åsikter om stugor i grannars trädgårdar.

Där ser man.
Det handlar inte om rätten att ha åsikter om grannens trädgård. Det handlar om rätten att överklaga myndighetsbeslut. Det är en grundläggande rätt i en rättstat. Tyvärr lever Sverige inte upp till detta och har definierat beslut som inte går att överklaga.
Ett exempel är ROT-avdraget. Jag själv får inte ansöka om ROT-avdraget utan det måste hantverkaren göra (faktura-modell). Sedan kommer bifall/avslag från skatteverket men även om detta är ett beslut som rör mina högst egna skatteförhållandena kan jag inte överklaga skatteverkets beslut. Så Skatteverket kaan göra fel mot mig utan att jag kan överklaga. Snyggt!
 
Jag kan tänka mig att en granne ska kunna överklaga om denne anser att det är ett område med stor kulturhistoriskt värde och attefallshuset förvanskas fastigheten/området.

Det finns några andra undantag som gör att en attefallshus kräver bygglov.
Men för övrigt finns det inte så mycket att överklaga i ett startbesked för ett attefallshus.
De bygglovsbefriade åtgärderna som t.ex. Attefallbyggnad gäller inte i "8:13 områden".
 
Som sagt var handlar inte frågan om att man ska få större möjligheter att påverka vad grannarna gör på sina tomter eller vilka krav som måste uppfyllas för att en byggnad ska vara bygglovsbefriad. I grunden handlar det om att det alltid ska finnas någon möjlighet att få myndighetsbeslut (vilket t ex ett startbesked efter bygganmälan är) överprövade.
 
Det handlar inte om rätten att ha åsikter om grannens trädgård. Det handlar om rätten att överklaga myndighetsbeslut. Det är en grundläggande rätt i en rättstat. Tyvärr lever Sverige inte upp till detta och har definierat beslut som inte går att överklaga.
Ett exempel är ROT-avdraget. Jag själv får inte ansöka om ROT-avdraget utan det måste hantverkaren göra (faktura-modell). Sedan kommer bifall/avslag från skatteverket men även om detta är ett beslut som rör mina högst egna skatteförhållandena kan jag inte överklaga skatteverkets beslut. Så Skatteverket kaan göra fel mot mig utan att jag kan överklaga. Snyggt!
Är du säker på det i ROT fallet? Det är ju ett beslut som i högsta grad gäller dig, även om det är hantverkaren som måste skicka in pappren, så är det du som står som sökande, tror jag.
 
När det gäller rättsprincipen. Detta är visserligen länge sedan. Men på 80 talet beslöt Stockholms kommun om en kraftig höjning av tomträttsavgälden. Det blev protester, och kommunen kom på den otroliga lösningen att mildra höjningen för alla som bodde på en tomträtt före ett viss datum. Men alltså alla som flyttade in efter ett visst datum skulle betala en högre avgälld. Det kunde handla om en skillnad på 20 - 30 000 per år.

Då hade de satt datumet som det gällde så att den som flyttade in efter det datumet precis inte kunde överklaga. Överklagandetiden hade gått ut. Och alla som bodde där tidigare kunde inte överklaga, eftersom de inte berördes av den extra höjningen som drabbade nyinflyttade.

Det är lite som att höja kommunalskatten men bara för de som flyttar in efter 1 sept.
 
Det är en grundläggande rätt i en rättstat. Tyvärr lever Sverige inte upp till detta och har definierat beslut som inte går att överklaga.
Lite OT nu, men det annat exempel är att polis i Sverige får förhöra minderåriga undan vårdnadshavare eller medverkande av en advokat. Vilket enligt Unicef bryter mot FNs barnkonvention. Ett annat är att personer i Sverige kan spärras in mot sin vilja på sluten psykiatrisk institution utan rätt till ombud, advokat eller omprövning av läkarens bedömning.
 
Ett annat är att personer i Sverige kan spärras in mot sin vilja på sluten psykiatrisk institution utan rätt till ombud, advokat eller omprövning av läkarens bedömning.

"32 § Patienten får hos förvaltningsrätten överklaga chefsöverläkarens beslut om intagning för tvångsvård enligt 6 b, 11 eller 14 §. Ett sådant överklagande ska anses innefatta även en begäran om att tvångsvården ska upphöra."

"48 § En patient som vårdas med stöd av denna lag skall så snart hans tillstånd medger det genom chefsöverläkarens försorg upplysas om sin rätt
1. att enligt 32 och 33 §§ överklaga vissa beslut,
2. att anlita ombud eller biträde och
3. att enligt 38 a § få offentligt biträde."


https://www.riksdagen.se/sv/dokumen...11128-om-psykiatrisk-tvangsvard_sfs-1991-1128