Byggahus.se

Glipor i takpanel - ej fackmässighet enligt Hovrätten

 1. D
  Medlem · Storbritannien · 1 193 inlägg

  DMOL

  Medlem
  Lite intressant att tro att man kan avtala bort konsumenttjänstlagen med hänvisning till att kvalitén på panelen inte var preciserad. Gjorde en sökning i forumet och firman verkar dykt upp frekvent.

  Lite citat från hovrätten

  HOVRÄTTEN FÖR
  VÄSTRA SVERIGE
  Avdelning 1
  Rotel 12
  DOM
  2017-09-25
  Göteborg
  Mål nr
  T 5278-16

  Detta mål gäller frågan om den träpanel som har satts upp i huset, och som ostridigt
  har glipor i en del skarvar mellan brädors kortändar, uppfyller kravet på fackmässighet.
  Ingen av parterna har gjort gällande att frågan kan bedömas med stöd i Boverkets
  byggregler eller andra jämförliga normer. Den huvudsakliga utredning som har lagts
  fram beträffande fackmässighet består av förhören med "besiktningsman" och "byggnadsingenjören" samt deras respektive utlåtande. Även den syn som hovrätten har hållit har viss betydelse vid bedömningen av nämnda fråga.
  ....
  Överenskommelse mellan parterna
  Konsumenttjänstlagen är tvingande till förmån för konsumenter. Av 3 § framgår att
  avtalsvillkor som i jämförelse med konsumenttjänstlagen är till nackdel för konsumenten
  är utan verkan mot denne, om inte annat anges i lagen. Detta gäller även lagens
  krav på fackmässigt utförande. Högsta domstolen har uttalat att det till fackmässighet
  knutna resultatkravet uttrycker en miniminivå för näringsidkarens prestation (se rättsfallet
  NJA 2015 s. 110 p. 15).

  Hovrätten har funnit att tjänsten ska anses felaktig utifrån konsumenttjänstlagens krav
  på fackmässighet. Det är inte möjligt att i denna situation – som Myresjöhus AB har
  gjort gällande – avtala bort rätten till en fackmässigt utförd tjänst. Eftersom det saknar
  betydelse huruvida en sådan överenskommelse har träffats övergår hovrätten till att
  behandla frågan om NNs rättigheter till följd av felet.
  ....
  Följder av felet
  Hovrättens bedömning att tjänsten är felaktig aktualiserar i första hand en tillämpning
  av konsumenttjänstlagens bestämmelser om påföljder vid fel.

  Av 20 § konsumenttjänstlagen framgår att konsumenten har rätt att kräva att näringsidkaren
  avhjälper felet, om det inte medför olägenheter eller kostnader för näringsidkaren
  som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för konsumenten.
  För att en näringsidkares skyldighet att avhjälpa fel ska falla bort krävs att det föreligger
  ett markant missförhållande mellan näringsidkarens uppoffring för att avhjälpa
  felet och dess betydelse för konsumenten (se Johansson, Konsumenttjänstlagen [1 juni
  2015, Zeteo] kommentaren till 20 §). Det som har framkommit om avhjälpandekostnader
  medför inte att Myresjöhus AB:s skyldighet att avhjälpa felet har fallit bort. NN
  har alltså kvar sin rätt till avhjälpande.

  Med hänsyn till att hovrätten funnit att det föreligger en avhjälpandeskyldighet redan
  enligt konsumenttjänstlagen saknas skäl att pröva om det föreligger en sådan skyldighet
  enligt de allmänna bestämmelser för småhusentreprenad som är del av parternas
  avtal. Hovrätten vill dock framhålla att punkten 14 i dessa bestämmelser inte innebär
  en inskränkning av näringsidkarens (entreprenörens) skyldigheter enligt lag.

  Enligt 19 § konsumenttjänstlagen får konsumenten hålla inne så mycket av betalningen
  som fordras för att ge honom säkerhet för hans krav på grund av ett fel hos tjänsten. I
  lagens förarbeten (prop. 1984/85:110 s. 225) uttalas att på det stadium då konsumentens
  rätt att hålla inne betalningen aktualiseras kan det vara svårt att med någon exakthet
  bestämma storleken av konsumentens befogade anspråk och att konsumenten därför måste ges en marginal som medför att det framstår som säkert att det belopp som
  han håller inne kommer att täcka hans krav.

  NN har hållit inne betalning med 100 000 kr av entreprenadsumman. Utredningen
  kring kostnaden för avhjälpande av det aktuella felet är inte entydig. I egenskap
  av konsument ska dock NN tillgodoräknas viss säkerhetsmarginal.
  Hovrätten finner därför att NN får innehålla 100 000 kr som säkerhet.

  Eftersom NN har rätt att hålla inne betalning av entreprenadsumman med
  100 000 kr har Myresjöhus AB inte rätt att kräva den betalning av henne som käromålet
  avser. Hovrätten ansluter sig således till tingsrättens slutsats att käromålet ska lämnas
  utan bifall.
   
 2. H
  Moderator · Stockholm · 42 781 inlägg

  hempularen

  Moderator
  Myresjöhus är en av de största husföretagen i Sverige. De har en obehaglig vana att "bygga färdigt" i domstol istället för att bygga färdigt sina hus.

  De var drivande i att försöka slippa åtgärda de enstegstätade fasaderna. Där förlorade de till slut i Högsta domstolen. Men i Hovrätten (där de vann) hävdade de i princip att mögel pga enstegstätade fasader är inte ett fel utan en normal egenskap för ett Myresjöhus, eftersom alla hus de byggde under perioden är drabbade av detta. Därmed är det inte en avvikande egenskap.

  Förstår inte húr man tänker om man köper hus av ett företag som driver sina kunder till domstol.
   
 3. D
  Medlem · Storbritannien · 1 193 inlägg

  DMOL

  Medlem
  Tittade precis, 62 klagande... måste väl ändå vara något slags rekord.
  Det tråkiga är att det blir många års lidande för alla inblandade av att hantverkare inte kan göra rätt från början.
   
 4. Bart
  Medlem · Uppland · 1 200 inlägg

  Bart

  Medlem
  Nja, var inte den drivande frågan om det stred mot gällande byggpraxis eller inte vid tiden för uppförandet? MH menade att eftersom det inte uttryckligen var fel att använda enstegstätade fasader vid tiden för uppförandet var det inte ett byggfel. Eller kommer jag ihåg helt fel?

  Dock kan jag hålla med om att MH har en tendens att vilja köra över konsumenter. Jag har själv byggt ett hus med MH och har lite förstahandserfarenhet av deras metoder.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.