Byggahus.se

Frågor om vägförening

25k läst  168 svar

 1. Hemmakatten
  Moderator · Nivå 18
  Man kan skicka in en överlklagelse till Länsstyrelsen (tror jag det är) inom tre? veckor om beslut som är felaktigt tagna på prsstämman. Allvarligare beslut som uppenbart strider mot lagen om Samfälligheter kan överklagas hela året.

  Alla dessa ageranden som TS beskrivit är allvarliga och borde överklagas.

  Har varit medlem i liknande korrupt förening och förstår problemen. Tyvärr orkade inte jag att driva det vidare. Hoppas TS orkar.
   
  Redigerat 20 apr 23:28
 2. D
  Medlem Nivå 1
  Så här skriver Riksförbundet Enskilda Vägar:

  Rätt att ansöka om en förrättning har bland annat samfällighetsföreningen som förvaltar anläggningen, men endast efter beslut av föreningsstämma. Ägaren/ägarna av en fastighet som deltar i anläggningen (=medlem i föreningen) kan också begära en omprövningsförrättning, t.ex. för att fastställa nya/ändrade andelstal. Om det inträffat ändrade förhållanden från tillfället när den dittills gällande förrättningen ägt rum, eller om det av andra skäl föreligger ett klart behov för en omprövningsförrättning, tas ansökan upp till prövning av förrättningslantmätaren. Ställs förrättningen in, får den som ansökt själv betala de uppkomna förrättningskostnaderna, men fattas ett förrättningsbeslut skall de som haft objektiv nytta av de beslutade åtgärderna vara med och betala. I det senare fallet är det vanligt att kostnaderna fördelas efter de andelstal som åsatts fastigheterna vid förrättningen.

  .
  Jag tolkar inte lantmäteriets rekommendationer från 1995 som att hästfastigheter inte ska betala för den extra trafik som uthyrning av stallplatser medför. I texten står det att om det är uppenbart att schablonen ger ett oskäligt resultat, bör en bedömning göras utifrån förhållandena i det enskilda fallet. Om det fanns flera uthyrda stallplatser vid tiden för anläggningsförrättningen, så borde lantmätaren ha lagt till extra trafik i sin tonkilometerberäkning. Det gjordes för en eternellodling med självplock på en skogsfastighet vid vår förrättning 1997

  Jag tror inte att lantmätarna blandar andelstal baserade på olika tiders schabloner i en och samma anläggning. I vår förening får nya avstyckade tomter för permanentbostäder andelstal beräknade på den gamla schablonen 1800 ton/år och inte den nya 2100 ton/år.
   
 3. E
  Trädgårdsfixare Nivå 15
  Idella föreningar har inte alltid bokföringsplikt vill jag minnas. Dock ekonomiska sådana.
   
 4. O
  Medlem Nivå 4
  Vi har 1.5 km o ploga i vår förening någonstans mellan stockholm o oslo så långt söderut från dig. Plogningen o sandning kostade 55 000 från ett externt bolag. Kommunen har gjort sommarunderhåll för 25 000 per år.
  Sommarstugeägare betalar halv avgift. De med företag betalar betydligt mycket mer.
  Det är för svårt å hålla reda på hur många som bor på en fastighet, ett stort hus kan generera mycket mer trafik än om det står två hus på en fastighet.
  Det är för dyrt o svårt o få till stånd ny förrättning, det kostar för oss minst 90 000, en kostnad inte många är sugna på.
  Om du inte gör något jobb åt föreningen själv så tycker jag du kan mest vara tacksam, det är otroligt mycket gratisarbete som görs i vår förening. Är man kassör eller ordförande så lägger man i vår förening ned några veckors oavlönat arbete. Det läggs tid på att o hålla reda på saker, inköp, bokföring, inkasso, skicka ut kallelser, protokoll, räkningar, kontakt med myndigheter, koll av vägen o fylla i hål, röja dikeskanter, ta ned träd som är för nära vägen eller trillat över vägen mm.
  Själv får jag inget betalt men hjälper till då jag vet att det ger lägre kostnader för alla.
  /frivillig kassör
   
 5. B
  Medlem Nivå 1

  En samfällighet kan förvaltas på två olika sätt: direkt av delägarna (delägarförvaltning), detta om det endast gäller ett fåtal fastigheter och delägarna är överens. Märk väl att en majoritet inte kan köra över en minoritet.
  eller en särskild bildad samfällighetsförening,(föreningsförvaltning) Några andra förvaltningsformer är inte tillåtna.
   
 6. Nötegårdsgubben
  Husägare · Nivå 16
  Nu är ju TS premiss misstänkt fusk och en styrelse som skor sig på de andra medlemmarna. Ska man då bara sitta still i båten och vara tacksam menar du? Konstigt resonemang.
   
 7. V
  Medlem Nivå 1
  Måste bara understryka ett par saker! :
  1. I en förening är inte bokföringen hemlig. Föreningen är skyldig att presentera en redovisning för medlemmarna. Och ska kunna redovisa till myndigheter vid förfrågan.
  2. Att anlita folk och betala ut såna belopp svart är olagligt!
  3. Föreningen kan bli tvungen att betala skatter och sociala avgifter retroaktivt.
  4. Om någon blir skadad under arbetet , vad händer då??

  Om enskilda medlemmar hyr in någon privat är en sak, att föreningen betalar svart för att utföra en uppenbar verksamhet är ren dumhet!
   
 8. B
  Medlem Nivå 1
  Om det är en samfällighetsförening som din fastighet ingår i måste det finnas någon form av bokföring. Det ska skickas ut en kontrolluppgift senast den 31 januari varje är, där står det fastighetsbeteckning, ägarens namn, andelstalet, vilket år det gäller, samt din del av den ingående momsen. Om du är näringsidkare (t e x lantbruksfastighet),får du göra avdrag i deklarationen med denna summa. Det förekommer att föreningar fakturerar delägarna sin del av momsen, men så får man inte göra, det betraktas då som uttaxering. En uttaxering måste ske under vissa ordnade former för att vara rätt.
   
 9. Nötegårdsgubben
  Husägare · Nivå 16
  Jag tror att TS förening har en redovisning. 1200 kr per snöröjningsvända har nämnt, liksom en totalsumma i år på runt 60 tkr. Liksom en budget på 40 tkr.

  Så säkerligen finns en redovisning. Att de underliggande verifikationerna skulle behöva vara allmänt tillgängliga är dock inte samma sak. Det räcker med att styrelsen öppnar böckerna för revisorn.

  Det är problematiskt när man inte litar på ledning och kontrollorgan i en förening man måste vara med i. Tanken är ju att man ska välja en styrelse och en revisor man har förtroende för och att revisorn ska ha så lite koppling till styrelsen som möjligt.

  Majoriteten i TS förening verkar ju också tycka att man har det så, medan ett par är missnöjda. Personligen kan jag då tycka att majoriteten då borde eftersträva extra öppenhet samt se till att det väljs en revisor som minoriteten litar på. Men det är ju i en idealiserad värld. Fuskar styrelsen och majoriteten av medlemmarna tycker att det är ok måste personer som TS ta rättssystemet till hjälp. Det finns ekonomiska risker för föreningen med det, men vill man få styr på det hela långsiktigt måste man ju göra något.

  Möjligheten finns förstås också att TS övertolkat problemen, men om vi antar att allt huvudsakligen är som TS beskriver så skulle jag säga att nästa åtgärd är att börja titta på det rättsliga.
   
 10. B
  Medlem Nivå 1

  Styrelsen är enligt lag tvungna att anmäla sig som arbetsgivare till skattemyndigheten om inte snöröjaren kan visa upp papper på att han är godkänd för F-skatt, obs det räcker inte med att han är momsregistrerad. Ställ frågan till revisorerna om snöröjarna har F-skattsedel och säg att du nästkommande årsstämma vill se fakturaunderlagen för utbetalning till snöröjarna. De kan inte hindra dig att granska bokföringen på årsstämman. Revisorerna har ett mycket stort ansvar för att detta går rätt till.
   
 11. B
  Medlem Nivå 1

  På årsstämman har alla medlemmar rätt att läsa alla ekonomiska handlingar på begäran. Varken ordförande eller Revisorn kan hindra detta. Man får läsa på plats inte ta med sig några handlingar. Om man nekas detta, ring eller skriv till Länsstyrelsen.
   
 12. B
  Medlem Nivå 1

  Svar på fråga 1: på årsstämman kan inte styrelsen neka någon att titta i "pärmen", man har rätt att granska alla ut o inbetalningar, Kontrollera att det står på fakturorna "godkänd för Fskatt". Om du nekas vänd dig till Revisorn med samma begäran, om han nekar tala om att du tänker gå vidare för kontroll.
   
 13. O
  Medlem · Nivå 6
  Detta tycker jag är svårtolkat.
  "Bokföringsskyldigheten inträder när föreningen börjar bedriva näringsverksamhet. Till näringsverksamhet räknas aktiviteter som innehåller någon form av ekonomisk verksamhet, d.v.s. verksamhet som föreningen tar betalt för utöver medlemsavgifter eller motsvarande. Det spelar ingen roll om verksamheten bedrivs i vinstsyfte eller inte."
  https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.3/324674.html
   
 14. O
  Medlem · Nivå 6
  Ja, det är en samfällighet. Den finns med på alla bolag och heter (censurerat) "......gatans samfällighetsförening". och den har ett org.nummer. Bolagsform: Samfällighet.
  De började årsmötet med att säga att de inte är bokföringsskyldiga.
  Jag har aldrig fått nån kontrolluppgift varje år. Vem skickar ut det menar du?
  Det finns ingen ingående moms, eftersom de inte anlitar någon som lägger på moms på tjänster.
  Ja, jag vet att jag får göra avdrag för min del av momsen.
  De har ju redan erkänt innan årsmötet att de inte anlitar någon med f-skatt för snöröjningen och alla (nästan) tycker detta är bra. Det spelar ingen roll vad jag tycker, eller vad lagen säger. När de skrev innan årsmötet att de inte anlitade någon med f-skatt för snöröjningen, skrev jag ett utskick till alla i föreningen att jag då förväntar mig att föreningen betalar arbetsgivaravgifter. Jag fick ingen respons från något håll, men på årsmötet sa de att de inte betalar arbetsgivaravgifter heller.
   
  • Laddar…
 15. Nötegårdsgubben
  Husägare · Nivå 16
  Vad baserar du det på, 50 § samfällighetslagen eller? Känns som en rätt långtgående tolkning.