Byggahus.se
 1. Byggahus.se är oberoende på konsumentens sida Regler

Förslag på nyttjanderättsavtal - något konstigt?

 1. P
  Medlem · Göteborg · 973 inlägg

  peter_sweden

  Medlem
  Hej

  Området jag bor i är under utbyggnad med vägar, kommunalt VA etc. Det är enskilt huvudmannaskap och exploatören behöver ett hörn av min tomt för att bygga väg. De har tagit fram nedanstående förslag på avtal. Ser ni något konstigt med förslaget? Ersättningsfrågan är under förhandling så den kan ni bortse från. Jag har maskerat namn och kommun med bokstäver. Till avtalet finns en karta där hörnet de önskar få tillgång till är markerat.

  Mellan A, nedan kallad nyttjanderättshavaren, och B, nedan kallad fastighetsägaren, träffas följande nyttjanderättsavtal för utbyggnad av allmän plats inom del av fastigheten Z inom detaljplanen för Y.

  NYTTJANDERÄTTSAVTAL


  § 1 BAKGRUND

  För aktuellt område gäller detaljplan för Y. I detaljplanen är huvudmannaskapet för allmänna platser (gator, natur- och parkmark) enskilt, vilket innebär att fastighetsägarna inom planområdet tillsammans ska sköta de allmänna platserna inom planområdet. Detta sker genom att bilda en gemensamhetsanläggning, som från och med sitt bildande är ansvarig för utförande och drift av allmän platsmark inom planområdet.

  Nyttjanderättshavaren företräder ett antal parter som tecknat exploateringsavtal med C kommun för genomförande av detaljplan Y. I detta genomförande ingår bl.a. utbyggnad av gator, varför någon gemensamhetsanläggning inte avses bildas förrän denna utbyggnad är färdigställd. Fram till dess att gemensamhetsanläggning bildas måste nyttjanderättshavaren säkra tillgång till aktuell mark för att kunna utföra anläggningsarbeten. För detta ändamål tecknas följande nyttjanderättsavtal.

  § 1 OMRÅDE

  Avtalet avser ett område, markerat med röd färg på bifogad kartbilaga, inom fastigheten Z
  i C kommun, nedan kallat området.

  § 2 NYTTJANDE

  Nyttjanderätten avser rätt att bygga och behålla lokalgata, VA-anläggningar och dagvattensystem inom området. Med lokalgata avses här såväl körbana som övriga anordningar såsom diken, slänt, trumma etc. På upplåten mark får det inte bedrivas någon verksamhet som hindrar dessa bygg- och anläggningsarbeten.

  § 3 UPPLÅTELSETID

  Nyttjanderätten gäller fr.o.m. detta avtals undertecknande tills gemensamhetsanläggning bildats för området. När gemensamhetsanläggning bildats upphör avtalet att gälla utan särskild uppsägning.

  § 4 ERSÄTTNING

  Ingen ersättning ska utgå för nyttjanderätten.


  § 5 TILLTRÄDE

  Tillträde sker så snart detta avtal undertecknats.


  § 6 FÖRBEHÅLL/ÖVERLÅTELSE

  Fastighetsägaren förbinder sig att vid eventuell överlåtelse av fastigheten inta förbehåll av innebörd att denna överenskommelse skall respekteras av varje ny ägare till fastigheten.


  § 7 ANLÄGGNINGSFÖRRÄTTNING

  Fastighetsägaren är medveten om att området kommer att upplåtas för en gemensamhetsanläggning efter att anläggningsarbetena avslutats. Fastighetsägaren förbinder sig att vid den kommande anläggningsförrättningen för att bilda gemensamhetsanläggning upplåta området utan ersättning.
   
 2. roland53
  Medlem · Skåne · 4 360 inlägg

  roland53

  Medlem
  Skulle denna upplåtelse vara till fördel till dig som fastighetsägare?

  Om svaret är nej, så ingå inte avtalet.

  Upplåtelsen kommer ju att gälla för "evig tid" och inte som anges under begränsad tid, eftersom avtalet säger att du när gemensamhetsanläggningen är bildad även då är skyldig att upplåta marken.
   
 3. K
  Medlem · stockholm · 4 482 inlägg

  Kane

  Medlem
  Är det inte bättre att sälja av hörnet eftersom du aldrig kommer ha nytta av det?
   
 4. roland53
  Medlem · Skåne · 4 360 inlägg

  roland53

  Medlem
  Om det endast är några få kvm så kan avstyckningskostnaden bli orimligt hög räknat per kvm.
  Iofs så får väl den som vill ha marken betala detta, men om din tomt blir mindre så kan det påverka din byggrätt, eftersom detta ofta baseras på ett %-tal på tomtytan.
   
 5. P
  Medlem · Göteborg · 973 inlägg

  peter_sweden

  Medlem
  Jag vill ha en del av grannens tomt men han är ev inte villig att släppa den eftersom han ska stycka av tomten och avstyckningen till mig kan inskränka byggrätten på hans tomt.

  1. Borde inte byggrätten vara intakt om vi bara "byter" mark med varandra givet att mitt hörn kan införlivas med den tomt som han ska avstycka?
  2. Vilka nackdelar ur grannens perspektiv har "byta mark" alternativet jämfört med att vi ingår nyttjanderättsavtalet?

  Mvh

  Peter
   
 6. P
  Medlem · Göteborg · 973 inlägg

  peter_sweden

  Medlem
  Om jag inte skriver på avtalet antar jag att det blir tvångsinlösen. Hur lång tid kan en sådan process ta?
   
 7. roland53
  Medlem · Skåne · 4 360 inlägg

  roland53

  Medlem
  Att grannen skulle lyckas med en tvångsinlösen, hörs i mina öron, som långsökt.
  T.om Kommuners rätt att tvångsinlösa har väl på senare tid minskat. det är väl bara staten som lyckas med det när det är av riksintresse, vägar o.dyl.
  Att en privat person skulle lyckas tror jag är minimal chans. Vad säger lagkunninga här på forat?

  Att "bara" byta mark måste sanktioneras av Lantmäteriet. Det är inte säkert att dom tycker det är en bra idé. Dessutom kommer nya gränser och utredningar kosta en slant. Lantmäteriet jobbar inte gratis precis.

  Att grannen får en uppenbar fördel är väl helt klart. Motsvarande för din del är nackdelen att du inte kan råda över din egen mark. Du äger och betalar skatt för den men du avtalar bort rätten att kunna använda en del av den.
  Om du kan "byta" mark och grannen betalar förrättningskostnaderna, så är det väl den vägen du ska gå?
   
 8. P
  Medlem · Göteborg · 973 inlägg

  peter_sweden

  Medlem
  Det finns en detaljplan antagen och då ska det gå en väg på min mark så jag utgår från att de kan tvinga till sig marken och jag som kompensation får ersättning. Frågan är hur lång tid en sådan process kan ta inkl om jag överklagar. Grannen vill ju komma igång snabbt och stycka/sälja sina tomter så han har ett intresse av att vi kommer överens frivilligt.
   
 9. HasseTeknik
  Medlem · Uppland · 4 854 inlägg
  Jag skulle säkert begära att "Fastighetsägaren förbinder sig att vid den kommande anläggningsförrättningen för att bilda gemensamhetsanläggning upplåta området utan ersättning" stryks ! Om den står kvar finns ju inte ens chansen att LM sätter ett pris på den markytan vid bildandet av samfälligheten d.v.s. du har skänkt bort marken till dina kommande grannar.
   
 10. roland53
  Medlem · Skåne · 4 360 inlägg

  roland53

  Medlem
  Tja, om du tror att du kan vinna något genom att överklaga och få rätt, annars känns det bara att det oundvikliga skjutits upp något eller några år och till på köpet har du gjort dig ovän med grannen.

  Med detta sagt så skall du väl inte lägga dig platt och gå med på vad som helst. Det verkar ju vara grannen som skrivit avtalsförslaget och då naturligtvis så det gynnar honom.
  Om du sätter dig ner och skriver ett avtal som du tycker gynnar dig så har ni 2 dokument att utgå ifrån. Kanske ni kan mötas någonstans på mitten?

  Som du själv skrev, grannen vill komma igång snabbt. Det är väl ditt bästa förhandlingskort om det nu redan finns en detaljplan. ?
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.