Förkortningar, vanligt förekommande

28k läst  0 svar

Status:
Stängd
 1. Marlen Eskilsson
  Administrator · Nivå 20
  BBR Boverkets byggregler
  BL Byggnadslagen (1947:385)
  BN Byggnadsnämnden
  BS Byggnadsstadgan (1959:612)
  BVL Lag (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.
  Dir. Direktiv
  Ds Departementspromemoria
  EKMR Europakonventionen (SFS 1994:1219)
  EI 30 Brandklass. Byggnadskonstruktionen skall motstå brand 30 minuter.
  EI 60 Brandklass. Byggnadskonstruktionen skall motstå brand en timme.
  FL Förvaltningslag (1986:223)
  FPL Förvaltningsprocesslag (1971:291)
  FT Förvaltningsrättslig tidskrift
  JT Juridisk tidskrift
  KA Kvalitetsansvarig
  KamR Kammarrätt
  KL Kommunallag (1991:900)
  LR Länsrätt
  LSt Länsstyrelse
  MB Miljöbalk (1998:808)
  PBF Plan- och byggförordningen
  PBL Plan- och bygglagen (1987:10)
  prop. Proposition
  SFS Svensk författningssamling
  SOU Statens offentliga utredningar
  RegR Regeringsrätten
  RÅ Regeringsrättens årsbok
   
Status:
Stängd

Logga in för att se högupplösta bilder och få möjlighet att ställa frågor. :love: