Byggahus.se

Föreslår lagändringar för lättnader i strandskyddsreglerna

 1. Redaktionen
  På konsumentens sida · 2 612 inlägg

  Redaktionen

  På konsumentens sida
 2. E
  Anonym

  Ej verifierad

  Anonym
  Skrivet av: Bertil

  Förklaring hur svår landsbygdsutvecklingen faktiskt är!

  Det är så att Länsstyrelsen lämnar naturligtvis in synpunkter i kommunernas process med att ta fram LIS-områden till översiktsplanen. När ett område pekas ut som LIS-område innebär det inte att strandskyddet inom området upphävs överhuvudtaget.

  Varje verksamhet, byggnation, åtgärd och dylikt som är förbjuden att utföra inom strandskyddsområde måste prövas mot de särskilda skäl som finns angivna för dispens i miljöbalken. De särskilda skäl som kan åberopas står i 7 kap 18 c punkt 1-6 och d §§ miljöbalken. Det sistnämnda kan åberopas om det gäller ett LIS- område.

  När det gäller landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) får man beakta om ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden.

  Och när det gäller byggnation av enstaka en- eller två bostadshus inom LIS- område är en förutsättning för dispens att det uppförs i anslutning till ett befintligt bostadshus.

  Det som finns skrivet om begreppet i anslutning till är ?Endast i undantagsfall, huvudsakligen i glest bebyggda delar av landet eller vid gårdsmiljöer, kan ett hus anses ligga i anslutning till ett befintligt bostadshus om avståndet är tvåhundra meter.

  I större delen av Sverige bör avståndet i allmänhet vara klart mindre än så för att bestämmelsen ska vara tillämplig? (regeringens proposition 2008/09:119).
  Anledningen är att det annars finns en risk att ny bebyggelse utvecklas på ett ostrukturerat och felaktigt sätt och med stora avstånd och att det i många fall inte skulle finnas kvar några stora orörda strandskyddsområden för djur och växtriket och för allmänheten.

  En anledning till att det finns de som upplever motsättningar i strandskyddsärenden kan vara att man haft högre förväntningar på lättnader i strandskyddet än vad som faktiskt medges i lagen. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen har för höga krav.
   
 3. E
  Anonym

  Ej verifierad

  Anonym
  Skrivet av: Bertil

  Boverket och Naturvårdsverket har missat själva poängen!

  Myndigheterna som Naturvårdsverket och Boverket borde verkligen ha föreslagit att mindre sjöar och vattendrag med lågt skyddsvärde helt undantas från strandskyddet, men så blev det alltså inte.

  Den lättnad som man vill införa för mindre sjöar och vattendrag är förenad med krav om prövningar i varje enskilt fall ändå.

  Länsstyrelserna kommer att fortsätta med sina strikta bedömningar och att bedömningarna tar alldeles för lång tid med handläggning av strandskyddsdispenser.

  Det saknas helt förslag om att ta bort kravet på att nya fritidshus måste byggas intill befintlig bebyggelse för att få dispens från strandskyddet i så kallade LIS-områden.

  På många ställen vid vattendrag finns det inga fritidshus att bygga intill och det gör att det blir helt omöjligt att få bygga nytt där.

  Markägare har vid flera upprepade tillfällen framhållit att reglerna behöver ändras så att kommunerna får större inflytande över strandskyddsdispenser.

  Något sådant förslag finns dock inte alls trots att kommunerna vet bäst vilka strandnära områden som är viktiga att bygga fritidshus i för att verkligen främja landsbygdens utveckling i framtiden.

  Reglerna om strandskydd bör ändras få fort som möjligt och Länsstyrelsen bör inte ha någon rätt att överpröva. Låt kommunen få bestämma strandskyddsdispenserna.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.