Betalat privat väg - avstyckning av tomter bredvid

4k läst  15 svar

 1. C
  Medlem Nivå 4
  Den som du köpte din fastighet av byggde vägen med stöd av servitutet. Då blev vägen tillbehör till den fastighet som numera är din enligt jordabalken (1970:994) 2 kap. 1 §: "Till en fastighet hör även en sådan byggnad eller annan anläggning som är uppförd utanför fastigheten, om den är avsedd för stadigvarande bruk vid utövandet av ett servitut till förmån för fastigheten och inte hör till den fastighet där den finns."

  När nästa tomt avstyckas och behöver använda din väg kommer ett servitut avseende vägområdet (marken) att bildas i avstyckningen enligt fastighetsbildningslagen (1970:988) 10 kap. 5 §. I samma förrättning görs även en fastighetsreglering berörande din fastighet och styckningslotten, som därigenom, med stöd av 5 kap. 1 §, erhåller ett ytterligare servitut i själva vägen (anläggningen) som tillhör din fastighet. När man avstår någonting i en fastighetsreglering har man alltid rätt till ersättning.

  Rättsfall ur Handbok FBL:
  I 82:13 (Svea HovR) uppläts i samband med avstyckning genom fastighetsreglering rätt för styckningslotten att använda befintlig väg på grannfastigheten för utfart. Vägen hade anlagts med stöd av ett utfartsservitut av ägaren till en tidigare gjord avstyckning. Vägen var alltså tillbehör till annan fastighet än den där den var belägen. Hovr. ansåg att servitutsrätten borde innefatta dels rätt att utnyttja markområdet, dels rätt att utnyttja den på markområdet befintliga vägen. Både den fastighet till vilken vägen var tillbehör och den fastighet där vägen var belägen blev alltså tjänande.


  De som gör mycket markaffärer (skogsbolag) känner till detta och vill gärna komma runt det för att underlätta sin framtida verksamhet. Om någon vill bygga en väg över bolagets mark vill bolaget gärna att tomter som bolaget låter bilda i framtiden ska få nyttja vägen. Det finns exempel på att någon fått vägservitut över bolagsmark och i ersättningsbeslutet står det att ersättningen utgörs av ett visst antal kronor samt den väg som byggs. När servitutshavaren bygger vägen anses den tillfalla bolaget som en del av ersättningen och det är fritt fram för bolaget att fortsätta bilda tomter utan krångel (såvida inte den som byggde vägen tar det till domstol och lyckas få upplägget ogiltigförklarat på något sätt).
   

Logga in för att se högupplösta bilder och få möjlighet att ställa frågor. :love: