Byggahus.se

Åtgärdat fel har återkommit

 1. M
  Medlem · 1 inlägg

  Mamaja

  Medlem
  Hej!

  Vilket ansvar och hur länge har en byggare ansvar för det arbete som de har utfört? När vi hade flyttat in i vårt hus för 8 år sedan så upptäcktes ett doltfel, svartmögel på innertaket på vinden. Säljaren anlitade en byggfirma som åtgärdade detta genom att byta ut innertaket på vinden samt gjorde en förändring på taknocken som skulle förhindra att vatten rann in därifrån. Nu har vi återigen mycket mögel på innertaket. Problemet återkom trots åtgärder. I somras kontaktade vi byggfirman som kom och tittade på hur det såg ut. Han rekommenderade att vi med "träbitar" skulle trycka ut innertaksskivorna som buktar ner ganska mycket och täcker för en stor del av ventilationen. Det gjorde vi, men nu ser vi att det är fullt med fukt på ena sidan på vinden (så var det för 8 år sedan också) och mer svartmögel, så hans rekommendation har inte hjälpt. Vad har vi för rätt till hjälp?
   
 2. P
  Medlem · 548 inlägg

  Re: Åtgärdat fel har återkommit

  Om det är konstruktionsfel på huset så är det väl minst 10 år som gäller?
   
 3. C
  Medlem · 611 inlägg

  carlssoni

  Medlem

  Re: Åtgärdat fel har återkommit

  Om avtalet är baserat på ABS 95, vilket är troligt, och 10-årigt konsumentskydd finns gäller inte konsumenttjänstlagen (ktjl 3§ 2 st).
  Då skall detta bedömmas efter ABS95. Enligt dessa bestämmelser (kap 5 §§ 6och7) har entreprenören ett garantiansvar för fel under två år från slutbesiktningen. För fel som framträder därefter och inom tio år efter slutbesiktningen har entreprenören ansvar om felet är väsentligt och om beställaren kan visa att felet har sin grund i vårdslöshet.
  Frågan här är således om felet kan anses bero på vårdslöshet. Förmodligen inte gissar jag.
  I så fall bör det inträffade anmälas till den som lämnat byggfelsförsäkringen (Gar-Bo eller liknande). Faller skadan inom ramen för en sådan försäkring gäller visserligen 1/2 bbl självrisk men innebär skadan att taket eller delar därav måste bytas så kommer säkert kostnaden att överstiga detta belopp.

  Om ett fel åtgärdas inom garantitiden så blir det inte automatiskt ytterligare två års garanti på vidtagna åtgärder. Garantin gäller under två år från slubesiktningen och inte längre, om inte annat avtalats.
   
 4. S
  Medlem · 80 inlägg

  Sven2

  Medlem

  Re: Åtgärdat fel har återkommit

  Man måste skilja på garanti och felansvar. Garantin är, med undantag för 6 mån i Konsumentköplagen, en frivillig utfästelse som leverantören ger på sina egna villkor. Det finns inga formkrav för en garanti och ett exempel på att garantier ofta är begränsade är att titta på amerikanska garantisedlar som tydligt anger "Limited Warranty", alltså "begränsad garanti". Så tydlig behöver dock inte en svensk leverantör vara (ännu iallafall) enligt svensk rättstradition. Vad garantin dock alltid innebär är att bevisbördan för felet ligger hos säljaren. Utan garanti ligger bevisbördan för felet hos köparen. Har man exempelvis tre års felansvar enligt Konsumentköplag/Konsumenttjänstlag men bara två års garanti innebär det att bevisbördan för de första två åren ligger hos säljaren, men hos det tredje året hos köparen. Som köpare, och konsument, får man plocka de bästa bitarna ur lagstiftningen och avtalet (om sådant finns).

  Det lät lite märkligt att svartmöglet på vinden skulle ha godkänts som ett dolt fel. Uppstod det genom felkonstruktion först en tid efter köpet??? Enligt Högsta Domstolens rättsfall finns exempel på en köpare som ej kunde åberopa dolt fel pga att det saknades inspektionslucka. HD anser att man får se till att en sådan lucka sågas upp.
  Har felet godkänts som ett dolt fel är det bara att "gratulera", men det kanske skedde i godo med säljaren?

  Det som tidigare i denna tråd har sagts om tvåårigt felansvar gäller inte arbete på fast egendom, där gäller hela 10 år. Finns det någon garanti, något standardavtal, etc. så kan detta aldrig ta bort det 10-åriga felansvaret.  

  === Urdrag ur Konsumenttjänstlagen ===

  Reklamation

  17 § Vill konsumenten åberopa att tjänsten är felaktig, skall
  han underrätta näringsidkaren om detta inom skälig tid efter
  det att han märkt eller borde ha märkt felet (reklamation).
  Underrättelse som sker inom två månader efter det att
  konsumenten märkt felet skall alltid anses ha skett i rätt tid.
  Reklamation får dock inte ske senare än tre år eller, i fråga
  om arbete på mark eller på byggnader eller andra anläggningar
  på mark eller i vatten eller på andra fasta saker, tio år efter
  det att uppdraget avslutades, såvida inte annat följer av en
  garanti eller liknande utfästelse.

  Har näringsidkaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot
  tro och heder, får reklamation alltid ske inom tio år efter det
  att uppdraget avslutades.

  Har meddelande om reklamation lämnats in för befordran med post
  eller avsänts på annat ändamålsenligt sätt, anses reklamation
  ha skett när detta gjordes. Lag (2005:61).

  18 § Reklamerar konsumenten inte inom den tid som följer av 17 §,
  förlorar han rätten att åberopa felet.

  === Slut på urdrag ===

  Jag skulle rekommendera läsning av Konsumentverkets populärvetenskapliga sammanställning av Konsumenttjänstlagen http://www.konsumentverket.se/Documents/konsumentratt/konsumenttjanstlagen.pdf

  Observera det krav på skyndsamhet som finns vid reklamation, det kan vara avgörande för om du skall kunna reklamera felet.

  Sedan har jag upptäckt att det kan finnas andra källor till svartmögel på vinden, speciellt om det inte är jämnt fördelat utan samlat på olika ställen. Undersök vad du har under de drabbade ställena? Här har t ex en kakelugnsinstallatör gjort ett dåligt tätningsjobb efter installation av en skorsten. Fuktig luft har vandrat från vardagsrummet, vid skorstensgenomföringen, och orsakat svartmögel på takstolar och råspont på sidovinden, precis vid skorstenen. Vår otäta vindslucka medför att vi har svartmögel på råspont och takstolar ovanför luckan. Demontering/montering av taklister vid renovering utan att täta vid ojämnheter pga buktiga väggar, kan medföra att fuktig luft tränger upp efter väggarna och ut på sidovindarna och orsaka lokala mögelangrepp. Listan kan göras längre.

  Min poäng här är att du givetvis bör ta en kamp mot hantverkaren, men möglet kan även till större eller mindre del ha andra orsaker och om du inte utesluter/åtgärdar detta så kommer problemen tillbaka även om dom åtgärdas nu.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.