Byggahus.se

Alla: Husbygge och miljö

 1. R
  Ingenjör & spadjon · Nivå 18
  Har ert parti något förslag på hur man skall få husen som byggs att belasta miljön mindre och få nyproduktion att bli energisnålare?

  Bidrag för att isolera, installera bergvärme?
   
 2. Mats Green
  Bostadspolitisk talesperson Moderaterna Nivå 1
  Vi är öppna för hårdare politiska krav vad gäller bostadens miljöpåverkan utifrån principen om teknikneutralitet.
   
 3. Roger Hedlund
  Riksdagsledamot Sverigedemokraterna · Nivå 3
  Hej Robert-san01!

  Ett hållbart byggande skapas bland annat genom att ha framförhållning i bostadspolitiken så att vi bygger på långsikt istället för den kortsiktighet vi ser från regeringen och Alliansens sida nu.
  Att bygga miljövänligt har visat sig i längden vara mer ekonomiskt vilket är viktigt att lyfta fram för att öka intresset för hållbart byggande hos både konsumenter och byggbolag. Kombinerat med standardiseringar inom byggande och gemensamma byggregler i Norden, som Sverigedemokraterna driver, skulle priserna sjunka på byggmaterial och mer fokus skulle kunna ges på gemensamma lösningar och där med miljöfokus.
   
  • Laddar…
 4. Maria Kjellberg
  Sakkunnig/Kommunalråd Miljöpartiet Nivå 1
  Miljöpartiet vill åstadkomma en hållbar och cirkulär bygg- och bostadspolitik för att säkerställa kommande generationers tillgång till levande natur och mångfald, såväl i staden som i samhället i övrigt. Detta ställer krav på att offentliga aktörer som exempelvis kommuner och regioner långsiktigt ska utveckla och använda sitt ägarskap av mark på ett hållbart sätt för att det växande samhället ska värna och utveckla den biologiska mångfalden. Exempelvis stärka skyddet av jordbruksmark generellt och införa förbud mot exploatering av högkvalitativ jordbruksmark.


  Mot bakgrund av att ungefär hälften av nyproducerade byggnaders klimatpåverkan sker under byggprocessen utifrån bl.a materialval finns det skäl att ta fram styrmedel som leder mot mer klimatsmart byggande under planerings- och byggprocessen.


  Städer och samhällen står inför stora utmaningar när det gäller strategisk planering och omställning till fossilfria samhället och till klimatförändringarna. Vi vill att kommunernas skadeståndsansvar ska utökas från 10 till 20 år, och att VA-taxan i högre utsträckning ska kunna finansiera förebyggande åtgärder. Klimatanpassningsåtgärder ska utformas så att de bidrar till mervärden i stadsmiljön. Det krävs även förenklingar och möjliggörande för kommunal- och privat medfinansiering för åtgärder som förebygger översvämningar och andra åtgärder för att möta klimatförändringar.


  • införa minimikrav på byggnaders miljöbelastning som utgår från ett livscykelperspektiv

  • Klimatdeklaration av nya byggnader ska införas. Energikraven i plan- och bygglagen kompletteras med en deklaration av byggnaders klimatbelastning ur ett livscykelperspektiv.

  • Ett nationellt mål att minst hälften av alla bostäder i flerbostadshus 2025 ska byggas med trästomme.

  • Underlätta för småskalig och förnybar energiproduktion och lagring i fastigheter.

  • Utöka kommunens ansvar för detaljplaner och bygglov från 10 till 20 år vad gäller skadeståndsansvar vid översvämning, ras, skred och erosion gentemot enskilda och företag.

  • Förtydliga kommunernas möjlighet att använda VA-taxa till dagvattenhantering och andra åtgärder för att förebygga och hantera översvämningar.
   
 5. Hemmakatten
  Medlem · Nivå 19
  Gods synpunkter, men detta innebär (väl) ökade kostnader för kommuner och byggherrar.
   
 6. R
  Ingenjör & spadjon · Nivå 18
  Varför skall endast hälften av alla flerbostadshus ha trästomme? Upp till 8 våningar finns inget som hindrar att använda trästomme.
   
 7. Maria Kjellberg
  Sakkunnig/Kommunalråd Miljöpartiet Nivå 1
  Ja, Miljöpartiet har inga problem med detta. Men vår bedömning är att man får äta elefanten i bitar.
   
 8. Ola Johansson
  Riksdagsledamot Centerpartiet Nivå 2
  Livscykelanalyser ger svar på en byggnads klimatpåverkan från byggande under hela dess livslängd till rivning. Med krav på en sådan så kan vi få fram mer träbyggande, men även en omställning av betongindustrin. Alla byggmaterial behövs, men miljöpåverkan har stor betydelse
   
 9. R
  Ingenjör & spadjon · Nivå 18
  Nu är arbetskraft och materiel mycket billigare i Europa. Hur resonerar SD om sänkta materielpriser då ni vill helst att Sverige skall gå ut ur EU?
   
 10. R
  Ingenjör & spadjon · Nivå 18
  Det är naturligtvis bra med materiel som har låg LCI. Men är inte den stora påverkan mer beroende på hur mycket energi som huset behöver under dess livstid?
   
 11. Caroline Szyber
  Riksdagsledamot Kristdemokraterna · Nivå 3
  Vi har tittat på den tyska modellen med energisparlån för att främja energisnåla lösningar. Det viktiga är att premiera goda initiativ från branschen snarare än att komma med pekpinnar.
   
 12. R
  Ingenjör & spadjon · Nivå 18
  Inga som vill ge extra bidrag för energiförbättrande åtgärder?
   
 13. Johan Löfstrand
  Riksdagsledamot Socialdemokraterna Nivå 1
  Ökat fokus på miljömässig hållbarhet i byggprocesser och byggmaterial är viktigt. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har initierat åtgärder för att främja hållbart byggande. Regeringen har även infört ett statligt stöd för innovativt och hållbart bostadsbyggande. Dessutom har ett nationellt informationscentrum inrättats för att främja energieffektivt byggande och renovering, användning av hållbara material och låg klimatpåverkan. Regeringens investeringsstöd har en bonus för de som bygger extra klimatsmart.
   
 14. H
  Medlem · Nivå 18
  Som byggnadsarbetare och utbildad byggnadsingenjör från Finland (motsvarar nästan civilingenjör) så är jag ju väl medveten om att kraven på energisnålhet redan är så högt satta både här och i Sverige att det blir mycket svårt (kanske omöjligt) i praktiken att bygga på ett sätt som är fuktsäkert i längden. Till exempel bygger moderna konstruktioners fuktsäkerhet på antagandet att fuktspärren på insidan är tät och det vet ju varje byggnadsarbetare att den inte är i verkligheten i alla fall inte efter 50 år. De här problemen ser vi ju redan i form av ökande mängd fuktskador och mögelproblem.

  Det finns också indikationer på att kortare livslängd på husen och ökad åtgång av isoleringsmaterial och avancerade ventilationsmaskiner som är mer eller mindre obligatoriska och ofta har dålig livslängd kan äta upp den miljövinst man får med tjockare isolering flera gånger om.

  Hur skulle det vara med litet andra miljösparande åtgärder i stället för att ständigt isolera mera?
  Kanske rentav pruta isoleringskraven till den nivå som gällde kring är 2000 för att kunna öka hållbarheten på husen och därmed minska miljöbelastningen?

  Exempel på andra förbättringsmöjligheter:
  -Få folk att sluta bygga glasväggar och överstora fönsterfasader som ju alla som har räknar U-värden vet att stjäl enorma mängder värme
  -Förbättra livslängden på husen
  -Gynna förnyelsebara byggmaterial och material som går att underhålla och reparera i stället för att byta ut allt.
  -Gynna uppvärmning med solenergi och ved och andra förnyelsebara energikällor

  Bara en tanke........ men vi behöver mer forskning.