Ekonomi

Vi behöver bygga ett helt nytt Stockholm

Boverket skruvar upp behovet av nya bostäder.

Antal färdigställda bostäder och befolkningsökning 2012-2015 (tusental).

Antal färdigställda bostäder och befolkningsökning 2012-2015 (tusental). Källa: SCB.

Förra året gick Boverket ut med att vi behöver bygga en halv miljon bostäder för att hela befolkningen ska ha någonstans att bo framöver, men nu skruvas de siffrorna upp ytterligare. Myndighetens senaste analys visar att vi behöver 710 000 nya bostäder de närmaste tio åren, varav 440 000 av dessa behöver vara på plats redan om fyra år. Det innebär en genomsnittlig årstakt om 88 000.

- Orsaken är dels den förväntade befolkningsökningen framöver och dels att byggandet de senaste åren inte ökat i tillräcklig omfattning för att svara mot behoven, skriver Boverket i en rapport och jämför situationen med att vi behöver bygga ett helt nytt Stockholm de närmaste fem åren för att tillgodose behoven.

Analysen bygger dels på det latenta behovet, dels på Statistiska Centralbyråns senaste befolkningsprognos som visar att vi kommer att ha en befolkningsökning på 1,2 miljoner på tio år.

Boverket skriver att de byggbehovsvolymer det handlar om inte har producerats i Sverige sedan miljonprogrammets dagar och att volymerna är helt andra än de som producerats i Sverige de senaste par decennierna. De påtalar också att byggbranschen är en mycket konjunkturkänslig bransch vilket innebär en utmaning då det förestående byggbehovet inte bara är stort utan dessutom gäller över en längre tidsperiod.

Slutligen kommenterar myndigheten det latenta behovet.

- Det latenta behovet sedan 2012 uppgår till ca 100 000 bostäder och effekterna av detta i form av bostadsbrist och trångboddhet är väl synliga. Enligt Boverkets senaste prognos över antalet färdigställda bostäder i år och nästa år kommer 95 000 nya bostäder att tillkomma under 2016-2017 att jämföra med byggbehovet om 88 000 årligen. Denna diskrepans innebär att dagens problem riskerar att öka ytterligare.