Svensk bomarknad fortsätter oroa EU

Trots ett godkänt generellt betyg för svensk ekonomi är bolånen fortfarande något som oroar EU-kommissionen, de ger regeringen flera förslag på förbättringsarbete.

I februari i år höjde EU-kommissionen en varningsflagga för Sverige då de ansåg att det fanns en förhöjd risk för makroekonomisk obalans på grund av svenskarnas höga bolåneskulder. En fördjupad granskning har nu genomförts och i den redovisas både positiva och negativa förändringar.

Sveriges ekonomi får ett gott betyg överlag. Men bolåneskulderna och de höga huspriserna är fortfarande i blåsväder även om kommissionen anser att arbetet med dessa rör sig åt rätt håll. De vill dock att regeringen ägnar mer uppmärksamhet åt skuldsättning vid fastighetsinvesteringar samt ansvarsfull långivning.

"Hushållens höga skuldsättning innebär förhöjd risk för den makroekonomiska stabiliteten genom att göra hushållens balansräkningar känsligare för negativa chocker, som prisfall på hus, en utdragen period av låg tillväxt eller en realräntechock", skriver kommissionen.

De uppmanar till noga övervakning, förhöjda amorteringskrav och stöd för användningen av fast ränta när det kommer till bolån. De anser också att regeringen bör främja konkurrens i byggsektorn och lätta på regleringen av hyresmarknaden.