Juridik, Ekonomi

Strid om bygglov upp i högsta instans

En tomtägare får i högsta instans avslag på sitt bygglov och en av anledningarna är poolen och markutfyllnaden kring denna.

Huset skulle byggas på Lidingö.

Huset skulle byggas på Lidingö.

Det är inte alla tvister som tar sig hela vägen till högsta instans i vårt rättsväsende men ett planerat husbygge på Lidingö har gjort det. Efter att ha stridit för sitt bygglov i två års tid i både byggnadsnämnden, länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen tar det nu stopp i högsta instans. Mannen, som fick rätt i mark- och miljödomstolen,  uppger till domstolen att han tagit hänsyn till hur andra större hus ser ut i Stockholms innerskärgård, men mark- och miljööverdomstolen håller inte med. Poolen och markförhållandena kring denna utgör en stor bromskloss.

Så här skriver Mark- och miljööverdomstolen: "Mark- och miljööverdomstolen instämmer i den bedömning som nämnden och länsstyrelsen har gjort i fråga om hur byggnaden avses att anpassas till omgivande mark. Av ritningarna som hör till ansökan framgår vidare att även poolen och området runt denna kräver omfattande markutfyllnader. I vart fall kan de planerade markutfyllnaderna kring huset och poolen inte anses vara förenliga med kraven i 2 kap. 6 § PBL och områdesbestämmelserna. Redan mot denna bakgrund kan det sökta bygglovet inte beviljas och överklagandet ska därför bifallas."

De anser också att själva huset är för dåligt anpassat till tomtens förutsättningar och att byggnaden inte ger en god helhetsverkan. Historisk tradition och innerskärgårdskaraktär uppges gå först och därmed är sista ordet sagt i denna långdragna bygglovstvist.

Källa: Dagens Juridik