Ekonomi

Regeringens bostadspolitik får kritik från expertråd

Finanspolitiska Rådet levererar ett par kängor till regeringen och föreslår förändringar som rör bostadsmarknaden.

Finanspolitiska rådet kritiserar regeringens finanspolitik och kommer samtidigt med flera förslag som rör bostadsområdet. Deras bild av regeringens budget är att den försvagar finanserna vid en tidpunkt då det finanspolitiska ramverket säger att man bör agera tvärtom. Och som lösning på detta önskar man en finanspolitisk åtstramning.

- I rådande konjunkturläge väljer regeringen att i år försvaga de offentliga finanserna. Detta är uppseendeväckande och regeringen bör motivera sin politik samt förklara hur den kan vara förenlig med det finanspolitiska ramverket, skriver Finanspolitiska Rådet i sin sammanfattande rapport.

Rådet har till uppgift att fungera som en oberoende och kritisk granskare av regeringens politik, så att det kommer den här typen av rapport är i sig inget uppseendeväckande. Men desto mer intressant är det faktum att de i rapporten föreslår slopat ränteavdrag och höjd fastighetsavgift som dellösningar. De skriver bland annat att detta både skulle fungera som finanspolitisk åtstramning och samtidigt dämpa hushållens ökande skuldsättning och de stigande bostadspriserna.

- En mer åtstramande aktiv finanspolitik skulle också kunna bidra till ökad makrofinansiell stabilitet. Rätt utformad strukturpolitik, t.ex. lägre ränteavdrag och en högre fastighetsavgift, kan dämpa både bostadspriser och hushållens skuldsättning, skriver de i rapporten.

Vidare föreslås en gradvis övergång mot marknadshyror kombinerat med en utbyggnad av bostadsbidragen. De vill även införa en engångsskatt på fastighetägarnas kapitalvinster. Man motiverar detta så här:

- Vår kalkyl av de kortsiktiga fördelningseffekterna visar att en övergång till marknadshyror visserligen skulle höja hyrorna något mer för hushåll i högre inkomstlägen, men att hushåll med lägre inkomster skulle drabbas hårdare räknat i procent av disponibel inkomst. En övergång mot marknadshyror bör därför kompletteras med andra åtgärder, exempelvis utbyggda bostadsbidrag. Samtidigt skulle en övergång mot marknadshyror ge kapitalvinster för fastighetsägarna. En engångsbeskattning av fastighetsägarna skulle kunna bidra till att finansiera höjda bostadsbidrag.