Det råder obalans på bostadsmarknaden

Det råder obalans på bostadsmarknaden

Det är stor efterfrågan och högt tryck på centralorter och storstäder, men överskott av bostäder på glesbygden.

290 kommuner har fått svara på en omfattande enkät från Boverket gällande läget på bostadsmarknaden. Resultatet ger en övergripande bild av Sveriges bostadsmarknad och i år har de även fått svara på huruvida de anser det råda balans eller obalans.

I undersökningen uppger 98 kommuner att de har balans gällande utbud och efterfrågan på bostäder. Inte så oväntat ser det annorlunda ut i storstäderna - där är efterfrågan stor på alla typer av bostäder och utbudet räcker långt ifrån till. Det här problemet återfinns dock inte bara i storstäderna, hela 157 kommuner uppger att de har ett underskott av bostäder.

- Många kommuner anger att de har ett underskott i de centrala delarna men inte i övriga delar, kommenterar Boverket rapporten.

Endast 35 anser sig ha ett överskott. Främst kommuner på glesbygden som haft stark industri men som fått varsla eller lägga ner.

Även bostadsbyggandet har undersökts. Resultatet visar att det generellt sett har ökat under 2013, men också att det under åren 2008-2013 varierat kraftigt på grund av svängande konjunktur. Dock påbörjades hela 50 procent fler bostäder under 2013 än under året före.

Framför allt ökar byggandet i storstäderna. Dock är det fortfarande från låga nivåer och på många håll i landet ökar det inte alls.

- På många håll hamnade bostadsbyggandet under förväntningarna. I Norrbotten påbörjades preliminärt knappt 200 bostäder, långt under de förväntade 950. Även i Blekinge, Skåne och Halland hamnade byggstarterna långt under förväntan. Uppsala och Örebro län sticker ut med ett omfattande byggande, preliminärt 1 700 respektive 1 100 påbörjade bostäder, sammanfattar Boverket.