Lagrådet kritiserar nya gatukostnadsförslaget

Även Lagrådet är kritiska mot förslaget om gatukostnader som tas ut som taxa vid bygglovsansökan.

Lagrådet väljer att rikta kritik mot det förslag som nyligen presenterades där gatukostnader skulle bli en del av taxan vid bygglovsansökan i de kommuner som nyttjar gatukostnadssystemet. Myndigheten anser att det inte går att utröna huruvida det skulle ha den effekt man önskar.

"Lagrådet konstaterar att innebörd och konsekvenser av förslaget är svåra att bedöma. Detta sammanhänger delvis med att man inte vet något om de framtida kommunala taxorna, vilka av allt att döma måste bli både innehållsrika och komplicerade. Lagförslaget är knapphändigt när det gäller utformningen av taxorna, både vad gäller förutsättningar för avgift, vilka kostnader som ska räknas med och hur stor avgift som ska kunna utgå i olika fall. Det är därför osäkert hur det nya systemet kommer att slå för enskilda fastighetsägare."

De skriver att förslaget måste kompletteras och få ytterligare beredning innan det kan användas som grund till ny lagstiftning. Villaägarnas Riksförbund håller med och säger samtidigt att det är bättre med ett system där gator finansieras via skattsedeln.

- Släng förslaget om en gatukostnadstaxa i papperskorgen. Arbeta istället in de delar av lagförslaget som ökar tryggheten för bebyggda fastigheter i dagens regler, säger Lena Södersten som är förbundsjurist på Villaägarna.