Ekonomi

KI: "Svenska huspriser är inte övervärderade"

Konjunkturinstitutet går emot strömmen och menar att svenska huspriser inte alls är överdrivna. De tror inte heller på någon bostadsbubbla. Detta går stick i stäv med tidigare analyser från såväl Boverket, Finanspolitiska rådet och flertalet banker, där bland annat en utredning pekar på att svenska huspriser är övervärderade med 15 procent.

Konjunkturinstitutet skriver följande i sin rapport: "Konjunkturinstitutets bedömning är att bostadspriserna i huvudsak kan förklaras av utvecklingen av ett antal fundamentala faktorer, som ränta, skatter, hushållens inkomster och byggkostnader. Givet den prognostiserade utvecklingen av dessa faktorer är ett nära förestående stort prisfall mindre sannolikt."

De gör också bedömningen att något prisfall inte är att vänta de kommande två åren, de tror istället på en svag prisuppgång.

Skulle ett prisfall ändå ske kommenterar de detta på följande vis: "Om ett prisfall i storleksordningen 20 procent ändå skulle inträffa påverkas hushållens konsumtion, bostadsinvesteringarna och därmed konjunkturen negativt. Konjunkturinstitutets bedömning är dock att ett isolerat husprisfall har relativt begränsade realekonomiska effekter och att det finansiella systemet då är motståndskraftigt."