Här står partierna i småhusfrågorna

Partisymbolerna. Vad ska du rösta på?

Partisymbolerna. Vad ska du rösta på? Grafik: Marlén Eskilsson

Husköpet är ofta den största investeringen vi gör i våra liv och de bostadspolitiska frågorna påverkar vår plånbok och vår vardag i mycket stor utsträckning. Valet i september närmar sig med stormsteg, så vad tycker egentligen de olika partierna i småhusfrågorna?

Det politikerna beslutar i småhusfrågorna påverkar alla husägares vardag. En liten höjning av skatten på el kan ge stora hål i plånboken, medan för få påbörjade bostäder pressar upp priserna för den som ska köpa hus.

Byggahus.se har kartlagt var alla partierna i riksdagen står nu inför valdagen den 14 september 2014 i åtta brännheta småhusfrågor:

  1. Bristen på tomtmark
  2. Dåligt med jobb på landsbygden
  3. Energikrav
  4. Elpriserna
  5. Kärnkraft
  6. Rot och Rut
  7. Fastighetsavgiften
  8. Bolånemarknaden

1. Nybyggnad och bristen på tomtmark

Det har byggts för lite i Sverige under många år nu. Även om kurvan pekar uppåt så är det fortfarande från en väldigt låg nivå, och alldeles för få bostäder sett till befolkningsökningen. En stor bidragande orsak till detta är bristen på tomtmark. Hur vill partierna lösa detta?

Alliansen gemensamt: Vill öka tillgången på byggklar mark bl a genom en viss uppluckring av strandskyddet, ge kommunerna drivkrafter för att släppa mark för bostadsbyggande, med mera.
M och Sd: Anser att bristen på tomtmark både är ett kommunalt och statligt problem som kräver åtgärder från båda håll. Anser även att strandskyddet bör lättas, M poängterar dock att detta ej bör ske i de mest exploaterade lägena.
Fp: Det behövs mer tillgänglig tomtmark, Fp avvaktar resultatet från Boverkets utredning där konkreta förslag kommer ges till kommunerna.
Mp: Positiva till att frigöra mark för hyresrätter i takt med att kommunikationer byggs ut.
C och S: Kommunerna ska själva bestämma över sin markpolitik.
Kd: Ja, men avvaktar resultat från Boverkets undersökning av planeringssystemet för att undersöka konkreta åtgärder.
V: Anser att kommunen oftare bör avstå att sälja mark och istället upplåta den till tomträtt.                                                        

2. Dåligt med jobb på landsbygden

På landsbygden finns ofta både hus och ledig mark, men inga jobb. Hur ställer sig partierna till att lokalisera arbetsplatser till landsbygden där det finns bostäder? 

Alliansen gemensamt: Vill bygga nya stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö samt  fortsatt bygga ut järnvägen i Norra Sverige. Möjliggör för människor att bo på landsbygden och arbeta i staden. (Sverigebygget).
M: Nämner ej etablering av företag på landsbygd. Däremot regelförändringar och sänkt sjuklöneansvar för företag som redan finns där så att de kan anställa fler samt bättre kommunikationer.
C, Fp, Kd, Mp och Sd: Positiva till decentralisering av myndigheter. C vill göra det enklare att starta företag och Fp och Sd förordar bättre kommunikationer och ett gott näringslivsklimat.
S och V: Vill arbeta för fler jobb i hela landet genom regional tillväxtpolitik. V vill även slopa sjuklöneansvaret för små företag. 

3. Energikrav

Byggs det tillräckligt energieffektivt, eller bör kraven skärpas ytterligare? 

C, Fp och Mp: Positiva för ytterligare skärpningar.
S: Är för högre krav, nationella regler samt förbud mot direkt fossil uppvärmning vid nybyggnation.
V: Är för högre krav, anser även att kommunerna bör få ställa krav utöver BBR, vill införa upprustningsstöd och investeringsstöd.
Kd: Anser att nyligen genomföra höjningar är tillräckliga i nuläget och att koldioxidskatten är ett effektivt styrmedel.
M: Avvaktar Boverkets utredning om skärpta energikrav som nu är på remiss.
Sd: Negativa till skärpa energikrav, önskar samlade energikrav för Norden och informationsinsats för energisnålare leverne.

4. Elpriserna

Elen är en av de största utgiftsposterna för husägare och elpriserna stiger ständigt. Hur vill partierna åtgärda detta? 

Mp: Vill underlätta för de som vill ha egen elproduktion, samt göra det lönsamt att satsa på solceller. Vill även minska Sveriges energianvändning.
M: Vill på sikt ersätta befintlig kärnkraft men anser inte att Sverige idag har tillräckligt bra alternativ, vill även stärka vattenkraften och satsa på förnybar energi. De anser att detta ska leda till tryggare elförsörjning.
Fp: Vill med klimatneutral el och kärnkraft verka för en stabil elförsörjning till konkurrenskraftigt pris.
S: Vill ha blocköverskridande överenskommelse om energipolitiken för att trygga tillgången på el.
V: Vill bygga bort elnätets flaskhalsar, bygga ut förnybar energi, positiva till nettodebitering av el och lagring av energi.
C: Vill behålla och utveckla elcertifikatsystemet.
Sd: Vill rusta upp kärnkraftreaktorerna för att få en pålitlig källa till el.
Sd: Har idag inget förslag inom detta område.

5. Kärnkraft

Kärnkraften står idag för 40 % av Sveriges elproduktion, men flera reaktorer börjar bli utdaterade. Vilka partier anser att kärnkraft är en bra lösning som vi bör investera i, och vilka anser att den bör avvecklas?

Kd, Sd och Fp: Vill utveckla kärnkraften.
M: Positiva, vill byta ut de gamla reaktorerna. Vill dock avveckla på sikt när tillräckligt bra alternativ finns tillgängliga.
C och Mp: Negativa till kärnkraft och vill fasa ut den. Strävar efter 100 % förnybar energi.
S och V: Vill fasa ut kärnkraften.

6. ROT och RUT

ROT- och RUT-avdraget har varit omdebatterat både positivt och negativt sedan det infördes. Var står politikerna när det kommer till ROT och RUT?

M: Nöjda med nuvarande system.
C, Mp och Fp: Vill utveckla ROT och RUT så att det omfattar mer.
Sd och Kd: Vill utveckla RUT-avdraget till att omfatta mer.
S: Vill halvera maxavdraget för RUT.
V: Vill tidsbestämma ROT, sänka maxavdraget till 15 000 kr och koppla avdraget till energieffektivisering, V vill även avveckla RUT.

7. Fastighetsavgiften

Fastighetsskatten är borta och numera betalar husägare istället en kommunal fastighetsavgift. Hur ser partierna på fastighetsavgiften? Vill de höja eller sänka den? Eller kanske till och med återinföra fastighetsskatten? 

C, M, Mp, Fp, S och Sd: Nöjda med nuvarande system.
Kd: Vill avskaffa taxeringssystemet men är i övrigt nöjda.
V: Vill höja fastighetsskatten för småhus med ett taxeringsvärde över 3 miljoner kronor, samt utöka begränsningsregeln till att gälla alla.

8. Bolånemarknaden

Flera myndigheter har uttalat sig i oroande ordalag kring de stigande huspriserna och hushållens skulder. Men hur vill de olika partierna reglera bolånemarknaden? 

S och Fp: Har inga förslag på ytterligare regleringar.
C: Fokus på avdragsgillt bospar för unga och sänkta flyttskatter.
Sd: Förespråkar amorteringskrav.
Kd: Förordar inget amorteringskrav men önskar sund amorteringskultur genom samtal mellan bank och kund. Anser att bolånetaket behövdes men att det är ett trubbigt instrument.
M: Vill ha sund amorteringskultur och att Finansinspektionen och Riksbanken ska fortsätta arbetet mot detta, vill även ha bättre insyn i hur bolåneräntorna bestäms.
Mp: Vill se över amortreringsreglerna men poängterar att försiktighet krävs vid eventuell förändring av dessa.
V: Öka byggandet av hyresrätter, införa amorteringskrav på nya bolån med belåningsgrad över 75 %, negativa till bolånetaket, vill ha transparent låneavtal som utgår från reporäntan.