Ekonomi

Granskning visar på få sanktionsavgifter och dålig tillsyn

Tillsynsarbetet fungerar undermåligt och antalet ingripanden är för få för att det ska vara långsiktigt hållbart.

Boverkets granskning visar att många kommuner är dåliga på att hålla detaljplaner aktuella och på att sköta sitt tillsynsarbete. När myndigheten sätter ihop statistiken för 2013 går det att utläsa att det finns detaljplaner kvar som följer bestämmelser från före 1987, och att det saknas sanktioner och liknande som skulle pusha på för en uppdatering av dessa.

"Exempel på fel kan vara att kommunen anger planbestämmelser som saknar lagstöd eller hanterar sakägarna fel under planprocessen eller väljer att inte göra en detaljplan där det finns ett uppenbart behov av det. Följs inte lagen av den som är ansvarig för planeringen och planeringsprocesserna, det vill säga kommunerna, faller legitimiteten för systemet", kommenterar Boverket.

Även tillsynsarbetet och sanktionsavgifterna skiljer sig åt stort riket över. Gotland har exempelvis över 200 inneliggande tillsynsärenden medan Norrbotten har cirka 10 stycken. Bristande resurser uppges vara en av anledningarna till att ärenden blir liggande. Tittar vi istället på tillsynsingripanden har Gotland genomfört strax under 30 medan Norrbotten genomfört 8. Flest sker i Jämtland som snittar strax över 50. Kronoberg, Gävleborg, Västmanland och Östergötland ligger i botten. Boverket menar att det inte är långsiktigt hållbart med så få ingripanden. De anmärker även på den låga mängden sanktionsavgifter.

"Trots att reglerna om sanktionsavgifter har ändrats samt att avgifterna tillfaller kommunerna så verkar det finnas ett motstånd eller ovilja att besluta om sanktionsavgifter, en del kommuner anger att avgifterna fortfarande känns orimligt eller besvärande höga. Det är bara tre län som har ett snitt på över tio beslut under 2013", skriver Boverket.

De län som överstiger 10 beslut är Stockholm, Halland och Gotland som redovisar 14, 11 respektive 10 nämndebeslut om byggsanktionsavgifter.