Fortsatt tuff marknad för hustillverkarna

Orderingången på 4 000 påbörjade småhus står fortsatt fast under 2013, och TMF ser ingen ljusning i sikte.

Orderingången för hustillverkarna kvarstår på en mycket låg nivå. Minskningen har dock planat ut och ligger nu stabilt, men eftersom någon ökning inte skymtas har Trä- och möbelföretagen beslutat att prognosen för 2013 ligger kvar på 4 000 påbörjade småhus. 

-Situationen är bekymmersam, inte bara för trähustillverkarna, utan även för leverantörsledet där tillverkare av kök, badrum och andra insatsvaror nu på allvar känner av det usla marknadsläget, säger Gustaf Edgren, branschutveckling trähus på Trä- och Möbelföretagen, TMF.

Det som uppges vara orsaken till den fortsatt låga orderingången är främst världsekonomin, men även dåliga finansieringsalternativ och brist på byggbar mark lyfts i rapporten.

- Därtill behöver vi ha en ny diskussion om finansieringsmöjligheter för nyproduktion av bostäder. Bankernas stresstester av kunders betalningsförmåga med orealistiska räntenivåer, och osakliga driftskostnadskalkyler som inte tar hänsyn till modern byggteknik, är stora stötestenar, avslutar Gustaf Edgren.