Juridik

Föreslår lagändringar för lättnader i strandskyddsreglerna

Utvärderingen av reglerna för strandskyddet är klar och igår presenterades ett förslag.

Boverket har, tillsammans med Naturvårdsverket, haft i uppgift att se över det nya regelverket för strandskydd som trädde i kraft 2009 och 2010. Slutsatsen de kommer fram till är ett förslag om en lagändring som ska göra det enklare att upphäva strandskyddet för mindre sjöar och vattendrag, förutsatt att inventeringar visar att området har liten betydelse för strandskyddets syften. Förslaget innebär också att kommunerna ska få särskilda resurser för att införa lättnaderna.

I samband med detta ska de äldre förordningarna om generella undantag från strandskyddet, som kommuner tidigare använt sig av, sluta att gälla. Myndigheterna menar att dessa gör så att tillämpningen av strandskyddsreglerna skiljer sig över landet.

"Många dispensbeslut anger inte de "särskilda skäl" som ska beskriva varför man i just det här fallet gör ett avsteg från regeln om att man inte får bygga vid en strand. Ytterligare exempel på något som ibland saknas är en bedömning av om planerade åtgärder är förenliga med strandskyddets syften."

Istället ska kommunerna få mer stöd och vägledning.