Ekonomi

Brant ökande byggkostnader

Medlemmen Alexandra Karlsson tillhör de som just byggt hus.

Medlemmen Alexandra Karlsson tillhör de som just byggt hus. Foto: Alexandra Karlsson

Kostnaderna för att bygga nya bostäder i Sverige har ökat brant på 10 år. Men tvärt emot vad många tror är ökningen inte störst i Stockholm och det är inte markkostnader som står för den största delen av ökningen räknat i kronor.

Statistiska centralbyrån (SCB) ger detaljerad statistik hur priserna för nyproducerade bostäder har förändrats. Dock finns inte siffrorna för 2015 ännu, men en jämförelse av 2014 med kostnaderna tio år tidigare visar tydligt den stora ökningen. Konsumentpriserna generellt mätt som KPI ökade bara med 12 procent mellan 2004 och 2014, motsvarande 1 procent per år. Kostnaden för nya bostäder i Sverige har däremot ökat med 70 procent för lägenhet och 62 procent för småhus.

Även kvaliteten på de nya bostäderna har rimligen ökat, men de brant ökade kostnaderna är ändå ett problem både för samhället och för de människor som behöver hitta en bostad.

Ökande byggkostnader för lägenheter

Prisstatistiken täcker 19.000 lägenheter i Sverige under 2014, fördelat på 363 projekt. I genomsnitt var deras totala produktionskostnad 37.800 kronor per kvadratmeter bostadsarea, varav 7.600 kronor var markkostnad. Stockholms län ligger i topp, främst på grund av högre markkostnad, där var totalkostnaden 63 procent högre än de billigast länen.

Jonas Lindmark
Jonas Lindmark

Jämfört med tio år tidigare har totalkostnaden i snitt ökat 70 procent, men ökningen är större ute i landet. Det beror delvis på att markkostnaden inte har ökat lika brant i Stockholm, där den på tio år "bara" har ökat med 85 procent till 10.400 kronor per kvadratmeter. Utanför storstäderna har markkostnaden nästan trefaldigats till i snitt 4.300 kronor per kvadrat. Men framför allt har byggnadskostnaderna i Stockholm på tio år "bara" stigit 47 procent till 33.400 kr/kvadrat, medan de utanför storstäderna ökat 61 procent till 25.600 kr/kvadrat. Göteborg har numera nästan lika höga kostnader som Stockholm, medan Malmö ligger nära snittet för hela riket.

Störst kostnadsökning både i procent och kronor gäller lägenheter i Göteborg. Total produktionskostnad har här ökat med 114 procent på tio år, från 19.800 till 42.400 kronor per kvadrat. Av detta är 7.000 kronor ökad markkostnad och 15.600 ökad byggkostnad. Byggkostnaden för lägenheter i Göteborg har nästan dubblats på tio år, och var 2014 uppe på samma nivå som i Stockholm.

Ökande byggkostnader för småhus

De villor och radhus som finns med i SCB:s kostnadsstatistik kallas "gruppbyggda småhus" och var 3000 nya i Sverige under 2014. I  snitt var totalkostnaden 31.100 kronor per kvadratmeter, varav 8.200 kronor var markkostnad. Byggnadskostnaden per kvadratmeter var därmed i snitt 22.900 kronor vilket är betydligt lägre än för lägenheter. Detta är rimligt bland annat eftersom lägenheterna i snitt är mindre och därmed har större andel kök och badrum, som är dyrare per kvadrat.

Markkostnaden för småhus 2014 var klart högst i Stockholm, 11.800 kronor per kvadratmeter bostadsarea. I länen utanför storstäderna är markkostnaden mindre än hälften, i snitt 5.100 kronor per kvadrat, vilket dock är mer än för lägenheterna i samma län. Skillnaderna i byggnadskostnad mellan storstäderna och övriga Sverige är 4.000 kr/kvadrat, mycket mindre än för lägenheter, vilket troligen beror på att det delvis är samma husfabriker som tillverkar.

Även kostnadsökningarna mellan 2004 och 2014 är lite mindre för småhus än för lägenheter. Snittet för hela Sverige är en ökning av markkostnaden med 148 procent och byggkostnaden med 44 procent, vilket ger en ökning totalt sett med 62 procent.

Stockholms län har haft en mindre total ökning i procent, trots att markkostnaden där ökat från 4.800 till 11.800 kronor per kvadrat bostadsarea, en lika stor ökning i procent. Det beror på att för småhus i Stockholm har byggkostnaden ökat mindre även räknat i kronor, från 19.600 till 24.500 kronor per kvadrat. Tomterna i Stockholms län har alltså i snitt ökat med 7.000 kronor per kvadrat bostad, medan byggnaderna ökat med 4.900 kr/kvadrat. Men detta är undantaget som bekräftar regeln, totalt sett i Sverige är det främst ökade byggnadskostnader som ökat kostnaderna i kronor för nya bostäder, även om markkostnaderna ökat mer räknat i procent.