Dyrt för hussäljare efter att servitut missats i köpehandlingarna

Mäklare glömde ta med servitut i avtalshandlingarna och det slutade med att köparen tog säljaren till tingsrätten.

En säljare har anmält en mäklare till Fastighetsmäklarinspektionen efter att denna missat att ta med två servitut i köpehandlingarna. Säljaren hade informerat mäklaren om servituten, men vid kontraktsskrivning stod dessa inte med. En tid senare kontaktade köparen säljaren och begärde ekonomisk kompensation.

- I början av 2021 återkom köparna via sitt ombud och framställde krav på betydande ekonomisk ersättning för den skada de lidit. Via anmälarens juridiska ombud, bestred anmälaren köparnas krav, varvid köparna väckte talan i tingsrätten. För att undvika risken för att kostnaderna för anmälaren skulle skena i väg, gick anmälaren med på en förlikning med köparna, skriver hussäljaren till Fastighetsmäklarinspektionen.

De har granskat ärendet och det visade sig att det handlade om officialservitut som inte redovisats i köpekontraktet. Dessa servitut fanns inte med hos fastighetsregistret, utan låg i ett riksarkiv, men deras granskning visar också att mäklaren informerats om detta.

Mäklaren försvarar sig med att det inte var helt tydligt att det faktiskt fanns servitut tillhörande fastigheten eftersom dessa inte stod med i fastighetsutdraget.

Men Fastighetsmäklarinspektionen väljer att ge mäklaren en varning. Till sin grund har man bland annat ett domslut från Svea Hovrätt som slår fast att: I praxis har konstaterats att kontrollplikten omfattar även icke inskrivna servitut. Genom att inte kontrollera sådana servitut anses en mäklare ha brustit i sina skyldigheter och varit oaktsam.

- Med anledning av att NN haft kännedom om servituten genom avstyckningsakten anser Fastighetsmäklarinspektionen att NN skulle ha kontaktat Lantmäteriet och kontrollerat uppgifterna om servituten och fört in uppgifterna i köpekontraktet. Mot denna bakgrund är det ostridigt att NN brustit i sin kontrollskyldighet och därmed brustit i sina skyldigheter enligt fastighetsmäklarlagen. Förseelsen motiverar en varning, skriver Fastighetsmäklarinspektionen i sitt beslut.

Dock gör inte detta att säljaren kan begära någon ekonomisk kompensation för den förlikning som uppstod mellan denna och köparen.