Lagrådets svidande kritik mot komplementhuset

Myndighet avstyrker förslaget om ett bygglovsbefriat 25 kvadratmeter stort komplementhus.

Hittills har de flesta röster som hörts om komplementhuset - det upp till 25 kvadratmeter stora bygglovsbefriade hus du ska kunna bygga enbart med anmälningsplikt till kommunen - varit positiva. Boverket uttryckte exempelvis inte några hinder att införa en sådan byggnadstyp. Men nu har lagrådet, den myndighet som granskar förslag före beslut fattas i riksdagen, sett över förslaget och de är långt ifrån lika positiva.

Dels anser de att frågan inte utretts på ett sådant sätt att alla instanser fått den tid på sig som krävs för att se över frågan. Remissen gick exempelvis ut under semestermånaderna i somras och Boverket fick se över frågan under julveckorna. Dels anser de att huset orsakar problem för detaljplanens funktion, för trafiksäkerheten och för grannars rätt att yttra sig och överklaga.

Med dessa ord sammanfattar lagrådet förslaget: “Lagrådet avstyrker förslaget om komplementbostadshus. I den delen har ärendet inte beretts så som föreskrivs i regeringsformen. Vidare är det inte utrett att grannars och närboendes rätt till domstolsprövning är tillgodosedd. Lagrådet kan inte heller styrka övriga förslag om att byggnadsåtgärder ska ska få genomföras utan bygglov och i strid med detaljplan. Förslagen kan inte läggas till grund för lagstiftning utan ytterligare beredning och komplettering. Så ingripande förändringar bör inte göras utan en grundlig konsekvensanalys.”