Isolering, Bygga nytt hus

Isolering när du bygger nytt

Energikostnaderna ökar i stadig takt vilket gör det än mer lönsamt att isolera väl. Den som bygger hus ska se till att få noggrann dokumentation på U-värden för huset man vill bygga.

Det säger Bengt Bengtsson som är byggnadsingenjör och expert på Byggahus.se. U-värdena för hela konstruktionen bör ligga någonstans mellan 0,2 och 0,25.

För att uttrycka isolerförmågan hos en konstruktion eller ett skikt av isoleringsmaterial med en viss bestämd tjocklek, talar man om U-värde, vilket står för värmegenomgångskoefficienten. Denna är ett mått på hur stort värmeflödet blir genom en yta, vid en given temperaturskillnad. Har du t ex en skiva isoleringsmaterial på 1 m2 där temperaturskillnaden mellan skivans bägge sidor är 1 grad C och det uppmäts ett värmeflöde på 0,35 Watt över skrivan, blir U-värdet 0.35 Watt/(C*m2). U-värdet ska vara så lågt som möjligt.

– Man kan i stort sett inte isolera för mycket, säger Bengt. Om man väljer väldigt tjocka väggisoleringar, får man lägre energikostnader. Här får den som bygger hus försöka göra en bedömning av framtida energikostnader. Som det ser ut idag, blir energikostnaderna bara högre och högre. Det här talar ju för att man inte kan isolera för mycket, utan att det är väl investerade pengar.

Man ska dock tänka på att en kraftigt isolerad vägg och bjälklag, ger vissa konsekvenser på den kalla sidan. Vissa konstruktioner kräver viss minimal temperatur på den kalla sidan för att det inte ska uppstå kondens och andra problem. Det finns också en praktisk övre gräns för isolertjocklek som man måste ta hänsyn till.

– Det här tycker jag att man ska anlita en fackman för att överväga i det enskilda fallet, säger Bengt.

Oavsett typ av väggkonstruktion, måste väggen vara omsorgsfullt isolerad, särskilt med hänseende på genomförningar, fönsteranslutningar och andra väggdetaljer. I ett nytt hus med trästomme, ska väggarna ha minst 200 mm isolering och bjälklaget 250 mm, helst mer, med samma isolerkvalitet.
Om man bygger ett hus utav leca (tung stomme), ska man välja typen som kallas isoblock, som på ut- och insida har 10 cm tjock leca och 100 mm cellplast emellan. Det här ger en vägg med ett U-värde på ca 0,25.

En vägg i en villabyggnad idag ska helst ligga under ett U-värde på 0,2. Bjälklaget ska ligga klart under 0,2. En konstruktion som består av lättbetong, 30-35 cm, har förvisso ett U-värde mellan 0,2 och 0,25, men den har dessutom egenskaper som gör att den kan lagra värme. Det tar då också längre tid för värmen att gå ut. Därför ska man inte stirra sig blind på U-värdet, utan ta hänsyn till andra faktorer som har betydelse för energiåtgången.

Men kan man isolera för mycket? En övre gräns finns det naturligtvis.

– Vid en mineralullsisolerad bjälklagskontruktion kan man stanna vid 500-600 mm. Då är det frågan om lösullsisolering.
– Vid en mineralullsisolerad väggkonstruktion, kan man stanna på 300 mm, där man på utsidan kanske lägger till 50-80 mm cellplast som putsbärare.
– Vid isoleringen av grunden stannar man vid 300 mm på en cellplastkonstruktion, platta på mark och 200-300 mm för en mineralullsisolerad torpargrund. En normalt isolerad platta på mark har ungeför 100 mm cellplast i kantbalkarna, vertikalt och horisontellt.

Källarväggar kan isoleras både utvändigt och invändigt. Ska källaren utnyttjas för bostadsändamål krävs ofta en kombination av båda för att få ett behagligt inomhusklimat i källaren.

Liksom kölden vill man också stänga ute ljud. Ljudabsorbenter är ett kapitel för sig. PBL säger att alla mellanväggar i en villabyggnad bör ha en viss bestämd ljudreduktion.

– Väggkonstruktionen bör bestå av 13 mm gipsskiva på vardera sida samt minst 50 mm mineralull för att ge erforderlig ljudreduktion från rum till rum, säger Bengt. Bjälklaget mellan bottenvåning och ovanvåning bör också ha 50 -100 mm mineralullsisolering för att dämpa ljudöverföringar.

Ganska mycket energi passerar ut genom fönstren, eftersom U-värdet i ett fönster är 5-10 ggr sämre i ett fönster än i en vägg.

Det gäller att hela husets konstruktion ska ha ett sammanlagt godtagbart U-värde. Genom energibalansberäkningar räknar man ut ett vägt U-värde för hela konstruktionen, inkl. vägg och glasytor etc. Ofta måste byggherren redovisa en sådan beräkning för byggnadsnämnden i samband med bygglovsansökan. Den som bygger hus kan ställa kravet på sin leverantör att hela konstruktionen ska hålla ett genomsnittligt U-värde på 0,2 - 0,25.