Bygga nytt hus

Byggs få hus trots stort intresse

Småhusbyggandet utgör en allt mindre del i bostadsbyggandet, Boverket undersöker varför.

Trots att många i undersökningar visar att svenska folket föredrar, eller vill bo i, hus så minskar husbyggandet historiskt sett när det ställs i relation till byggandet av övriga bostadstyper. Boverket fastslår i en rapport att småhusbyggandet är lågt: "Småhusbyggandet utgör en sjunkande andel av det totala bostadsbyggandet under hela tidsperioden från 1975."

Rapporten är en delrapport i en större utredning där förutsättningar för ökat byggande av småhus i storstadsregioner undersöks. I rapporten konstateras att det finns outnyttjad kapacitet.

"Bostadssubventioner, skatter och finansieringsvillkor bidrar till att i lägre grad än tidigare premiera köp av nya småhus. ROT-avdragen gynnar kvarboende i befintliga hus. Den begränsade tillgången på mark i centrala lägen i kombination med hög efterfrågan på nya planer för bostadsbyggande gör att kommunerna premierar framtagande av planer för flerbostadshus på bekostnad av planer för småhusbebyggelse, eftersom de senare generellt har lägre exploateringsgrad."

Även de höga markpriserna uppges vara en bromskloss. Tillgången på mark sägs dock vara god, problemet ligger i att den allt som oftast används för att bygga flerbostadshus. Boverket skriver att de kan se ett intresse från kommunerna för småhusbyggande, men att det ännu inte slagit igenom i form av några större volymer.

Arbetet med utredningen är tänkt att slutredovisas senast 29 maj 2015.

- Det blir förhoppningsvis ett tacksamt arbete att utreda eftersom bland annat SEB, Nordea och Villaägarna, årligen presenterar enkäter där småhus är svar på frågan om vilket boende som åldrarna 18-64 uppfattar som det mest attraktiva, säger Gustaf Edgren, branschutveckling Trä- och möbelföretagen.