Besiktningsföretag får dyr bakläxa efter missar på tak

Att enbart besiktiga taket från stege och sedan inte notera i protokollet att besiktningen varit inskränkt är inte okej menar ARN.

En husägare i Mariefred har valt att ta ett besiktningsföretag till Allmänna Reklamationsnämnden eftersom det förekommit en rad fel på taket trots att besiktningsföretaget varit på plats och besiktigat det utan anmärka på flera av skadorna. Exempelvis förekom fel vid vinkelrännorna, det fanns sprickor på pannorna och fotplåten uppges ha varit felmonterad.

Husägaren menar på att denna kunde fått priset nedsatt vid husköpet om denna känt till flera av de mer allvarliga bristerna. 

Besiktningsföretaget anser dock inte att de gjort något fel. De anser att de upptäckte de fel som gick att upptäcka.

Man skyller framför allt på att skadorna fanns på takets södra sida och att takstegarna var belägna på den norra. Eftersom taket hade ganska kraftig lutning och det regnade vid besiktningstillfället har besiktningsmannen inte kunnat lämna stegen för att inspektera taket närmare än rent okulärt från stegen.

Vidare anser man att skadorna rent visuellt är så pass små att de är svåra att se från stegen.

- Många av de brister som görs gällande borde ha upptäckts av besiktningsmannen rör detaljer på taket som får anses vara antingen relativt små till storleken och i vilket fall svåra att se på håll från en takstege. Här kan bland annat nämnas småsprickor i betongplattor, popnitade vinkelrännor med för kort överlapp, avsaknad av skopor ihopfalsade med vinkelrännan, glipan mellan nockpanna och vindskiveplåt och vattenlås som saknas i överkant av vinkelränna mot bärläkt, skriver PL Ingenjörsteknik AB.

Men eftersom besiktningsföretaget inte noterat att besiktningen blivit inskränkt på grund av rådande förhållanden, och heller inte noterat de brister som man anser att de borde ha upptäckt vid en full besiktning, har tjänsten inte blivit fackmannamässigt utförd.

- Med hänsyn till att det är fråga om allvarliga brister som föranleder kostsamma reparationer anser nämnden att noteringar om bristerna hade gett köparna goda möjligheter att förhandla ner priset på fastigheten, dvs. besiktningsmannens vårdslöshet har lett till en skada för dem, skriver Allmänna Reklamationsnämnden i sitt beslut.

Besiktningsföretaget rekommenderas därför att betala 50 000 kronor till husägaren.